「omintetgöra」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「omintetgöra」英語 翻訳

SV omintetgöra
volume_up
{動詞}

omintetgöra (同様に: spoliera)
omintetgöra (同様に: krossa, besegra, tillintetgöra)
omintetgöra (同様に: förstöra, lamslå, förlama, linka)
omintetgöra (同様に: besegra, kullkasta)
En minskning av undantagen är inte godtagbar för kommissionen, eftersom detta skulle omintetgöra hela syftet med förfarandet.
The reduction of the exemptions is not acceptable to the Commission since it would defeat the whole purpose of the exercise.
omintetgöra (同様に: gäcka, omkullkasta)
omintetgöra (同様に: krossa, grusa, frustrera, göra arg och besviken)
Men det fanns andra som fortsatte att försöka omintetgöra förhandlingarna.
Still others continued to frustrate the negotiation.
Det skulle omintetgöra vad kommissionen försöker åstadkomma.
That would frustrate what the Commission is trying to do.
Så varför skulle kommissionen omintetgöra parlamentets önskningar genom att göra någonting som inte är fullt riktigt?
So why should the Commission frustrate the wishes of Parliament by doing something that is not really proper?
omintetgöra (同様に: hindra, gäcka)
omintetgöra (同様に: hindra, korsa, motverka, motarbeta)
Det är ett försök att omintetgöra den demokratiska impuls i Iran som vi bevittnar för tillfället.
It is an attempt to thwart that democratic impulse in Iran that we are seeing at the moment.
Majoriteten av parlamentet vill omintetgöra de intentioner som offentligt har uttryckts av det spanska ordförandeskapet att lägga ned den gemensamma ståndpunkten om Kuba.
They want to thwart the intentions publicly expressed by the Spanish Presidency to end the common position on Cuba.
Den nederländska regeringen tar ingen större hänsyn till det faktum att EU-avtalen om den inre marknaden skulle kunna omintetgöra dess planer.
The Dutch Cabinet takes little account of the fact that the European agreements about the internal market could thwart its plans.

"omintetgöra"の類義語(スウェーデン語):

omintetgöra
Swedish

英語での"omintetgöra"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishAtt rösta för detta förslag skulle omintetgöra framtida, mer effektiva åtgärder.
Voting in favour of this proposal would preclude any future, more effective, measures.
SwedishI grund och botten riskerar vi dock att omintetgöra de förslag som vi debatterar.
However, in key areas, the amendments that we are debating could potentially wreck everything.
SwedishDessvärre kom den senare utvecklingen att omintetgöra detta stapplande steg framåt.
Alas, subsequent developments cancel this unsteady step forward.
SwedishSyftet var att splittra och omintetgöra fackföreningen Solidaritet.
This was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
SwedishDet kan mycket väl destabilisera landet, öka svälten och omintetgöra de framsteg som har gjorts.
This may well destabilise the country, increase starvation and negate the progress made.
SwedishVarje sådan provsprängning i denna fas kan omintetgöra allt arbete som lagts ner på detta avtal.
Any such nuclear tests at this stage might undo all the work which has gone into the Treaty.
SwedishVi måste svara mot utvecklingen utan att omintetgöra den otvivelaktiga energi som ligger däri.
We need to respond to developments without frustrating the undoubted energy that goes into them.
SwedishEuroprojektet har potentialen att omintetgöra EU.s framgång.
The Euro project has the potential to undo the success of the EU.
SwedishDärför är den senaste tidens försök att omintetgöra saneringsåtgärderna inom den statliga ekonomin oroväckande.
For this reason, recent attempts to water down measures to reform state economies are worrying.
SwedishAlltför många undantag skulle omintetgöra effekten.
Too many derogations would render the regulation ineffective.
SwedishDet är synd att föredraganden vill omintetgöra den möjlighet som kommissionens förslag omfattar.
It is a pity that the rapporteur intends to nullify the opportunity that the Commission's proposal is presenting.
SwedishÄndå skulle några få juridiska kryphål och skenbart oskyldiga kompromisser kunna omintetgöra århundraden av framsteg.
Yet a few legislative loopholes and seemingly innocent compromises could undo centuries of progress.
SwedishFolken har makten att omintetgöra deras planer.
The peoples have the power to ruin their plans.
SwedishSyftet med detta är uppenbart: att beröva skolan dess inflytande och, framför allt, att omintetgöra ett nyöppnande.
The purpose of that is obvious: to confiscate the College's property and, mainly, to prevent it from working again.
SwedishGenom att omintetgöra alla möjligheter att åstadkomma förbättringar på fredlig väg drev de oppositionen till förtvivlan.
By nipping in the bud every prospect of peaceful means towards a better life, they had driven the opposition to desperation.
SwedishOrdföranden för Gruppen de Gröna har uppmanat sina ledamöter att omintetgöra detta initiativ genom att dra tillbaka sina underskrifter.
The chairman of the Green Group has called on his members to sink this initiative by withdrawing their signatures.
SwedishI betänkandet går man i stort sett emot de förslag från kommissionen som syftar till att omintetgöra karteller inom sjöfarten.
The resulting report overall goes against proposals by the Commission aimed at breaking down cartels in maritime transport.
SwedishJag har en lapp från min tennisinstruktör som säger att jag inte borde exponera mig för någon träning som kan omintetgöra hans utlärning.
I have a note from my tennis instructor saying I shouldn't expose myself to any training that might derail his teachings.
SwedishÅ andra sidan måste man se till att inte omintetgöra hittills uppnådda resultat eller målsättningarna för integrationen.
On the other hand, we have to see to it that none of the achievements or aims of integration that have been stated thus far are watered down.
SwedishHan är själv i färd med att omintetgöra allt som revolutionen stod för och trampa sönder de framgångar som revolutionen utan tvekan medförde.
He is himself engaged in destroying everything that the revolution stood for and trampling underfoot its undoubted successes.