「förmedla」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「förmedla」英語 翻訳

SV förmedla
volume_up
[förmedlade|har förmedlat] {動詞}

förmedla (同様に: leda, uttrycka, ge, transportera)
Detta är det budskap som parlamentet ville förmedla, och jag stöder denna ståndpunkt.
This is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
Jag kommer med glädje att förmedla er synpunkt till kommissionär de Silguy.
I will be quite happy to convey your point of view to Commissioner de Silguy.
Det är denna uppfattning vi vill förmedla när vi röstar mot betänkandet i dess helhet.
This is the sense that we want to convey in voting against the entire report.
förmedla (同様に: medla)
(Skratt) Visas av de här prylarna är faktiskt tänkta att förmedla upplevelser.
(Laughter) And some of these are actually meant to mediate experiences.
förmedla (同様に: upphöra, skicka, släppa, anta)
Jag vill nu förmedla det centrala budskapet från dessa minneshögtider.
I would now like to pass on the central message given during these commemorations.
Ordförandeskapet noterar er oro och kommer att förmedla den till de rätta instanserna.
We note your concern and will pass this on through the appropriate channels.
De skall utbyta erfarenheter med varandra och förmedla kunskaper om projekt.
They should exchange experiences and pass on information about projects to each other.

"förmedla"の類義語(スウェーデン語):

förmedla
Swedish

英語での"förmedla"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishVi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
We must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
SwedishEU kommer på så sätt att till hela världen förmedla en bild av enighet och styrka.
In this way, the EU will give a signal of unity and strength to the entire world.
SwedishDet tjänar till att förmedla de värden som vår samexistens i Europa är baserad på.
This would serve to transmit the values underpinning our coexistence in Europe.
SwedishMáire Geoghegan-Quinn, jag vill be dig att förmedla det budskapet till kommissionen.
I would like to ask you to take this message back with you, Mrs Geoghegan-Quinn.
SwedishJag har därför försökt att förmedla detta budskap, särskilt under det senaste året.
I have therefore tried, particularly in the last year, to deliver this message.
Swedish(Applåder) Vi vill förmedla detta budskap klart och tydligt till alla ansökarländer.
We want that message to go out loud and clear to all the enlargement candidates.
SwedishJag inbjuder er nu att ta till orda och förmedla ert budskap till parlamentet.
I now invite you to take the floor and give your message to the European Parliament.
SwedishDetta budskap ska kommissionen sträva efter att förmedla under de kommande veckorna.
This is a message that the Commission will strive to communicate in the weeks ahead.
SwedishDet försöker faktiskt att förmedla sina egna fördomar som inte är underbyggda av fakta.
It tries, in fact, to produce its own prejudices which are not backed by facts.
SwedishAvslutningsvis finns en annan mycket viktig fråga som vi måste förmedla.
Finally, there is something else of great importance that we must communicate.
SwedishDet är parlamentets avsikt, och jag hoppas att vi har lyckats förmedla vårt budskap.
This is Parliament's intention, and I hope that this message came across.
SwedishGe oss det intrycket i dag, och ni har ett verkligt budskap att förmedla till vanligt folk.
Give us that impression today and you have the real message for ordinary people.
SwedishVi behöver förmedla vårt offentliga syfte på ett klart och meningsfullt sätt.
We need to communicate our public purpose in plain and meaningful terms.
SwedishKommissionär Frits Bolkestein frågar oss vilket budskap vi vill förmedla till våra partner.
Commissioner Bolkestein asks us what message we wish to send out to our partners.
SwedishNi sa att ni vill förmedla ett starkt budskap och att vi behöver en global överenskommelse.
You said you want to send a strong signal and that we need a global agreement.
SwedishDetta är det budskap som det franska ordförandeskapet vill förmedla till alla européer.
This is the message that the French Presidency would like us all to send to Europeans.
SwedishDetta budskap hade jag i uppdrag att förmedla till er, herr kommissionsordförande.
This is the message which I have been entrusted to give you, Mr President of the Commission.
SwedishLåt mig förmedla en synpunkt från konsumenternas perspektiv, och se mot framtiden.
Let me put forward an idea from the consumers' point of view, and looking towards the future.
SwedishMålet med vårt besök är att förmedla de europeiska normerna till den ukrainska allmänheten.
The aim of our visit is to bring European standards to the Ukrainian public.
SwedishJag hoppas att vi kan förmedla våra ansträngningar till medlemsstaterna.
I hope that we will be able to persuade the Member States of the merits of our approach.