「konfrontera」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「konfrontera」英語 翻訳

SV konfrontera
volume_up
[konfronterade|har konfronterat] {動詞}

konfrontera (同様に: jämföra, möta, ligga mitt emot)
Det är också mycket svårt att konfrontera en general med medaljer på bröstet.
It's also very difficult to confront a general with medals on his chest.
Det rör sig om en krigsmaskin, och ni försöker konfrontera den med juridiska formaliteter?
That is a war machine and you are seeking to confront it with legal technicalities?
Detta är det grundläggande faktum som vi bör konfrontera när vi diskuterar kärnenergi.
That is the basic truth that we should confront when discussing nuclear energy.
konfrontera
Det innebär att vi måste konfrontera många egenintressen.
That means a lot of vested interests will need to be confronted.
Det tredje som Howard gjorde, och kanske det mest viktiga, är att konfrontera tanken på den platoniska maträtten.
Third thing that Howard did, and perhaps the most important, is Howard confronted the notion of the Platonic dish.
konfrontera (同様に: leda, vetta)
. ~~~ Och vi bestämde oss att sätta den framför katedralen så relgion kan konfrontera huset av kött.
We had a big show in Prague, and we decided to put it in front of the cathedral so religion can confront the house of meat.

英語での"konfrontera"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishEU:s ledare bör ha mod att konfrontera de största företagen inom försvarsindustrin.
EU leaders should have the courage to face up to the key defence manufacturers.
SwedishLåt oss ha modet att konfrontera de verkliga problemen och finna lösningar på dem!
Let us have the courage to face up to the real problems and find solutions to them!
SwedishEU: s ledare bör ha mod att konfrontera de största företagen inom försvarsindustrin.
EU leaders should have the courage to face up to the key defence manufacturers.
SwedishDet behövs stödinstrument för att nötköttskedjan skall kunna konfrontera den här krisen.
Tools to support the beef industry in tackling this crisis must be implemented.
SwedishI den islamiska världen finns det demokratiska krafter som kan konfrontera andra krafter.
Democratic forces capable of confronting other forces exist in the Islamic world.
SwedishDetta är det grundläggande faktum som vi bör konfrontera när vi diskuterar kärnenergi.
That is also why we have different protocols for Lithuania and Slovakia.
SwedishVi borde snarare ha modet att tala ut och får inte vara rädda för att konfrontera populismen.
We should, rather, have the courage to speak out and not fear confronting populism.
SwedishJag hoppas att ni kommer att konfrontera dem och jag hoppas att också rådet kommer att göra detta.
I hope you will pursue them and I hope the Council will pursue them, too.
SwedishVi kan inte konfrontera de nya medlemmarna med en ofärdig asylpolitik.
We cannot face the new members with an incomplete asylum policy.
SwedishVi måste också som budgetansvariga vara beredda på att konfrontera svåra problem.
As budget specialists, we must also be prepared for the fact that we may face major problems in the future.
SwedishRådet tittade emellertid på och kommissionen vågade inte konfrontera det.
The integration of the new Member States is already a priority, and it needs to be done very quickly.
SwedishVi står också enade i vår beslutsamhet att konfrontera detta hot.
We are also at one in our determination to face down that threat.
SwedishI dag har vi avsevärda ekonomiska svårigheter att konfrontera den amerikanska filmindustrins styrka.
We now have a considerable economic problem in coping with the clout of the American film industry.
SwedishVi får inte konfrontera dem med något som inte når upp till denna nivå.
We should not offer them anything less.
SwedishFatta mod och konfrontera dem!
Take the bull by the horns and face up to the problem with courage.
SwedishOm skräcken att konfrontera sin egen död.
The absolute terror of confronting one's death.
SwedishNär de tvingas att på egen hand konfrontera EU, får de ett mycket sämre förhandlingsläge och blir ofta inträngda i ett hörn.
Having to face the EU on their own, they have a far weaker negotiating position and tend to be backed into a corner.
SwedishDe som tror och förespråkar goda lösningar får inte vara rädda att konfrontera dem med andras lösningar.
Whoever believes that the solutions that they advocate are good should not have anything to fear from exposure to other people's solutions.
SwedishOm Förenta staterna och Europeiska unionen arbetar hand i hand i stället för att konfrontera varandra kan vi verkligen få fart på saker och ting.
If America and Europe work hand in hand rather than confronting each other, we can really get things moving.
SwedishDet gäller inte att betunga den skattebetalande medborgaren med extra skatter utan att konfrontera förorenaren med konsekvenserna av hans beteende.
It is not a question of saddling taxpayers with extra taxes, but of making the polluter face up to the consequences of his behaviour.