「förståelse」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「förståelse」英語 翻訳

volume_up
förståelse {共性名詞}

SV förståelse
volume_up
{共性名詞}

förståelse (同様に: överenskommelse, uppfattning, tolkning, vänskap)
Verklig hjälp kan endast ges med förståelse, och förståelse uppnås genom insikt.
Real help comes only with understanding, and understanding comes only with clarity.
Vetenskapen syftar till en omfattande förståelse och framgångsrik kommunikation.
The aims of science are full understanding and effective communication.
Språktillägnandet är grunden för logiskt tänkande och kontextuell förståelse.
Language acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
förståelse (同様に: uppfattning, värdering, omdöme, uppskattning)
Vi har därför en djupare förståelse för alla sidors hjärtefrågor.
As a result, we have a deeper appreciation of the concerns of all involved.
Men i båda fallen får vår dialog inte bara vara en akademisk övning i ömsesidig förståelse.
But in either case, as we engage in dialogue, it must not be a mere academic exercise in mutual appreciation.
Och du kan få en intuitiv förståelse för detta om du bara tänker dig människor vid utkanten av nätverket.
And you can get an intuitive appreciation for this if you imagine just the people at the perimeter of the network.
Detta visar förtroende för EU:s förståelse för situationen även i små stater.
This demonstrates confidence in Europe's comprehension of the situation of small states too.
Nyckelorden i den måste vara ” förståelse ” och ” handling ”.
Its keywords must be ‘ comprehension’ and ‘ action’.
må kunna förbrylla, men innehållet är bortom all förståelse!
The title, 'Women and Sport ', might itself have been confusing, but the content is entirely beyond comprehension!
förståelse (同様に: frimureri)
förståelse (同様に: kontroll, tag, grepp, handgrepp)
volume_up
grip {名詞}
förståelse (同様に: belysning, trafikljus, eld, ljus)
volume_up
light {名詞}
Man måste enligt min mening ha förståelse för utlysandet av undantagstillstånd med tanke på det godtycke som råder i söder.
The proclamation of the state of emergency has to be understood, or so I believe, in the light of the despotism to which the people of the south have been subjected.

"förståelse"の類義語(スウェーデン語):

förståelse

英語での"förståelse"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishJag har full förståelse för Europaparlamentets önskan att göra exakt det samma.
I have every sympathy for European Parliament's desire to do exactly the same.
SwedishDet är ett viktigt stöd och vi har förståelse för att omställningen kan ta tid.
This is important support and we understand that the adaptation can take time.
SwedishTror verkligen kommissionen att föräldrar har förståelse för en sådan åtgärd?
Does the Commission somehow believe that parents will comprehend such a measure?
SwedishHon borde dock ha större förståelse för våra argument och lyssna mer på dessa.
She should understand our point of view, however, and pay due attention to it.
SwedishJag har full förståelse för parlamentets farhågor angående export för återvinning.
I fully understand the concerns of Parliament regarding exports for recycling.
SwedishJag har full förståelse för att konsumenternas förtroende kan vara rubbat just nu.
I can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
SwedishDe kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
SwedishJag har viss förståelse för den, men den är inte tillåten och bör inte tolereras.
I can understand it just a little, but it is not allowed and should not be tolerated.
SwedishJag har full förståelse för dem, för det är svårt att begripa det som händer här.
I sympathise with all of them, because what is happening here is almost beyond belief.
SwedishI det här fallet var det dock helt befogat och jag har full förståelse för detta.
However, in this case it would have been quite legitimate and I fully understand that.
SwedishKommissionen har förståelse för det tillstånd som Berenguer Fuster beskriver.
The Commission empathises with the situation Mr Berenguer Fuster has cited.
SwedishJag är övertygad om att detta krav möter förståelse och stöd från hela denna kammare.
I am sure that that requirement is well understood and supported across this House.
SwedishVi har full förståelse för att människor tillhör olika stater och har olika åsikter.
We understand fully that people belong to different States and have different views.
SwedishJag kan försäkra er att kommissionen har full förståelse för denna inställning.
I can assure you that the Commission understands this position perfectly.
SwedishMedborgarna, åtminstone i mitt land, har alt mindre förståelse för er politik.
After all, people, especially in my country, are increasingly mystified by your policy.
SwedishJag ber därför om förståelse för att jag kommer att besvara dessa båda frågor skriftligt.
I therefore hope it is acceptable if I reply in writing to both these questions.
SwedishDet har jag full förståelse för, även för att EMU ju långt ifrån har ett folkligt stöd.
I can fully understand that, because EMU is far from enjoying popular support.
SwedishJag hoppas att ni har förståelse för detta och jag hoppas att ni kan lösa problemet.
I hope this is understandable to you and I hope you can solve the problem.
SwedishJag har full förståelse för kravet från er delegationsordförande.
Mr Ribeiro e Castro, I fully understand the request made by the chair of your delegation.
SwedishJag har förståelse för det stöd som har uttryckts i parlamentet för ekonomiska garantier.
I understand the view expressed in the House in favour of financial guarantees.