「liten」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「liten」英語 翻訳

SV liten
volume_up
{形容詞}

1. 通常

liten (同様に: ung, kort, trivial, oviktig)
Råmaterialpriserna fluktuerar vilt och diversifieringen är mycket liten.
Raw materials prices are fluctuating wildly; there is but little diversification.
Det ger oss en lite del av Justin Bieber och en liten del av Afghanistan.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
liten (同様に: små)
volume_up
small {形} (not large in physical size)
Det rör sig om gigantiska arbeten för att bygga en liten avfart kring byn Bedous.
These are huge works just to make a small bypass around the small village of Bedous.
Vi har dock en liten punkt - en liten teknisk punkt att framföra - herr kommissionsledamot.
We do have one small point - one small technical point to make - however, Commissioner.
Jag har en liten kommentar med avseende på kommissionens ordförande.
As regards the Commission President, I should like to make one small comment.
liten (同様に: utmärkt, tunn, ståtlig, elegant)
volume_up
fine {形}
I bokhandlarna i Italien finns en liten bok, ”Drömmen och valmöjligheterna”, en angenäm diskussion av kommissionens ordförande Romano Prodi.
In Italy there is a booklet, ‘The Dream and the Choices’, a fine discussion by President Prodi available in bookshops.
I stället för en stor avgift på en liten minoritet av betalningarna, främst affärstransaktioner, tas en mindre avgift ut för alla transaktioner.
Instead of imposing a heavy fine on a small minority of payments, including mainly business payments, all payments will then attract a minor fine.
Vi har inte reviderat dessa direktiv på nästan 20 år, så det handlar om en liten finjustering i syfte att modernisera och uppdatera dem.
We have not had a revision of these directives for nearly 20 years, so we are engaging in a bit of a fine-tuning exercise to modernise and update them.
Men det är ingen liten fråga hur man ska nå de fastställda målen.
Nevertheless, it is no insignificant matter how the targets set are to be achieved.
Detta är en liten obetydlig detalj som rör den välbekanta frågan om konstitutionen.
Mr President, this is a small insignificant detail relating to the very familiar issue of the Constitution.
Dessa totalkostnader har mycket liten inverkan.
These total costs are quite insignificant.
liten (同様に: kortvarig, skör, kort, knapp)
Brist på hållbarhet förklarar bara en liten del av vad det handlar om.
Lack of sustainability would be the short version of what this is all about.
Mitt första förslag gäller EU: s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.
My first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Nu begär man en liten respit för att förbättra det ytterligare.
We are now being asked to allow a short delay, in order to improve it further.
liten (同様に: dålig, smal, svag, slank)
volume_up
slim {形}
Vi gläds åt att Evans betänkande om asyl avvisats med en liten majoritet från höger.
We welcome the rejection, by a slim, right-wing majority, of the Evans report on asylum.
Risken för att vården ska drabbas av vårdturism är liten.
The risk of medical service provision becoming the object healthcare tourism is slim.
Vi framför våra uppmaningar, trots att vi är medvetna om att chansen att någon tar dem till sig är mycket liten.
We make these calls conscious of the fact that the chances of them being listened to are very slim indeed.
liten (同様に: kräsen, söt, nätt)
liten (同様に: obetydlig, småsint, ringa, trivial)
En liten brottsling, en liten gangster, möter där grova brottslingar som vet hur de skall få in honom på den grova brottsligheten.
There, a petty, small-time criminal will meet big-time criminals who know how to turn him into one of them.
liten (同様に: futtig, ynka)
liten (同様に: svag, klen, ynklig)
volume_up
puny {形}

2. 音楽

liten (同様に: moll, moll-)
Under alla dessa förhållanden kan en relativt liten olycka få dödlig utgång.
In all of those circumstances a relatively minor accident could be lethal.
Avslutningsvis, så var energipolitiken en liten miss från det svenska ordförandeskapets sida.
Finally, the energy policy was a minor failure on the part of the Swedish presidency.
De mänskliga rättigheterna är ingen liten fråga utan utgångspunkten för vår politiska verksamhet.
Human rights are not a minor issue, but the starting point of our political activity.

3. "chanser"

liten
volume_up
long {形} (chances)
"Västvärlden är ett långt liv i en liten familj."
Western world is a long life in a small family.
Ni medgav en liten öppning för båtar som är kortare än 12 meter. Det är bra.
You have conceded a small amount of ground for vessels less than 12 metres long, which is positive.
As long as your partner's an old fat guy.

"liten"の類義語(スウェーデン語):

liten

英語での"liten"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishSå jag skulle vilja bjuda in er också, för en liten stund, till själva Himalaya.
So I would like to invite you, also, for a while, to the Himalayas themselves.
SwedishFör att återgälda tjänsten, kommer jag att ge dig en liten blick av framtiden.
So in return...... I will permit you...... a brief, brief glimpse of the future.
SwedishI Tchad hotar samma sak att hända i liten skala som hände i stor skala i Nigeria.
After Nigeria, history threatens to repeat itself on a lesser scale in Chad.
SwedishHans dotter var liten när han togs som gisslan.
He has not been seen since 1987; his daughter was an infant when he was taken hostage.
SwedishJag skulle se afrikaner på samma sätt som jag, när jag var liten, såg på Fides familj.
I would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
SwedishFör bara en liten stund sedan var Karlheinz Rumenigge här i Europaparlamentet.
Just a moment ago Karlheinz Rumenigge was here in the European Parliament.
SwedishNär det gäller omröstningen kommer det att som mest bli en mycket liten majoritet.
When it comes to the vote, there will be, at most, a very narrow majority.
SwedishDet finns alltså en liten motsägelse mellan det ni hävdar och verkligheten.
Therefore, there is a slight discrepancy between your assertions and reality.
SwedishOm en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.
If a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
SwedishGeneriska läkemedel utgör fortfarande en alltför liten del av läkemedelsmarknaden.
Generic medicines still do not have a significant enough place on the medicines market.
SwedishJag skulle vilja ställa en liten fråga, om ni tillåter, med tanke på att det brådskar.
If you will allow me, I would like to ask you a brief question on an urgent matter.
SwedishNi talade för en liten stund sedan om Europas folk, som allt detta handlar om.
You spoke a moment ago about the people of Europe whom this is all about.
SwedishI den text som nu finns uppmärksammas socialpolitiken i allt för liten omfattning.
This is why we should develop the third part of the constitution further.
SwedishTillåt mig en liten fråga med adress till kommissionär Bolkestein.
Mr President, may I briefly put a question to Commissioner Bolkestein?
SwedishAv rättsliga skäl måste vi nu göra detta officiellt, vilket vi kan göra om en liten stund.
For legal reasons, we now have to make this official, which can be done presently.
SwedishNär jag var liten lärde mig min mor att aldrig tala om pengar, eftersom det var ofint.
When I was a child my mother told me never to speak about money because it is impolite.
SwedishEn trevlig liten jakt ni let oss på...... och nu hittar vi er festandes och... och röker!
A merry hunt you've led us on...... and now we find you feasting and... and smoking!
SwedishJag skulle vilja betona det som tidigare McKenna betonade, men med en liten korrigering.
I would like to highlight the same point as Ms McKenna, but with a slight correction.
SwedishHur kan vi bibehålla Europas tillväxt och konkurrenskraft med en liten aktiv befolkning?
How can we maintain Europe's growth and competitiveness with a tiny active population?
SwedishEn begränsning av arbetstiden, även liten, är bättre än ingen begränsning alls.
Some restriction, even a derisory cut, in working hours is better than no restriction at all.