「i omlopp」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「i omlopp」英語 翻訳

EN
EN
SV

i omlopp {形容詞}

volume_up

"i omlopp"に類似した翻訳-英語

I 名詞
English
i 前置詞
omlopp 名詞

英語での"i omlopp"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet finns idéer i omlopp, men vi vet ännu inte vad som kommer att läggas fram.
There are ideas going around, but we have yet to see what is to be presented.
SwedishValörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (
Denominations and technical specifications of euro coins intended for circulation (
SwedishSamtidigt finns det förslag i omlopp om en EU-politik för passageraruppgifter.
At the same time, there are proposals circulating on a European PNR policy.
SwedishMed färre bilar och färre komponenter i omlopp påverkas också transportsektorn.
With fewer cars and fewer components coming and going, goods transport is also affected.
SwedishUnder andra halvåret 2003 minskade antalet falska eurosedlar i omlopp.
In the second half of 2003 the number of false banknotes in circulation levelled off.
SwedishDet har varit många alternativ i omlopp om hur man ska övervinna det nuvarande dödläget.
Many options have been floated on how to overcome the current deadlock.
SwedishDetsamma gäller kontroller av den information som är i omlopp.
The same goes for checking and controlling the information that is circulating.
SwedishJag vill att debatten skall grundas på fakta och inte på de många påhittade historier som är i omlopp.
I want the debate to be based on facts rather than the many myths that are circulating.
SwedishNästan hälften av alla österrikiska sedlar som är i omlopp utgörs av 20- och 50-schillingsedlar.
Almost half of all Austrian banknotes currently in circulation are 20-and 50-schilling notes.
SwedishDet stödet får inte bara gå ut på att sätta ett antal nya miljarder ecu i omlopp.
This assistance must not just involve the injection of another several thousand million ecus into the system.
SwedishDet finns mer än en halv miljard handeldvapen i omlopp i världen.
Globally, more than half a billion small arms are in circulation.
SwedishOch låt oss föreställa oss att pengar finns i omlopp, och vapen.
And let us imagine that money is circulating there, and weapons.
SwedishDen som inte har mycket pengar att sätta i omlopp räknas inte.
People who do not earn or spend much no longer count for anything.
SwedishDet slagord som just nu är i omlopp i Bryssel är åtstramning, åtstramning, åtstramning.
(PT) Mr President, the current watchword in Brussels is austerity, austerity, austerity.
SwedishBorde man inte vänta tills euromynten har varit i omlopp i t.ex. fem år?
Would it not be preferable to wait, for instance, until euro coins have been in circulation for five years?
SwedishDet största problemet är alltid gatorna och de skumma barerna där de förfalskade sedlarna sätts i omlopp.
In my previous occupations I have had occasion to deal with the issue.
SwedishDessutom anser jag att det finns många missuppfattningar i omlopp.
Then I think there are lots of mistaken ideas going round.
SwedishJag tycker om en hel del av de idéer som är i omlopp och som har kommit fram här denna eftermiddag.
I am keen on quite a few of the ideas that are circulating and that have emerged here this afternoon.
SwedishVi vet dock alla att uppgifter redan är i omlopp, en situation som på intet sätt är reglerad.
However, we all know that at present data is already being circulated in practice, but in an unregulated way.
SwedishDe mest otroliga rykten har varit i omlopp i detta ärende.
Rumours of the worst kind have circulated about this matter.