「tot in detail」のオランダ語-英語辞書

NL

「tot in detail」英語 翻訳

volume_up
tot in detail [イディオム]
NL

tot in detail [イディオム]

volume_up

"tot in detail"に類似した翻訳-英語

tot 前置詞
in 形容詞
English
in 前置詞
in- 前置詞
English
in-
English
innen 動詞
detail 名詞
English

英語での"tot in detail"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchWij hebben de omvang van de begroting voor externe delegaties tot in detail onderzocht.
On the detail, we have questioned the size of the external delegation budget.
DutchDaarin konden we de omstandigheden tot in detail onderzoeken en bespreken.
In those committees, we were able to examine and discuss situations in all their aspects.
DutchDat betekent echter ook dat we niet op alle vragen tot in detail in kunnen gaan.
Another point here is the need to go into all issues in detail.
DutchDe afvaardigingen is niet gevraagd om dit tot in detail te onderschrijven.
Delegations are not asked to sign up to it in all its detail.
DutchIk heb onze zorgen tot in detail uitgelegd en ik zal u een kopie van onze correspondentie toesturen.
I outlined in detail our concerns and I shall forward you a copy of the correspondence.
DutchMag Europa zich daar dan wel tot in detail mee bemoeien?
Is this, then, something in which Europe is allowed to be closely involved?
DutchHet voert daarentegen te ver om op EU-niveau tot in detail te reguleren hoe deze veiligheid bereikt moet worden.
However, it is unreasonable to regulate in detail at EU level how such safety is to be achieved.
DutchJe weet niet tot in detail welke organismen de smaken en eigenschappen bepalen van de plant.
You don't necessarily know with granularity exactly what organisms are providing what flavors and what characteristics.
Dutch--Ik vind dat de EU zich niet moet bemoeien met de manier waarop een land zijn zaken tot in detail plant.
I do not believe that the EU should interfere in the way in which a country conducts its detailed planning.
DutchDe programma's dienen niet tot in detail te zijn uitgewerkt, maar flexibel van opzet te zijn.
We must move away from the single structure of a programme as a bundle of measures, it must be made continually more flexible.
DutchHet is dan ook zaak een reeks maatregelen te treffen die in het verslag van Margie Sudre tot in detail zijn opgenomen.
It is therefore necessary to implement a series of measures which Margie Sudre's report covers in detail.
DutchDoel van deze gesprekken is om hen tot in detail te informeren over het systeem waarvan zij deel zullen gaan uitmaken.
We are doing it in order to try to explain in the fullest terms the system into which they will be entering.
DutchHet gaat om een gecompliceerde zaak en de standpunten van individuele lidstaten zouden dan tot in detail moeten worden uitgelegd.
It is a complicated issue and the position taken by each Member State would have to be explained in detail.
DutchIk hoop dat het Parlement deze verklaring aanneemt en dat ik de agenda van de voorzitter daarvoor niet tot in detail behoef toe te lichten.
I hope the House will accept this explanation without my having to read out the President's diary.
DutchVanmorgen stemden we over het verslag-Busk, waarin we tot in detail de leefomstandigheden van varkens proberen te verbeteren.
This morning we voted on the Busk report, in which we are trying to improve the living conditions of pigs in great detail.
DutchDe verwachtingen die de maatschappij koestert zijn van cruciaal belang voor de wijze waarop het Europese landbouwmodel tot in detail wordt ingericht.
Among the European rural model's special features, the expectations of society are a decisive element.
DutchIn mijn vaderland is de Europese Unie vaak het voorwerp van spot vanwege haar bemoeienis en haar neiging om de dingen te veel tot in detail te willen regelen.
In my own country, the EU is often made into a laughing-stock for meddling and for regulating in too much detail.
DutchHet lijkt me derhalve niet nodig dit verslag te verzwaren met paragrafen die tot in detail de communicatie met de maatschappij reguleren.
It does not therefore seem necessary to me to strengthen this report with paragraphs that regulate communication with society in detail.
DutchRichtlijnen dienen in hoofdzaak om doelen te stellen, niet om zaken tot in detail te reguleren en te beschrijven hoe het doel bereikt moet worden.
Directives ought essentially to be aimed at establishing goals, not at regulating the details and describing the path to the goal.
DutchDe Wetenschappelijke Stuurgroep heeft inmiddels een verslag van die vergaderingen ontvangen waarin de situatie tot in detail wordt geanalyseerd.
A report of those meetings, in which a detailed analysis of the situation is provided, has been presented to the Scientific Steering Committee.