「A och O」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「A och O」英語 翻訳

volume_up
A och O [イディオム]

SV A och O
volume_up
[イディオム]

A och O (同様に: alfa och omega)
That it is the alpha and omega of every peace policy.
Märkning av livsmedel är A och O. Vissa livsmedel, som de flesta tål, kan utlösa astma och allergianfall hos andra.
Marking of food is the alpha and omega. Some foods, as most people have reason to know, can trigger asthma and allergic attacks in others.
A och O (同様に: alfa och omega)
volume_up
be-all and end-all [イディオム]
Lagstiftningens kvalitet är A och O för hela projektet.
The quality of legislation is the be-all and end-all of the whole project.
Vi kan inte låta marknaden införa lagar och kriterier som gör produktionen till A och O.
We cannot let the market impose laws and criteria that make production the be-all and end-all.
Jag välkomnar därför att ni ser en återgång till tillväxt och sysselsättningsskapande som A och O för ert ordförandeskap.
I therefore welcome your will to restore growth and to create employment as the be-all and end-all of your Presidency.
A och O (同様に: alfa och omega)

"A och O"に類似した翻訳-英語

A 名詞
English
och 接続詞
English
och 前置詞
English
o-
English
à 前置詞
English
å 名詞
English
å 前置詞
English
å! 動詞
English
ö 名詞
English
ö- 形容詞
English

英語での"A och O"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishEn sak är helt klar - djurens hälsa är a och o för livsmedelssäkerheten.
One thing is quite clear, namely that animal health equates with food safety.
SwedishDetta är a och o för varje allvarligt syftande politik inom detta område.
This is the alpha and the omega of any serious policy in this area.
SwedishRiskvilliga människor och riskvilligt kapital är A och O för en växande ekonomi.
People who are prepared to do just that, together with the availability of risk capital, are the indispensable features of a growing economy.
SwedishDet har nu blivit en gemenskapsdygd att vara nomad, och geografisk och yrkesmässig rörlighet är A och O för de nya européerna.
Unfortunately, the directive takes insufficient account of national needs and basic conditions.
SwedishTydlighet är A och O i denna process.
Clarity is the Alpha and the Omega in this process.
SwedishDetta är A och O. Det kan man inte nog ofta betona.
SwedishNummerportabilitet, det vill säga att man tar med sig sitt nummer om man flyttar till en annan operatör, är a och o.
Number portability - being able to take your number with you if you move to another operator - is at the top of the list.
SwedishSamarbete är A och O i det sammanhanget.
What is key in this respect is cooperation.
SwedishMåste man ändå härav dra slutsatsen att större handelsutbyte och avreglering av jordbruket är A och O i utvecklingspolitiken?
Are we to infer from this that boosting trade and agricultural deregulation are the essential pillars of development policy?
SwedishJag tror att tillgången till interaktiva tjänster är A och O för att digital-TV skall bli en av de viktiga portarna till informationssamhället.
I believe that access to interactive services is the sine qua non of digital TV' s becoming one of the important gateways to the information society.
SwedishJag tror att tillgången till interaktiva tjänster är A och O för att digital-TV skall bli en av de viktiga portarna till informationssamhället.
The different distribution systems mean that digital TV can also become a particularly important way for sparsely populated areas to access the Internet.
SwedishA och O är de budgetmässiga följderna av den europeiska stabiliseringsmekanismen, EU 2020-strategin och program riktade till ungdomar.
The main points to keep in mind are the budgetary implications of the European Stabilisation Mechanism, the EU 2020 strategy and programmes concerning young people.
SwedishA och O är att vi entydigt uttrycker vår solidaritet med alla som i dag kämpar emot totalitära eller auktoritära regimer var som helst i världen.
First and foremost, clear and explicit solidarity with everyone who is confronting totalitarian or authoritarian regimes today, wherever they are in the world.
SwedishJag uppmanar Peijs att läsa om den senaste versionen av fördraget med tanke på vad hon anser vara a och o i Europeiska unionens konkurrenslagstiftning.
I would urge Mrs Peijs to read again the latest version of the Treaty with regard to what she considers to be the last word on the law on competition within the European Union.