「framföra」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「framföra」英語 翻訳

SV

framföra [framförde|har framfört] {過去の参加}

volume_up
framföra

"framföra"の類義語(スウェーデン語):

framföra

英語での"framföra"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishJag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
Mr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
SwedishJag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
I would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
SwedishÅ andra sidan vill vi framföra våra starka reservationer (se särskilt punkt 3).
On the other, we wish to express strong reservations (see point 3, in particular).
SwedishJag skulle därför vilja framföra min uppskattning för ett väl genomfört arbete.
For this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
SwedishOm vi har det förtroendet kan vi framföra det budskapet till allmänheten i Europa.
If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
SwedishJag skulle vilja framföra mitt uttryckliga erkännande av de tidigare insatserna.
I should like to make a point of acknowledging what has been achieved so far.
SwedishLåt mig därför framföra mitt tack och min uppskattning till stiftelsens ledning.
May I therefore express my thanks and appreciation to its senior management.
SwedishÄnnu en gång är jag dock tvungen att framföra två reservationer i detta sammanhang.
However, once again, I feel obliged to express two reservations in this regard.
SwedishJag vill framföra något som är sannare än sanningen om vår gemensamma mänsklighet.
I want to convey something that is truer than truth about our common humanity.
SwedishJag vill framföra ett särskilt tack till föredraganden för hans utmärkta arbete.
In particular, I should like to thank the rapporteur for his excellent work.
SwedishJag skulle vilja be minister Dick Roche att framföra det till rådets ordförande.
I would ask Minister Roche to convey that to the President-in-Office of the Council.
SwedishLåt mig framföra tre mycket positiva punkter i motsats till föredragandens analys.
Let me, in response to the rapporteur's analysis, list three points in favour.
SwedishJag vill framföra några kommentarer på min grupps vägnar.
- (NL) Mr President, I wish to make a number of remarks on behalf of my group.
SwedishJag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.
I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
SwedishAvslutningsvis vill jag framföra mitt tack till föredraganden, Jules Maaten.
I should like to conclude by expressing my thanks to the rapporteur, Mr Maaten.
SwedishVi är ledamöter av Europaparlamentet, och vi kommer att framföra våra åsikter.
We are Members of the European Parliament, and we will put our views forward.
SwedishJag måste tyvärr än en gång framföra ett klagomål mot Air France.
   Mr President, I am sorry to have to make yet another complaint about Air France.
SwedishJag skall be kommissionen framföra er ståndpunkt när det gäller ändringsförslagen.
Would the Commission now like to tell us its position with regard to the amendments?
SwedishJag skall med största nöje framföra era åsikter till fru talman.
Mrs Raschhofer, I shall gladly pass your comments on to President Fontaine.
SwedishVi ber er därför att framföra detta budskap till deltagarna vid toppmötet.
We therefore ask you to pass on this message to the participants at the summit.