「fordras」のスウェーデン語-英語辞書


という意味ですか fördra
SV

「fordras」英語 翻訳

EN

SV fordras
volume_up
{動詞}

fordras (同様に: skriva upp, ha, , fotografera)
Det fordras därför ett undantag för odlare, så att vidareutveckling av växtsorter kan ske fritt.
It therefore requests a breeders' exemption, enabling the further development of plant varieties to take place freely.
Det är nu dags för beslutsam handling, och för Europeiska unionens del är jag övertygad om att det fordras brådskande beslut.
From now on resolute action must be the order of the day and I know that the European Union will have to take decisions of vital importance.
Det fordras ett kvalitativt språng, att man går från ramprogram till ett europeiskt område för forskning, till en gemensam forskningspolitik.
We must take a qualitative step forwards and move on from framework programmes to a European research area and a common research policy.

英語での"fordras"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishFör det andra, det fordras även en mindre ändring i punkt 19 av verbets tempus.
Secondly, a minor change is also needed in paragraph 19 in the verb tenses.
SwedishDet fordras ett otvetydigt budskap gentemot Ryssland och den ukrainska ledningen.
An unambiguous message to Russia and the Ukrainian leadership is required.
SwedishDet fordras ett samarbete med de tredjeländer som de asylsökande kommer ifrån.
Cooperation is needed with the third countries from which the asylum seekers originate.
SwedishDessutom fordras ytterligare reformer för att stärka mediefriheten och pluralismen.
Further reforms are also necessary in order to strengthen media freedom and pluralism.
SwedishOm en förändring ska ske fordras gemensamma insatser på internationell nivå.
If this is to change, there must be joint efforts at international level.
Swedishfordras det att alla de något tröga EU-institutionerna fungerar på ett effektivt sätt.
This requires all the somewhat sluggish European institutions to work efficiently.
SwedishDe har ännu inte nått upp till den nivå som fordras enligt Schengenavtalet.
They have not yet reached the standard required by the Schengen Agreement.
SwedishDet fordras en europeisk lag som förbjuder avskedanden av konjunkturskäl.
There needs to be a European law prohibiting stock-exchange redundancies.
SwedishJag håller helt med Herbert Bösch om att det fordras större kapacitet på dessa områden.
I entirely agree with Mr Bösch that more capacities must be established in these areas.
SwedishDet slår mig att det fordras ett mycket strängare regelverk för köp av unga spelare.
It strikes me that a much stricter regulation is required on the purchase of young players.
SwedishDet fordras en försvarspolitik, just för att göra som klimatexperterna säger.
We need a defence policy dedicated purely to following up the recommendations of the experts.
SwedishDet är motsatsen till vad som faktiskt fordras i alla EU-länder.
That is the opposite of what is actually required in all European countries.
SwedishDet fordras då att ett visst antal människor skriver under, till exempel 500 000 medborgare.
They have to be signed by a certain number of people, for example 500 thousand citizens.
SwedishMen vidden av problemet är sådan att det fordras mycket mer arbete.
The size of the problem, however, is such that much more work is needed.
SwedishOch exakt här fordras en harmonisering av reglerna inom ramen för den inre marknaden.
This is precisely where harmonization of the rules is needed in the context of the internal market.
SwedishDet fordras verkligen större framsteg också på dessa områden.
There is certainly a need for more progress to be made in those areas too.
SwedishDet fordras en högre politisk tankegång och en mindre bypolitisk och mer global vision om politiken.
We need more political ambition and a less parochial, more global vision of politics.
SwedishDet fordras en europeisk lag som förbjuder avskedanden av konjunkturskäl.
A European referendum is needed urgently and, if the people opt for it, another constituent process.
SwedishI alla händelser står det klart att det fordras en mängd arbete för att få solen att snurra.
What is for sure, in all events, is that a lot of work is needed in order for the sun to revolve.
SwedishVi har omröstningar med namnupprop där det fordras kvalificerad majoritet och de är viktiga omröstningar.
We have roll-call votes which require a qualified majority; they are important votes.