「worden」のオランダ語-英語辞書

NL

「worden」英語 翻訳

NL

worden [werd|geworden] {動詞}

volume_up
worden (同様に: zijn, wezen)
Vastgesteld moet worden of het biologisch materiaal kan worden geoctrooieerd.
It is a question of establishing whether biological material can be patented.
De gemeenschappelijke markt moet werkelijkheid worden en volop worden benut.
The common market should be realised and exploited to its full potential.
Mannen en vrouwen worden dagelijks geïntimideerd, hun families worden bedreigd.
Men and women are harassed daily and their families harassed as well.
Zij zullen na Nice niet gemakkelijker oplosbaar worden, integendeel, dit zal juist moeilijker worden.
They will not become easier to solve after Nice, they will become more difficult.
Om die werkelijkheid te doen worden, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
If this desire is to become a reality, certain conditions must be fulfilled.
Europa moet een continent, de EU een politieke unie worden.
Europe must become a continent, and the EU must become a political union.
Dat komt in de sierteeltsector niet voor en zou ook niet gestimuleerd moeten worden.
This does not arise in ornamental horticulture and would not have to be encouraged.
Die tegenstrijdigheden, die af en toe zichtbaar worden, moeten uiteraard worden weggewerkt.
The differences that sometimes arise must, of course, be resolved.
Veel sociale problemen worden weerspiegeld in de werkgelegenheidssituatie.
Many of the social problems which arise are reflected in the employment situation.
Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf: daar moeten gunstige voorwaarden voor geschapen worden.
This will not come about spontaneously; favourable conditions need to be created.
Als deze veranderingen niet worden doorgevoerd zal er van uitbreiding gewoon geen sprake zijn.
Without these changes enlargement simply will not come about.
De oorzaak van deze ontwikkeling moet dringend worden onderzocht.
We must analyse why this situation has come about.
worden (同様に: bereiken, doen, maken, behalen)
Als ze omringd worden, merken ze dit ook en kunnen wat zenuwachtig worden.
If they get surrounded, they notice that too, they might get a little flustered.
Laatste mysterie: Waarom worden vrouwen beter naarmate afstanden groter worden?
So why is it that women get stronger as distances get longer?
Als de Boababs ouder worden, hebben ze de neiging om van binnen zacht te worden en hol.
So the Baobabs, as they get older, tend to get pulpy in their centers and hollow out.
Als ze ouder worden, groeien de horens naar voren.
And then as they grow older, the horns grow forward.
In sommige gebieden waar deze grondstoffen worden gewonnen, worden de maximumgehalten overschreden.
There are areas where farmers grow basic substances which exceed these maximum values.
Synapsen kunnen ook groter en kleiner worden.
And synapses can grow larger, and they can grow smaller.
Maar daarvoor moet eerst aan deze kant van de oceaan een betere basis gelegd worden.
However, for that to happen, a better foundation is required at this side of the ocean.
Dat moet echter nu gebeuren en niet een doelstelling voor de toekomst worden.
However, this must happen now and not simply be a goal for the future.
En wat gebeurt er indien binnen een of twee jaar de grenzen worden gesloten?
But what will happen if the borders are closed in the next few years?

英語での"worden"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
DutchDe stembriefjes voor het bepalen van deze rangorde zullen nu worden uitgereikt.
The ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
DutchDrie amendementen kunnen gedeeltelijk en één kan in beginsel worden goedgekeurd.
Three amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
DutchVoorlopig moet er echter nog veel worden gedaan aan de ontwikkeling van methodes.
So far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
DutchOm een en ander geloofwaardig te maken, moeten er concrete daden worden gesteld.
If we are actually to make a difference in this area, we need practical measures.
DutchZakelijke contacten moeten volledig worden stopgezet, dus ook geen investeringen.
We must put a complete stop to business contact, which also means no investment.
DutchOmdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
As they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.
DutchEn wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
We do not think that their decision should be circumvented through the back door.
DutchDat zijn drie elementen die hier in dit Huis zullen georganiseerd moeten worden.
These are three aspects that are going to have to be organized here in the House.
DutchDe adequate voorstellen tot wijziging van artikel 90 worden momenteel bestudeerd.
The relevant proposals for amending Article 90, in particular, are on the table.
DutchVolgens sommigen hadden de burgers sterker bij de zaak moeten worden betrokken.
There are some who thought that the people should have been more fully involved.
DutchIk heb er het volste vertrouwen in dat het een verstandige beslissing zal worden.
I have every confidence that the decision you will reach will be a sensible one.
DutchEr worden wegen, scholen en klinieken gebouwd en vele daarvan zijn al in gebruik.
Roads, schools and clinics are being built and many of them are already working.
DutchVeel Europese burgers willen er zo graag bij betrokken worden, eraan deelnemen.
Many Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
DutchTen tweede vinden ook wij dat het Protocol van Kyoto geratificeerd moet worden.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
DutchMet welke prioritaire middelen moeten deze doelstellingen echter worden bereikt?
But what priority measures are set out with a view to achieving these objectives?
DutchEr zijn nu zogenaamde " beklede " wildklemmen die geacht worden humaan te zijn.
We now have traps with some padding around them which are supposed to be humane.
DutchMijnheer de Voorzitter, de euro komt eraan en het zal een stabiele munt worden.
Mr President, the euro is coming, and when it does it will be a stable currency.
DutchMijnheer McMahon, een lidstaat kan niet worden verplicht een lijst in te dienen.
Mr McMahon, a Member State does not have to present a list and may choose not to.
DutchWat is de rol van de euro-waarnemingsposten en waar zullen deze worden gevestigd?
What will be the role of the Euro observatories, and where will they be located?