「boskapsuppfödning」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「boskapsuppfödning」英語 翻訳

SV boskapsuppfödning
volume_up
{共性名詞}

boskapsuppfödning
boskapsuppfödning
Enligt uppskattningarna är boskapsuppfödning orsaken till 80 procent av den olagliga avskogningen.
It is estimated that cattle rearing is responsible for 80% of illegal deforestation.

英語での"boskapsuppfödning"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishSärskilt den blomstrande handeln med boskapsuppfödning kollapsade.
In particular, the flourishing trade in breeding cattle collapsed.
SwedishÄven i Österrike, där boskapsuppfödning har en lång tradition, hotades många jordbrukares livsuppehälle.
In Austria, too, where cattle breeding has a long tradition, many farmers had their livelihoods threatened.
SwedishJag tänker särskilt på boskapsuppfödning.
I am thinking in particular of livestock breeding.
SwedishUnder hennes tid på tronen visade hon alltid ett speciellt intresse för jordbruk och boskapsuppfödning i mitt land.
During her reign, she always showed a special interest in the agricultural sector and cattle farming in my country.
SwedishAntibiotika används - eller har använts - på ett godtyckligt sätt inom all boskapsuppfödning, både i stor och liten skala.
The random use of antibiotics in agriculture is - or has been - common to all farming, be it large or small.
SwedishMan kan lätt förstå vilka skador det kan innebära för ett land där ekonomin i huvudsak vilar på boskapsuppfödning.
It is easy to imagine the damage that may cause in a country whose economy is based primarily on the rearing of livestock.
SwedishFör det tredje måste för 2011 en mekanism skapas för omfördelning av en del av spannmålsstödet till boskapsuppfödning.
Thirdly, for 2011, a mechanism for transferring part of the aid directed at supporting cereals towards livestock farming.
SwedishVid blandad boskapsuppfödning däremot ...
In contrast, mixed livestock farms ...
SwedishGod djurhälsa och boskapsuppfödning av hög kvalitet är inte bara viktiga för djurskyddet utan även för folkhälsan.
Good animal health and good livestock farming are important not only for animal welfare, but also for public health as a whole.
SwedishVi måste fastställa tidsbegränsningar som kan verka som ett hinder mot olagliga anläggningar på områden för jordbruk och boskapsuppfödning.
Time constraints must be laid down to act as a bar to illegal construction in farming and animal-rearing areas.
SwedishDen unge lantbrukare, som just investerat i en blandad drift med boskapsuppfödning och jordbruk, står i nuläget med ryggen mot väggen.
A young farmer who has invested in a mixed operation, combining stock and arable farming, has his back to the wall as things stand at present.
SwedishJag vill dock fästa uppmärksamheten på en känslig och viktig punkt som har att göra med boskapsuppfödning, som i sin tur har att göra med människan.
However, I would like to highlight a delicate and important point which has to do with livestock farming, which has to do with man.
SwedishDessutom har en onödig mängd kött importerats från tredjeland, där bönderna inte är bundna av så stränga regler för boskapsuppfödning.
In addition, an undue amount of meat has been imported from third countries where farmers are not bound by such strict rules on livestock farming.
SwedishVi måste omstrukturera vår boskapsuppfödning till att bli djurvänlig och ekologisk så att vårt beroende av sojaimport som djurfoder upphör.
We need to restructure our cattle farming into animal-friendly and ecological production that ends our dependence on soya imports for animal feed.
SwedishGemenskapens boskapsuppfödning är uppbyggd på transport av levande djur och stora koncentrationer av djur och detta medför risker.
We should also consider the risks of Community livestock farming based on the transportation of live animals and high concentrations of animals.
SwedishFörsäljningsförlusterna vid boskapsuppfödning och köttproduktion som orsakas av ständiga offentliga diskussioner kan dock i längden inte accepteras.
Losses in the cattle and meat industry due to falling sales caused by constant public discussion of these matters are, however, unsustainable in the longer term.
SwedishDen gemensamma jordbrukspolitiken borde alltså åter utredas i sin helhet både när det gäller sektorn för boskapsuppfödning och den gren av jordbruket som framställer djurfoder.
In other words, the CAP should have been reviewed in its entirety, encompassing both the feedingstuffs sector and the farming sector which produces feedingstuffs.
SwedishDe franska jordbrukarnas ledare Michel Debatisse lade fram ett förslag om fjärranalys i parlamentet på 1990-talet; vid det tillfället var tillämpningsområdet boskapsuppfödning.
Michel Debatisse, the French farmers' leader, put forward a remote-sensing proposal in this Chamber back in the 1990s, the area of application in that case being stock rearing.
SwedishAtt göra det möjligt att använda mjöl i boskapsuppfödning kommer att minska produktionskostnaderna, vilket är oerhört viktigt med tanke på den minskade lönsamheten inom köttproduktionen.
Making it possible to use meal in animal husbandry will reduce production costs, which is extremely important in view of the drop in profitability of meat production.
SwedishJag vill parafrasera det som föregående talare sade om jordbruket och konstatera att utan rent dricksvatten är boskapsuppfödning något omöjligt och likaså folkhälsan.
To paraphrase what our previous speaker said here about agriculture, I put it to you that without clean drinking water you cannot have a stock breeding industry, nor can you have public health.