「fordringsägare」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「fordringsägare」英語 翻訳

volume_up
fordringsägare {共性名詞}

SV fordringsägare
volume_up
{共性名詞}

1. ビジネス

fordringsägare (同様に: person som gör anspråk)
volume_up
claimant {名詞}
fordringsägare (同様に: borgenär)
volume_up
creditor {名詞}
Det kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
A company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
Vi måste uppmana alla fordringsägare att lägga fram sin sak.
We need to ask all creditors to come forward to present their case.
Samtal har även kommit i gång i Londonklubben för den privata sektorns fordringsägare.
Talks are now under way in the London club of private-sector creditors.

2. 経済

fordringsägare
volume_up
creditor {名詞}
Det kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
A company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
Vi måste uppmana alla fordringsägare att lägga fram sin sak.
We need to ask all creditors to come forward to present their case.
Samtal har även kommit i gång i Londonklubben för den privata sektorns fordringsägare.
Talks are now under way in the London club of private-sector creditors.

英語での"fordringsägare"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
A company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
SwedishSamtal har även kommit i gång i Londonklubben för den privata sektorns fordringsägare.
Talks are now under way in the London club of private-sector creditors.
SwedishDen kan göras både av aktiebolagets styrelse och av dess fordringsägare.
It can be made both by the limited company's board and by its creditors.
SwedishVi måste även vara måna om att skydda aktieägare och fordringsägare.
Care will also have to be taken to protect shareholders and creditors.
SwedishVi måste uppmana alla fordringsägare att lägga fram sin sak.
We need to ask all creditors to come forward to present their case.
SwedishDirektivet skall se till att fordringsägare behandlas lika.
The directive must ensure that creditors are treated equally.
SwedishAtt gäldenären flyttar sina tillgångar till ett annat land har blivit ett stort problem för många fordringsägare.
The removal of the debtor's assets to another country has become a major problem for many creditors.
SwedishOm företaget inte kan betala sina skulder kan företaget eller dess fordringsägare som en sista utväg ansöka om konkurs.
If a company cannot pay its debts, the company or its creditors can file for bankruptcy as a last resort.
SwedishDet är tydligt att insolvensdirektivet förhindrar att arbetstagare måste kämpa mot fordringsägare om utestående betalningar.
Clearly, the insolvency directive prevents employees from having to do battle with creditors for outstanding payments.
SwedishProblemet är att Lehman Brothers och AIG är skyldiga många miljarder till fordringsägare inte bara i USA utan även i Europa.
The problem is that Lehman Brothers and AIG owe many billions to creditors not only in the United States but in Europe as well.
SwedishEn annan fråga är att man hela tiden har talat om företag och fordringsägare, men inte tillräckligt om gäldenärer.
Another consideration is that constant reference has been made to businesses and to creditors, but not enough has been said about the debtors.
SwedishDet måste finnas en balans mellan skydd av fordringsägare och skydd av gäldenärernas rättigheter för att undvika godtyckliga situationer.
We must strike a balance between protecting creditors and protecting the rights of debtors to avoid any arbitrary situation.
SwedishPå det sättet har alla fordringsägare samma rättigheter och de är inte längre beroende av godtycket i det land där fordran har uppstått.
That is why creditors all have the same rights, and are no longer at the mercy of the country in which the claim is generated.
SwedishOm ett företag inte kan betala sina skulder i tid kan dess leverantörer och fordringsägare ansöka om utmätning hos Kronofogden.
If a company cannot pay its debts on time, its suppliers and creditors may demand a seizure order at the Swedish Enforcement Authority.
SwedishMen i mitt land är staten fordringsägare när det gäller cigarettillverkningen och inkasserar samtidigt 75 procent i skatt på varje sålt paket.
But in my country, the government is, at the same time, in favour of producing cigarettes, and for every packet sold pockets 75 % tax.
SwedishI vissa nationella lagstiftningar erkänns förvisso de anställda som fordringsägare.
A number of national legislative systems do acknowledge the employees as creditors, but they are only, at best, entitled to the payment of their wages due.
SwedishVi behöver en internationell konferens om skuldlättnad, men Parisklubben, som inte är någonting annat än ett möte mellan fordringsägare, klarar inte av att anordna en sådan.
We need an international conference on debt relief, but the Paris Club, being no more than a meeting of creditors, is incapable of staging one.
SwedishAlla politiska krafter som motsätter sig våldet, som vägrar att godkänna det, eller förlåta det, eller " att förstå det" , bör vara fordringsägare i detta politiska slag.
All the political forces which oppose violence, which refuse to approve, excuse or 'understand' it, must be the recipient in this political battle.
SwedishAlla politiska krafter som motsätter sig våldet, som vägrar att godkänna det, eller förlåta det, eller " att förstå det ", bör vara fordringsägare i detta politiska slag.
All the political forces which oppose violence, which refuse to approve, excuse or 'understand ' it, must be the recipient in this political battle.
SwedishOm ett företag på obestånd däremot kan visa att det kommit överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse, kan en konkurs i undantagsfall undvikas.
If a bankrupted company can, on the other hand, show that it has reached with its creditors a composition agreement, it may be possible to avoid bankruptcy.