「fylla en funktion」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「fylla en funktion」英語 翻訳

「fylla en funktion」の文脈の例文を見てください。

"fylla en funktion"に類似した翻訳-英語

fylla 名詞
fylla 動詞
en 名詞
English
en 冠詞
English
en 数字
en 所有名詞
English
funktion 名詞

英語での"fylla en funktion"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishFör det andra skulle utländska direktinvesteringar kunna fylla en funktion.
Secondly, there is a role for foreign direct investment.
SwedishBegär inga privilegier om ni inte vill fylla en funktion.
Do not ask for privileges if you do not want to play your part.
SwedishJag håller inte med om att Turkiet kan fylla en funktion som förbindelselänk mellan EU och den muslimska världen.
I do not agree that Turkey can play the role of a bridge between Europe and the Muslim world.
SwedishVi anser att EU kan och bör fylla en funktion, men en funktion där unionen underlättar en övergång snarare än utgör ett hinder.
We believe that the European Union can and should play a role, but one of facilitating transition rather than one of obstruction.
SwedishHär kan Europaparlamentet fylla en funktion, och därför välkomnar jag detta direktiv i den form som Alexander Radwan har lagt fram det.
This is where the European Parliament can play its part, and so I welcome this directive in the form in which Mr Radwan has presented it.
SwedishJag hör alltför ofta att de nationella revisionsorganen spelar en annorlunda roll, att de inte kan fylla en funktion inom gemenskapssystemet.
I hear too often that national courts of auditors have a different role, that they cannot fulfil a function within the Community system.
SwedishDen kommer att fylla en funktion i EU 2020-strategin, men sammanhållningspolitiken har också sitt egenvärde eftersom det är den som håller ihop EU.
It will play its part in the Europe 2020 strategy, but it also has its own value, as it is cohesion policy that holds the EU together, at its core.
SwedishVi måste också tänka på alla områden inom den medicinska forskningen, inklusive de nyaste områdena som alternativ medicin, som kan fylla en funktion.
We also need to think of the entire range of medical science, including those newest areas, like complementary medicine, which can play their part.
SwedishDetta intresserar dock oss socialdemokrater: att se IMF fylla en funktion inom den globala styrningen för att rätta till de obalanser som orsakade den rådande krisen.
Yet this is what interests us socialists: seeing the IMF play a part in global governance so as to correct the imbalances that caused this crisis.
SwedishVi kan däremot fylla en funktion om vi lämnar våra europeiska skiljelinjer bakom oss, vilket utan tvivel är omöjligt, och om vi hade modet att tydligt ta ställning.
We could, however, play a role if we left behind our European divisions, something that is no doubt impossible, and if we had the courage clearly to take a side.
SwedishDet brittiska ordförandeskapet planerar att göra något åt detta inom kort, och vi kan fylla en funktion i detta, även om vi kanske inte är överens i alla frågor.
I believe that the British Presidency is planning to do something about this shortly, and we can play our part in it, even though we may disagree about one thing or another.

他の言葉

Swedish
  • fylla en funktion

日本語-英語 bab.la辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。