「komma tillbaka」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「komma tillbaka」英語 翻訳

SV komma tillbaka
volume_up
{動詞}

Och jag lovade att komma tillbaka med en uppdatering om hur maskinen fungerar.
And I promised to come back and give you an update on how that machine worked.
Därför hoppas vi att vi kan komma tillbaka till punkten med tropiska sjukdomar.
That is why we hope we can come back to this question of tropical diseases.
Men låt oss komma tillbaka till de kära europeernas storslagna principer.
But let us come back to the fundamental principles that are so dear to Europeans.
Problemet kommer att komma tillbaka med ännu större kraft nästa år.
The problem will bounce back even more strongly next year.

"komma tillbaka"に類似した翻訳-英語

komma 名詞
English
komma 動詞
tillbaka- 形容詞
English
tillbaka 形容詞
English
tillbaka 副詞

英語での"komma tillbaka"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishSjälvklart skall vi utan villkor kräva att vapeninspektörerna får komma tillbaka.
Naturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
SwedishVår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
Our Prime Minister has committed himself to coming back to speak to Parliament.
SwedishSå snart hon har lämnat arbetsmarknaden, är det ännu svårare att komma tillbaka.
Once she has left the labour market, returning to it is yet more difficult.
SwedishVår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
They will continue, of course, at the General Affairs Council on Monday, 21 November.
SwedishPå detta sätt söks lösningar för att de ska komma tillbaka till arbetsmarknaden.
In this way, solutions are being sought for their reintegration into the labour market.
SwedishJag vill faktiskt komma tillbaka till McIntoshs kompletterande fråga.
Mr President, in essence I wish to return to the supplementary by Mrs McIntosh.
SwedishJag vill komma tillbaka till några saker som sagts här.
(PT) Mr President, I am going to go back over some things that have been said here.
SwedishVi är inte helt säkra: De kan mycket väl komma tillbaka under några veckor!
We are not entirely sure: they may well be back for a few more weeks yet!
SwedishI den andan vill jag än en gång komma tillbaka till det som kommissionären sade.
In this sense I should like to revert to what the Commissioner said.
SwedishVi kan komma tillbaka till det om kolleger fortsätter att vara missnöjda med saken.
We can return to it if colleagues remain dissatisfied with the matter.
SwedishJag skulle vilja komma tillbaka till den begäran om solidaritet som många av er har framfört.
I would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
SwedishSpoon, är du säker på att du kan komma tillbaka, för det får ta sin tid.
Spoon, are you sure you are ready to be back ' cause you take the time...
SwedishOm dessa aspekter saknas kan problemet komma tillbaka igen i framtiden.
If these aspects are not included, the problem may reoccur in the future.
SwedishVi måste återigen komma tillbaka till människor och deras värde som den centrala frågan.
We need to return again to people and their value as the central issue.
SwedishSom jag sade kommer jag att försöka komma tillbaka till er före slutet av denna omröstningsperiod.
As I said, I will try and get back to you before the end of this voting period.
SwedishOm vi gör det för sent kommer vi inte att kunna komma tillbaka till frågorna om styrelseformerna.
If we leave it too late, we will not be able to reopen the governance issues.
SwedishUtifrån denna princip skall människan alltid ha en chans att komma tillbaka.
On the basis of this principle, human beings should always have the chance to redeem themselves.
SwedishPå en punkt skulle vi speciellt vilja komma tillbaka till denna långa och olyckliga historia.
It is to one very particular point in this long and unhappy story that we shall return.
SwedishJag skulle vilja komma tillbaka till några av frågorna från ledamöterna och försöka besvara dem.
I would like to reflect on some of the questions from Members and try to answer them.
SwedishHaiti måste återfödas, återuppstå, komma tillbaka och byggas upp igen.
What we need is the rebirth, the resurgence, the re-emergence and the redevelopment of Haiti.