「botas」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「botas」英語 翻訳

EN
volume_up
bot {共性名詞}
SV

botas {動詞}

volume_up
botas (同様に: läka, laga, återställa, bota)
Sjukdomar skall botas, hungern skall stillas och bättre människor skall skapas.
It is supposed to heal diseases, solve the problem of world hunger and create better people.
De kan inte heller botas efteråt med läkemedel.
They can also not be healed with medicines afterwards.

"bot"の類義語(スウェーデン語):

bot

英語での"botas"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishI dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
Swedish"Kan man inte bestämma att de djur som blir sjuka skall botas, men inte ätas?"
"Couldn't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?"
Swedish" Kan man inte bestämma att de djur som blir sjuka skall botas, men inte ätas?
" Could n't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten? "
SwedishI nuläget finns det inte mycket information om hur dessa sjukdomar kan förebyggas eller botas.
At present, there is little information on how these diseases may be prevented and treated.
SwedishDen kan botas för gott om den inte sprids vidare från prostata.
It can be permanently cured if it remains localised in the prostate.
SwedishDe klargör därmed att pedofili inte kan botas, men behandlas.
They point out that paedophiles cannot be cured of their condition, but they can be treated.
SwedishJag uttrycker här Mendes Botas ståndpunkt då han inte kan närvara.
Mr President, ladies and gentlemen, I am standing in for Mr Mendes Bota who is unable to be with us.
SwedishBristen på tillit till Västeuropa går långt tillbaka i vår historia och den behöver snarast botas.
The lack of trust in Western Europe goes that far back into our history and it urgently needs to be remedied.
SwedishDe kan inte heller botas efteråt med läkemedel.
They can also not be healed with medicines afterwards.
SwedishUtvandring, integrism, fattigdom och politisk instabilitet botas inte med uttalanden och frivillighet.
Emigration, fundamentalism, poverty and political instability cannot be resolved by pronouncements and good intentions alone.
SwedishMen att människor, som har en genetisk sjukdom, kan botas, det intresserar mig!
But people with genetic diseases becoming curable does interest me, and people finding work interests me too!
SwedishFör även om ett mänskligt liv kan botas genom dödandet av andra mänskliga liv, så är detta i mina ögon etiskt sett oacceptabelt.
Even if human life is saved through the killing of other human life, I believe this is ethically unacceptable.
SwedishVi är bättre lämpade än de flesta att förändra detta från en pandemi som hotar oss alla till en epidemi som kan botas.
We are better placed than most to turn this into an epidemic which is curable, and not a pandemic which threatens us all.
SwedishDen kan botas, den kan behandlas och miljontals av våra medborgare kommer att kunna leva rika och tillfredställande liv om vi?
It can be cured, it can be treated and millions of our fellow citizens can lead full and fulfilled lives if we...
SwedishVarje dag dör tusentals barn av sjukdomar som kan botas, som t.ex. mässlingen, och för vilka det finns läkemedel.
Every day, thousands of children die from diseases that we know how to treat, such as measles, and for which medicinal products exist.
SwedishHundratusentals friska djur (eller djur som skulle kunna botas) slaktas med en lönsamhetskalkyl som enda stöd.
Hundreds of thousands of healthy (or curable) animals are being slaughtered purely in the name of an accountant' s calculation of profitability.
Swedish. - (RO) De sjukdomar som nutidens människor lider av beror på kosten, men de kan botas genom rätt kosthållning.
in writing. - (RO) The illnesses from which modern man suffers are due to diet, but they can be cured through following the right diet.
SwedishNär de kommer med sina barn blir de behandlade även mot alla andra typer av sjukdomar: om de har malaria, botas malarian.
When they come with their children they are treated for all kinds of other diseases as well: if they have malaria, then the malaria is treated.
SwedishEU:s medborgare kan få medicinsk behandling i de olika medlemsstaterna när de inte kan botas i sitt eget land.
European Union citizens can benefit from medical treatment from around the different Member States when their condition is not curable in their own country.
SwedishÄven med dessa nya tumörformer som inte kan botas helt finns det nu en större chans att överleva och få bättre livskvalitet.
Even with those new forms of tumours which cannot be completely cured, a greater chance of survival and better quality of life are now assured.