「fräscha upp」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「fräscha upp」英語 翻訳

SV fräscha upp
volume_up
{動詞}

fräscha upp (同様に: friska upp)
fräscha upp (同様に: förbättra, snygga till, måla om, tapetsera om)
fräscha upp (同様に: snygga till)
du en minut på dig att fräscha upp dig.
That'll give you a minute to freshen up.
Det finska ordförandeskapet kommer att fräscha upp ett uttröttat EU.
   Mr President, Prime Minister, ladies and gentlemen, the Finnish Presidency will freshen up a tired EU.
fräscha upp
Tanken att fräscha upp konceptet med lokala produkter och ge effektivare stöd till traditionella livsmedelsmarknader är lösningar som jag tycker är mycket bra.
The idea of revamping the 'local products' concept and more effective support for traditional food markets are solutions which I strongly support.
Hittills och trots åtskilliga försök råder fortfarande oenighet om vad som nu kan göras för att fräscha upp eller på annat sätt rädda ” konstitutionen för Europa ”.
Hitherto, and despite numerous attempts to do so, there is still disagreement over what can now be done to resurrect the, revamped or otherwise, ‘ European Constitution’.
Med detta sagt finns det starka skäl att granska våra befintliga strukturer och fräscha upp och modernisera den nya transatlantiska agendan från 1995 för att anpassa den till nuvarande behov.
That being said, there is a strong case for reviewing our existing structures and revamping and modernising the new transatlantic agenda of 1995 to adapt it to current needs.
fräscha upp (同様に: friska upp)
du en minut på dig att fräscha upp dig.
That'll give you a minute to freshen up.
Det finska ordförandeskapet kommer att fräscha upp ett uttröttat EU.
   Mr President, Prime Minister, ladies and gentlemen, the Finnish Presidency will freshen up a tired EU.

"fräscha upp"に類似した翻訳-英語

upp 副詞
English
upp 動詞
English
upp 前置詞
English
fräsch 形容詞

英語での"fräscha upp"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishEn ny ingivelse, en grundvåg, behöver fräscha upp den gamla metoden med mellanstatliga förhandlingar.
Some new inspiration, some groundswell, must reinvigorate the old method of intergovernmental negotiation.
SwedishOch då ska jag fräscha upp stan.
And if elected, I'm gonna fix this town.
SwedishVi stödjer, fru ordförande, våra kollegors positiva uppdaganden i de tre betänkandena, samt Papoutsis ansträngningar att fräscha upp området.
Madam President, we support the positive recommendations made by the three rapporteurs and the endeavours of Mr Papoutsis to energize the sector.
SwedishJag tror inte att metoden nu, som min kollega Bloch von Blottnitz påstod, tillämpas som ett sätt att fräscha upp produkter som är på väg att bli gamla.
I do not believe what Mrs Bloch von Blottnitz said about radiation being used on food that is going off to make it fit for consumption again.
SwedishTanken att fräscha upp konceptet med lokala produkter och ge effektivare stöd till traditionella livsmedelsmarknader är lösningar som jag tycker är mycket bra.
The idea of revamping the 'local products' concept and more effective support for traditional food markets are solutions which I strongly support.
SwedishHär ingår forskning och innovationer, innovativa åtgärder för små och medelstora företag, stöd för livslångt lärande för att fräscha upp kunskaper samt viktiga infrastrukturprojekt.
These include research and innovation, innovative measures for SMEs, support for lifelong learning for renewing skills and key infrastructure projects.
SwedishHittills och trots åtskilliga försök råder fortfarande oenighet om vad som nu kan göras för att fräscha upp eller på annat sätt rädda ” konstitutionen för Europa ”.
Hitherto, and despite numerous attempts to do so, there is still disagreement over what can now be done to resurrect the, revamped or otherwise, ‘ European Constitution’.
SwedishOch medan vi förberedde oss på att åka tillbaka från begravningen, bilarna hade stoppat vid toaletterna för att låta människor fräscha upp sig inför den långa turen tillbaka till staden.
And as we were preparing to come back from the burial, the cars stopped at the bathroom to let folks take care of themselves before the long ride back to the city.
SwedishMed detta sagt finns det starka skäl att granska våra befintliga strukturer och fräscha upp och modernisera den nya transatlantiska agendan från 1995 för att anpassa den till nuvarande behov.
That being said, there is a strong case for reviewing our existing structures and revamping and modernising the new transatlantic agenda of 1995 to adapt it to current needs.