「förvandla」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「förvandla」英語 翻訳

SV förvandla
volume_up
[förvandlade|har förvandlat] {動詞}

Fem år efter toppmötet i Kairo tror jag att ögonblicket är inne att förvandla våra samtal till handling.
Five years after the Cairo Summit, I think that the moment has come to convert our dialogue into action.
För att ytterligare stärka UCLAF: s oberoende överväger kommissionen att förvandla den till en task force.
To further strengthen UCLAF's independence the Commission is considering converting it into a task force.
För att ytterligare stärka UCLAF: s oberoende överväger kommissionen att förvandla den till en task force .
To further strengthen UCLAF's independence the Commission is considering converting it into a task force .
Nu är utmaningen att förvandla det politiska stödet till handling.
The challenge is now to transform this political support into practical action.
Det kommer hjäIpa dig... att förvandla din hjärna för att tänka annorlunda.
It will help you... to transform your mind into thinking differently.
Total omförvandling som faktiskt kan förvandla livet som är i behov av mat.
Total transformation that can actually transform the very lives that need the food.
förvandla (同様に: byta ut, pendla)
förvandla (同様に: fördela, omvandla)
Låt mig i fråga om den tillfälliga undersökningskommittén uppmana mina ärade vänner att inte förvandla parlamentet till en skiljedomare för att lösa interna spanska oenigheter.
As for the committee of inquiry, may I call on my honourable friends not to turn Parliament into a referee in order to resolve internal Spanish differences.
förvandla (同様に: omvandla)

"förvandla"の類義語(スウェーデン語):

förvandla

英語での"förvandla"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishLåt oss hoppas att vi är kapabla att förvandla svårigheterna till möjligheter.
Let us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
SwedishMeningen här var - om jag får utrycka mig drastiskt - att förvandla skit till guld.
The idea here, to put it in graphic terms for once, is to turn shit into gold.
SwedishDetta är nödvändigt för att förvandla EU till en smart och hållbar ekonomi.
This is essential to Europe's transformation into a smart and sustainable economy.
SwedishIdag ska jag tala till er om att förhoppningsvis förvandla rädsla till hopp.
I'm going to talk to you today about hopefully converting fear into hope.
SwedishNu vill ni förvandla denna taktiska manöver till en politisk seger.
Thanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
SwedishVi måste undvika misstaget att förvandla perioden av eftertanke till en passiv pausvila.
We must avoid the mistake of turning the pause for reflection into a pause of inaction.
SwedishMan kan inte förvandla dem till nya européer med hjälp av lite kulturellt stjärnstoft.
You cannot turn them into new Europeans by the application of a little cultural stardust.
SwedishUtmaningen består i att förvandla detta till en verklig inre marknad för europeisk järnväg.
The challenge is to make this a truly single market for European railways.
SwedishLåt oss därför förvandla våra förbindelser till en plattform för utveckling.
Let us therefore turn trade links into a platform for development.
SwedishJag tänker under ett par minuter försöka förvandla mig till herr Monti.
Mr President, I shall try to be Commissioner Monti for a few minutes.
SwedishVi kan inte förvandla debatten till en fri debatt.
   Mrs van den Burg, we cannot turn the debate into a fresh debate.
SwedishVi kan förbättra mycket, men vi kan inte förvandla en sjö till ett hav.
We can improve many things, but we cannot turn a lake into an ocean.
SwedishNu vill ni förvandla denna taktiska manöver till en politisk seger.
You now want to make a political victory out of this tactical manoeuvre.
SwedishHur kan vi då förvandla euroområdets styrka till hela Europeiska unionens styrka?
What needs to be done to make the strength of the Euro Zone the strength of the entire European Union?
SwedishNi gör fel när ni försöker förvandla detta förslag till en konflikt mellan vänstern och högern.
When you try to turn this proposal into a conflict between left and right, you are wrong.
SwedishJag kommer kraftfullt att motsätta mig alla försök att förvandla denna översyn till en reform.
I will oppose strongly any attempts to turn that review into a reform.
SwedishÄven den här gången har vi misslyckats med att förvandla Iran till en demokratisk regim.
Even now, we have failed to turn Iran into a democratic regime.
SwedishUtmaningen är nu att i Mexiko förvandla detta lilla steg till ett stort steg för mänskligheten.
But the challenge now is, in Mexico, to turn that small step into a giant leap for mankind.
SwedishVi har faktiskt försökt förvandla det hela till ett elektroniklabb.
We've actually tried to turn it into an electrical engineering lab.
SwedishMr Stryker, vill du verkligen förvandla detta till något slags krig?
Mr Stryker, do you really want to turn this into some kind of war?