「konstruktion」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「konstruktion」英語 翻訳

volume_up
konstruktion {共性名詞}

SV konstruktion
volume_up
{共性名詞}

1. 通常

konstruktion (同様に: arkitektur, byggnad, byggnadskonst, byggnadssätt)
Och dessutom har den ömtåliga strukturen i denna ambitiösa konstruktion hotats.
Especially as the vulnerable architecture of this ambitious structure has been threatened.
Vi måste rikta våra blickar mot en ny politisk konstruktion för att ta itu med alla dessa frågor.
We need to be looking towards a new policy architecture to deal with all these questions.
Men förbindelsen saknar en ordentlig ny struktur, en ordentlig ny konstruktion.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
konstruktion (同様に: uppbyggnad, tolkning, byggande, byggnad)
EU är inte enbart en politisk konstruktion, utan ett intellektuellt levande område.
Europa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
Fortfarande under konstruktion, och så bygger jag upp min hälsa från förr.
Doing construction and renewing those supportive and healthy friendships... from my past.
Europa har påbörjat sin konstruktion med passion, men det ligger inte något motsägelsefullt i det.
The construction of Europe was started with great passion, no one would dispute that.
konstruktion (同様に: byggnad, struktur, kroppsbyggnad)
volume_up
build {名詞}
Headsetets robusta konstruktion gör det till ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ.
The headset's durable build makes it a lasting, cost-effective option.
Inom avdelningen kraftsamlar institutionen allt om byggprocessen från planering och konstruktion till byggande.
The Division is gathering all of the institution building process from planning and design to construction.
Detta är inbyggt i EU:s konstruktion.
The only question is not the question of compromise, which is built into European construction.
konstruktion (同様に: byggande, byggnad, uppförande, uppställande)
volume_up
erection {名詞}
Det finns en hel del lagrad energi i tillverkning, konstruktion, transport och uppförande av vindturbiner.
There is a great deal of embedded energy in the fabrication, construction, transportation and erection of wind turbines.
konstruktion (同様に: uppbyggnad, struktur, tyg, system)
volume_up
fabric {名詞}
Medlemsstaternas rätt att tacka nej till fördragsändringar är central i EU: s konstruktion.
The right of Member States to say no to Treaty amendments is key to the fabric of the EU.
Medlemsstaternas rätt att tacka nej till fördragsändringar är central i EU:s konstruktion.
The right of Member States to say no to Treaty amendments is key to the fabric of the EU.
konstruktion (同様に: struktur, stomme, skelett, system)
volume_up
framework {名詞}
Detta sjätte ramprogram för åtgärder inom teknisk forskning och utveckling kommer att vara en av de lysande punkterna i denna konstruktion.
The Sixth Framework Programme for research and technological development activities will be one of the cornerstones of this integration.
Bytet av regering i Frankrike kan medverka till det inom ramen för den omorientering av den europeiska konstruktionen som föreslagits i det gemensamma uttalandet av socialist- och kommunistpartiet.
The change of government in France might contribute to that in the framework of the reorientation of European construction proposed by the joint declaration by the socialist and communist parties.

2. 建築

konstruktion (同様に: stomme)
volume_up
frame {名詞}

3. 建築: "konkret"

konstruktion (同様に: byggnad)
volume_up
erection {名詞} (concrete)
Det finns en hel del lagrad energi i tillverkning, konstruktion, transport och uppförande av vindturbiner.
There is a great deal of embedded energy in the fabrication, construction, transportation and erection of wind turbines.

"konstruktion"の類義語(スウェーデン語):

konstruktion

英語での"konstruktion"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet tar även frågan om att skärpa kraven på bilarnas konstruktion på största allvar.
It also takes very seriously the need to improve design standards for cars.
SwedishMarknaden är ett resultat av en juridisk och politisk, civiliserad konstruktion.
The market is the result of a civilised legal and political structure.
SwedishVi är i ett läge där vi har en i sig ömtålig konstruktion som bär upp euron.
We are in a position that we have an inherently fragile structure supporting the euro.
SwedishMen jag har också problem med den konstruktion som vi håller på att skapa.
However, I also have problems with the structure we are in the process of setting up.
SwedishKrav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov (debatt)
Double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers (debate)
SwedishBontempi har påpekat att det rör sig om en mycket komplex konstruktion.
Mr Bontempi said that what we are dealing with is a very complex structure.
SwedishKrav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov (omröstning)
Double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers (vote)
SwedishFigur: Principiell utformning av en konstruktion med gummigranulat/pulver
Figure: Schematic design of a structure with rubber granules / powder
SwedishVi måste även beakta vägarnas konstruktion, utbildning av trafikanter och många andra saker.
We also have to look at road design, user education and many other things.
SwedishLiksom förra årets budget, är budgeten för 2002 avbilden av denna liberala europeiska konstruktion.
Just like last year's budget, the 2002 budget is a reflection of the free-market.
SwedishDärför, herr talman, frågar jag mig om inte hela denna konstruktion är på väg att rasa samman.
So I wonder, Mr President, whether this whole edifice is not set to come tumbling down.
SwedishHan kan introducera en produkt på marknaden som har en helt ny konstruktion.
He can market a product which is constructed quite differently.
SwedishMen allvaret innebär att man även bör redovisa luckorna i, och gränserna för denna konstruktion.
The gaps and limitations of this design also need to be mentioned, however.
SwedishLiksom förra årets budget, är budgeten för 2002 avbilden av denna liberala europeiska konstruktion.
Just like last year' s budget, the 2002 budget is a reflection of the free-market.
SwedishVisserligen uppvisar europabolagets konstruktion avsevärda svagheter.
However, there are serious shortcomings in the structure of the SEs.
SwedishVi måste visa att Europa inte bara är en generös idé, utan också en effektiv konstruktion.
It is our duty to prove that Europe is not only a generous idea but also an efficient organisation.
SwedishDet här är kylskåp som inte kräver någon elektricitet, de är en "behållare i en behållare"-konstruktion.
These are refrigerators that require no electricity; they're pot within a pot design.
SwedishDetta är vad som hände: Inte ett enda lag hade en upprätt konstruktion.
Here's what happened: Not one team had a standing structure.
SwedishDet är också det enda instrument som har en sådan konstruktion.
It's also the only instrument that uses this kind of technique.
SwedishI samband med konstruktion och produktion kommer man därigenom att ta hänsyn till återvinning.
Consequently, consideration will also be given to recycling during the conception phase and production.