「boskapsuppfödare」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「boskapsuppfödare」英語 翻訳

SV boskapsuppfödare
volume_up
{共性名詞}

boskapsuppfödare
volume_up
cattleman {名詞}

英語での"boskapsuppfödare"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishFör närvarande riskerar EU framtiden för många jordbrukare och boskapsuppfödare.
At the moment, the European Union is playing with the future of many farmers and stockbreeders.
SwedishFörslaget glömmer överlag bort att det existerar kvinnliga producenter och boskapsuppfödare.
That is to say, that it constantly forgets that there are female producers and stockbreeders.
SwedishJag vill även ta upp fastställandet av stöd, rättigheter och skyldigheter för jordbrukare och boskapsuppfödare.
Also I would like to refer to the establishment of aid and rights and duties of farmers and herdsmen.
SwedishTill stora boskapsuppfödare som skadar miljön, medan de som producerar billigt bara får ett symboliskt stöd?
To large animal farms which damage the environment, while farms which produce cheaply receive symbolic support?
SwedishÄven EU:s boskapsuppfödare har drabbats dramatiskt och snabbt - de har inte längre råd att utfodra sina djur.
The impact on European livestock farmers is dramatic and immediate, too. They can no longer feed their animals.
SwedishDet skulle innebära den bästa jämvikten mellan djurs välbefinnande och vad boskapsuppfödare anser är ekonomiskt rimligt.
This strikes the best balance between animal welfare and what cattle farmers would find economically acceptable.
SwedishDet skulle innebära den bästa jämvikten mellan djurs välbefinnande och vad boskapsuppfödare anser är ekonomiskt rimligt.
As far as I am concerned, there is every reason to adapt legislation, particularly with regard to the transport of animals for slaughter.
SwedishDessa omfattar fullständig tydlighet när det gäller information till boskapsuppfödare om innehållet i de foderblandningar de köper till sina djur.
This includes full transparency in giving livestock farmers details of the composition of compound feedingstuffs that they buy for their animals.
SwedishSyftet med det framlagda förslaget är att göra villkoren tydligare, så att medlemsstaterna får rätt att vidarebefordra stöd till boskapsuppfödare som producerar ox- och kalvkött.
The proposal which is being made is to crystallise criteria so that Member States will be authorised to pass on aid to herdsmen producing beef and veal.
SwedishDetta innebär att europeiska boskapsuppfödare drabbas av orättvis konkurrens från uppfödare i länder utanför EU och att konsumentpriserna på kött och animaliska produkter stiger.
this is causing European livestock farmers to face unfair competition from non-EU farmers and higher consumer prices for meat and animal-derived products.
SwedishSjuttio procent av befolkningen lever som nomadiserande boskapsuppfödare, 80 procent är analfabeter och tvisten om Abyei vidgas till en militär konflikt.
70% of the population live as nomadic cattle farmers; 80% are illiterate; the dispute over Abyei is widening into a military conflict. There have already been deaths and woundings.
SwedishAngående: Omedelbar fara för bovin spongiform encephalopati De fortsatta fallen av " galna ko-sjukan " har skapat en fruktansvärd oro bland konsumenter och boskapsuppfödare.
Subject: Immediate danger from bovine spongiform encephalopathy The continuing cases of 'mad cow ' disease have made consumers, as well as livestock producers, extremely worried.