「anslutning」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「anslutning」英語 翻訳

volume_up
anslutning {共性名詞}

SV anslutning
volume_up
{共性名詞}

anslutning (同様に: tillgivenhet)
volume_up
adherence {名詞}
Avtalet är en symbol för EU:s fullständiga anslutning till WTO:s ultraliberala tänkande.
That agreement is a symbol of the European Union's complete adherence to the ultra-liberal logic of the WTO.
Beslutet att ta bort handelsembargot kom efter Förenade kungarikets totala anslutning till Florensavtalet.
The decision to lift the ban followed the scrupulous adherence of the UK to the Florence Agreement.
Artikel 4 i den gemensamma ståndpunkten bekräftar att det är av yttersta vikt att uppnå universell anslutning till NPT.
Article 4 of the common position confirms that achieving universal adherence to the NPT is of crucial importance.
Stabiliserings- och associeringsavtalet är ett redskap som kan användas för att underlätta en anslutning.
The Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
Ingående av protokollet till avtalet om associering EG/Chile med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (omröstning)
EC-Chile association agreement (accession of Bulgaria and Romania) (vote)
Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Albanien med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (
EC-Albania Stabilisation and Association Agreement (accession of Bulgaria and Romania) (
anslutning (同様に: anknytning, tillhörighet)
Någon nämnde ändringsförslag 67 om mindre hårda regler för anslutning till sjukförsäkringssystem.
Reference was made to Amendment 67 on relaxation of the rule for affiliations to social security systems.
All förväntan och allt intresse för transatlantiska förvärv får det dock att, i alla fall för somliga, framstå som om kanske något mycket viktigare än bara en anslutning är i görningen.
However, with all the excitement and interest in cross-Atlantic acquisitions, it seems likely that perhaps something more momentous than a mere affiliation was afoot, at least in the minds of some.
anslutning (同様に: kontakt, förening, anställning, tjänst)
volume_up
connection {名詞} [アメ]
SSL ger större sekretess och säkerhet än en okrypterad anslutning.
Using SSL provides greater privacy and security than an unencrypted web connection.
I anslutning till detta har Cashman krävt gemenskapsregler och ett register.
In this connection, Mr Cashman has called for Community codes and a register.
Det är få rent juridiska frågor som uppkommer i anslutning till betänkandet.
There are few legal questions raised in connection with this report.
anslutning (同様に: tillströmning)
volume_up
turnout {名詞} (gathering of people)
anslutning (同様に: bifall, enighet, medverkan, instämmande)

"anslutning"の類義語(スウェーデン語):

anslutning

英語での"anslutning"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Swedishden 1 januari 1981 när det gäller Fördraget om Republiken Greklands anslutning,
1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
SwedishHos mig uppkommer två grundläggande frågor i anslutning till det som Titley sade.
As far as I am concerned, two basic questions arise from what Mr Titley has said.
SwedishJag är glad över att Kroatien kommer allt närmare en anslutning.
(NL) Madam President, I am happy that Croatia is coming ever closer to accession.
SwedishAtt vi behöver strategiska partnerskap är inte ett kriterium för en anslutning.
The fact that we need strategic partnerships is not a criterion for accession.
SwedishJag beklagar att jag inte anser mig kunna rösta för en anslutning för närvarande.
I regret that we do not feel able to vote in favour of accession at this time.
SwedishVi får veta att denna anslutning är nödvändig för vår ekonomi och vår säkerhet.
We are told that this accession is necessary for our economy and our security.
SwedishJag röstade givetvis för Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengenområdet.
I naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.
SwedishJag för min del välkomnar Turkiets framtida anslutning till Europeiska unionen.
I, for one, welcome Turkey's accession to the European Union in the course of time.
SwedishTvå delar i det föreslagna partnerskapet för anslutning förstärker det valet.
Two elements of the proposed Accession Partnership have reinforced this decision.
SwedishEn folkomröstning hålls i Litauen om landets anslutning till Europeiska unionen.
A referendum is held in Lithuania on the country joining the European Union.
SwedishJag beklagar att jag inte anser mig kunna rösta för en anslutning för närvarande.
I regret that I do not feel able to vote in favour of accession at this time.
Swedish. - (EN) De inledande samtalen med Turkiet om EU-anslutning bör välkomnas.
in writing. The start of talks with Turkey on EU accession should be welcomed.
SwedishJag hoppas att både Rumänien och Bulgarien når fram till denna anslutning 2007.
I hope that accession in 2007 will be achieved by both Romania and Bulgaria.
SwedishMånga säger att en turkisk anslutning skulle ändra EU:s karaktär i grunden.
Many say that Turkish accession would fundamentally change the nature of the EU.
SwedishRådet har givetvis godkänt de 250 tjänsterna i anslutning till 2007 års utvidgning.
The Council has, of course, accepted the 250 posts linked to the 2007 enlargement.
SwedishVi, Europeiska unionen, måste också vara säkra på att vi kan klara av en anslutning.
We too, the European Union, must be certain that we can cope with an accession.
SwedishTurkiet håller på att tappa fart på sin väg mot EU-anslutning.
Madam President, Turkey's momentum towards EU accession continues to falter.
SwedishJag välkomnar landets strävan mot anslutning och hoppas att den fortsätter.
I welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
SwedishVi måste äntligen sluta att följa denna återvändsgränd mot en förmodad anslutning.
We should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.
SwedishDe direkta kriterierna för anslutning finns tydligt angivna i Europaavtalen.
The direct criteria for accession are clearly stated in the Europe Agreements.