「olaglig」のスウェーデン語-英語辞書


という意味ですか oläglig
SV

「olaglig」英語 翻訳

SV olaglig
volume_up
{形容詞}

olaglig (同様に: illegal)
Åtgärder mot olaglig invandring och olaglig vistelse bör tjäna som ett avskräckande medel.
Action against illegal immigration and illegal residence should serve as a deterrent.
offer för medhjälp till olaglig invandring? är otydlig.
The definition 'victims of action to facilitate illegal immigration ' is unclear.
Olaglig exploatering av naturresurserna i Demokratiska Republiken Kongo
Illegal exploitation of natural resources in Democratic Republic of Congo
olaglig
De har tillåtit att vapen- och säkerhetsutrustning överförs för olaglig slutanvändning.
They have allowed arms and security equipment to be transferred for illicit end use.
Olaglig handel med unga spelare och deras övergångar över gränserna är mycket oroande.
The illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue.
I detta avseende bör rättsliga förfaranden minimera möjligheten till olaglig försäljning av organ.
In this regard, legal procedures should minimise the possibility of illicit organ selling.
olaglig (同様に: kriminell, brottslig, straffbar, brott-)
En ökning av olaglig brottslig verksamhet måste förhindras till varje pris.
A rise in illegal criminal activity must be avoided at all costs.
Acta handlar om att angripa storskalig olaglig verksamhet och förfölja kriminella organisationer.
ACTA is about tackling large-scale, illegal activity and pursuing criminal organisations.
Om man gör det som privatperson är det en olaglig handling.
If you do that as a private citizen, it is a criminal offence.
olaglig (同様に: falsk, bedräglig, orättmätig, svekfull)
Mr Moniz also talked about fraudulent practices.
Därför behöver vi bättre kontroll över hur medlen används och strängare påföljder för felaktig, olaglig och bedräglig användning.
We therefore need better control of how funds are spent and more stringent sanctions for erroneous, unlawful and fraudulent use.
. - (EN) ”European Cities Guide” och liknande grupper bedriver olaglig verksamhet som särskilt inriktar sig på små och medelstora företag.
. - The 'European Cities Guide' and similar outfits are fraudulent operations which specifically target SMEs.
olaglig (同様に: utomäktenskaplig, illegitim)
De är framför allt fullständigt olagliga.
They are above all entirely illegitimate.
Valet organiserades av en olaglig regering på ett territorium som kontrolleras av utländska militärstyrkor.
The election was organised by an illegitimate government on territory controlled by foreign military forces; its result is null and void in terms of international law.
Om man går längre, är det fråga om olagligt myndighetsstöd.
If we went further we could even talk about illegitimate government support.
olaglig (同様に: ond, hemlig)
volume_up
back alley {形} [日会]
olaglig (同様に: ond, hemlig)
volume_up
back-alley {形} [日会]

"olaglig"の類義語(スウェーデン語):

olaglig

英語での"olaglig"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDen nuvarande situationen är klart olaglig.
Mr President, ladies and gentlemen, the current situation is clearly unlawful.
SwedishI stället riskerar vi ökad olaglig invandring, osäkerhet och ekonomiska kostnader.
If anything, it risks increasing illegality, insecurity and economic costs.
SwedishVi går vidare till nästa fråga: Definitionen vad som är olaglig narkotikahandel.
Let us move on to the second issue: the definition of drug trafficking.
SwedishNär det gäller frågan om olaglig invandring är det mycket lätt att peka finger åt andra.
During the first nine months of this year alone, 1 200 boat people landed in Malta.
SwedishFörenade kungariket, som är medlem i rådet, ockuperar Irak på olaglig väg.
The United Kingdom, a member of the Council, is illegally occupying Iraq.
SwedishVi hoppas att detta beslut bidrar till att öka kampen mot olaglig narkotikahandel.
We hope that this decision will contribute to stepping up the fight against drug trafficking.
SwedishAngående: Olaglig häktning av grekisk medborgare på flygplatsen i Amsterdam
Subject: Unlawful detention of Greek national at Amsterdam airport
SwedishNär man talar om detta ämne kan man inte undgå vikten av att vidta åtgärder mot olaglig invandring.
This thought is just as relevant for the European Community today as it was then.
SwedishStopp för en situation där diskriminering är olaglig på ett område men tillåten på ett annat.
To the situation in which discrimination is outlawed in one area but allowed in another.
SwedishEn annan grundläggande fråga är kampen mot olaglig invandring och terrorism.
We need a Commission that will introduce general law and order.
SwedishVi är beredda att tala med en president som egentligen är olaglig.
We are prepared to talk to a President who is actually there illegally.
SwedishDet leder då till att en kollega som Tannock här håller ett brandtal om olaglig invandring!
That then led to a Member such as Mr Tannock giving an inflammatory speech about immigration!
SwedishHittills har det skett en omfattande olaglig transport av avfall ut ur EU.
Large quantities of waste equipment are still being shipped illegally to countries outside the EU.
SwedishMen det är också vår skyldighet att bekämpa olaglig invandring.
The most pressing issue is undoubtedly the question of migration flows.
SwedishDessa två centrum har vidtagit åtgärder i syfte att bekämpa olaglig invandring sjövägen.
Debt relief can indeed be a useful tool in that quest, but by no means can it offer a full response.
SwedishDet är därför ett försök till att uppnå en syntes av definitionen på olaglig narkotikahandel.
We have, therefore, simply attempted to produce a synthesis of definitions of drug trafficking.
SwedishMord, våldtäkt, väpnat rån, kidnappning och olaglig narkotikahandel bestraffas med döden i Iran.
Murder, rape, armed robbery, kidnapping and drugs trafficking are punishable by death in Iran.
SwedishDetta har redan införts inom många områden, men inte när det gäller olaglig invandring.
For the rest, I would draw your attention to the action plan to be compiled by the European Commission.
SwedishDenna kränkning av den europeiska institutionella överenskommelsen är olaglig och klandervärd.
Damaging the harmony of the European institutions in that way is unacceptable and deserves censure.
SwedishDet innebär särskilt effektiva medel för att bekämpa narkotikaodling och olaglig handel med narkotika.
This involves, in particular, effective means of combating drug cultivation and trafficking.