「bostad」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「bostad」英語 翻訳

volume_up
bostad {共性名詞}

SV bostad
volume_up
{共性名詞}

1. 通常

bostad (同様に: uppgörelse, utrymme, plats, husrum)
De får inte ett nytt hus eller en bättre bostad från ett flygbolag eller från någon regering inom EU.
They will not get a new house or better accommodation from any airline companies or EU governments.
Their accommodation is tied.
13 miljoner människor bor i otillräckliga eller tillfälliga bostäder.
13 million people live in inadequate or temporary accommodation.
bostad (同様に: boning)
volume_up
dwelling {名詞}
Å andra sidan finns det mer än 10 000 tomma bostäder som inte sköts om utan förfaller.
Moreover, there are over 10 000 empty dwellings, which are not cared for and which are falling down.
Vi borde engagera oss för att de bostäder som ockuperas av regeringsmakten utryms och åter ställs i ordning.
We should advocate that those dwellings which have been occupied by the government forces be vacated and restored to their former condition.
ECHO ger stöd till upprättande av privata bostäder och leverans av andra varor än livsmedel, för att göra det möjligt att skapa ett tillräckligt husrum för de nyanlända fördrivna från Kosovo.
Echo provides support for the repair of private dwellings and the supply of goods other than food to make it possible to establish adequate shelter for new arrivals driven out of Kosovo.
bostad (同様に: hus, hem, villa, hemland)
volume_up
home {名詞}
Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.
Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications.
Hans affär är hans privata bostad, där ingen någonsin kommer in.
His store is his privately owned home, which no one ever enters.
Nästan 200 miljoner europeiska medborgare överger varje år sin bostad för att turista.
About 200 million European citizens leave their homes every year and become tourists.
bostad (同様に: uppgift, anställning, tjänst, hem)
volume_up
place {名詞}
Man kan inte tvinga någon annan att leva tillsammans med den som mördat dennes familj i samma bostad, i samma stat.
It is impossible to force people to live in the same place, in the same state, as the murderers of their families.
Om var och en måste kämpa för att få en arbetsplats, en utbildningsplats eller en bostad framkallas en intressestrid mellan grupper.
If everyone has to fight for a job, a place in education or house, a battle of interests will ensue.
Bostadspolitiken är ett viktigt instrument för medlemsstaterna att motverka segregation, och rätten till en bostad är grundläggande.
Housing policy is an important tool for the Member States to use in combating segregation, and the right to a place to live is fundamental.
bostad (同様に: hem, boning)
För närvarande har de berörda personerna ingen dokumentation (t.ex. ett intyg om att bostaden är beboelig), vilket innebär att de inte har tillgång till vatten och el.
The people involved do not have all the required documentation (such as the habitation certificate), which means they cannot get access to water or electricity.
Trots det, och utöver det jag redan har sagt att vi har gjort, har vi även räddat många landsbygdsområden, många bostäder i städer, byar och samhällen har räddats av politiken.
Nevertheless, and in addition to having done what I said, we have also saved many rural areas; many habitations in towns, villages and communities have been saved by the policy.
bostad (同様に: rum)
volume_up
lodgement {名詞}
bostad (同様に: stuga, loge)

2. 法律学

bostad
volume_up
domicile {名詞}
I am here for the domicile registration.
There is hardly a fish in it which is permanently domiciled.
Det är ännu svårare när gäldenären har sin bostad i en annan medlemsstat.
It is even more difficult when the debtor is domiciled in another Member State.

"bostad"の類義語(スウェーデン語):

bostad

英語での"bostad"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishVi alla vet att rätten till bostad är en grundläggande rättighet.
(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
SwedishNEJ – Du får bara ha din bil registrerad i det land där du har din fasta bostad.
NO — You can only register your car in the country where you are permanently resident.
SwedishDet är ännu svårare när gäldenären har sin bostad i en annan medlemsstat.
It is even more difficult when the debtor is domiciled in another Member State.
SwedishNästan 200 miljoner europeiska medborgare överger varje år sin bostad för att turista.
About 200 million European citizens leave their homes every year and become tourists.
SwedishRätten till liv, hälsa, bostad och livsmedel står högst upp på listan över kränkningar.
The rights to life, health, housing and food are at the top of the list of violations.
SwedishVar och en har rätt till en värdig bostad och en inkomst som medger en skälig levnadsstandard.
Everyone is entitled to decent housing and an income which allows them to live honourably.
SwedishPå så sätt skapar vi frihet att själv välja arbetsplats och bostad för medborgarna.
This is how we create freedom of movement for our citizens.
SwedishTill exempel finns inte rätten till arbete och rätten till bostad med.
It does not include the right to work or the right to housing.
SwedishBanken ville inte bevilja lånet om han använde en bostad utanför Frankrike som säkerhet.
The bank was unwilling to grant him a loan if he used a property based outside France as collateral.
SwedishMiljontals européer är dömda till arbetslöshet, sociala problem och svårigheter med att hitta bostad.
Millions of Europeans are doomed to unemployment, social problems and housing difficulties.
SwedishHur länge skall de som står utan bostad behöva vänta under ovissa förhållanden?
How long will those who have lost their homes and are living in precarious conditions have to wait to be housed?
SwedishDet har till exempel blivit allt svårare att hitta en bostad.
It has become ever more difficult, for example, to find housing.
SwedishRätten till bostad utgör emellertid en grundläggande mänsklig rättighet.
The right to housing is a fundamental human right.
SwedishHur är det med rätten till bostad, hälsa eller utbildning när miljoner människor saknar det?
What has happened to the right to housing, health or education when millions of people are deprived of these?
SwedishJag såg barn som var allvarligt undernärda och i behov av vård, såväl som mat och en lämplig bostad.
I saw children with serious malnutrition and in need of health care, as well as food and proper shelter.
SwedishDe behöver mat, utbildning, sjukvård, arbete och bostad.
They need food, education, health, employment and shelter.
SwedishHuvudansvaret för att förse människor med bostad ligger hos berörda myndigheter i medlemsstaterna.
The major responsibility for the provision of housing lies with the relevant authorities of the Member States.
SwedishKnappast någon fisk har en fast bostad.
There is hardly a fish in it which is permanently domiciled.
SwedishDetta är ett begränsat sätt att se på rätten till bostad - en rättighet som borde bli allmän och gälla för alla.
This is a restrictive view of the right to housing - a right that ought to become universal and effective for all.
SwedishMånga inhemska medborgare har tyvärr ingen hygglig bostad och ändå räknas de inte som medborgare av andra rang.
Many nationals do not have suitable housing, unfortunately, and they are not second class citizens because of this.