「rondkomen」のオランダ語-英語辞書

NL

「rondkomen」英語 翻訳

NL rondkomen
volume_up
[kwam rond|rondgekomen] {動詞}

rondkomen
Iedereen heeft zo zijn manier van rondkomen.
We all have our ways of getting by.
rondkomen
De arbeiders worden beroofd van hun bijkomende inkomsten daar zij geen overuren meer mogen maken, en het is niet het behoud van hun aanvankelijke basissalaris waardoor zij de maand kunnen rondkomen.
The banning of overtime will deprive blue-collar workers of additional earnings, and they will not be able to make ends meet with their basic pay alone.

英語での"rondkomen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchMeer dan de helft van de wereldbevolking moet rondkomen van nog geen twee dollar per dag.
More than half of the population in the world gets less than two dollars per day.
DutchMeer dan een miljard mensen moeten zelfs rondkomen van minder dan een euro per dag.
More than a billion people have to get by on less than one euro a day.
DutchIk zag mensen die moeite hadden met rondkomen, niet wetend wat wat was en wat er zou volgen.
I saw people struggling to get by, not knowing what was what and what was next.
DutchZe zei: "Als je me een Jeep bezorgde, zou ik sneller rondkomen."
And she said, "Well, if you got me a Jeep, I could get around a lot faster."
DutchDe Wereldbank beschouwt degenen die van minder dan een dollar per dag moet rondkomen als absolute armen.
The World Bank classifies those living on an income of less than one dollar a day as the absolutely poor.
DutchHet aantal mensen in ontwikkelingslanden dat moet rondkomen van minder dan één dollar per dag groeit gestaag.
The number of people in the developing countries who have less than one dollar a day to live on continues to grow.
DutchIs het geen schending van de mensenrechten als men een oude en zieke gepensioneerde laat rondkomen met slechts 500 euro per maand?
Is it a violation of human rights to allow an elderly, sick, retired person to live on a mere EUR 500 per month?
DutchDit recht is van groot belang omdat onderdanen uit derde landen zo voor meer inkomen kunnen zorgen om behoorlijk te kunnen rondkomen.
This right is essential in order to allow third-country nationals to boost their income in order to live decently.
DutchIndiërs kopen per maand 2 miljoen mobiele telefoons, maar 300 miljoen Indiërs moeten nog altijd rondkomen van minder dan een dollar per dag.
Indians buy 2 million mobile phones a month, but 300 million Indians still live on less than a dollar a day.
DutchMensen hebben moeite met rondkomen.
DutchMaar de politici hebben hun werk slecht gedaan, met bijna één miljard mensen in de wereld die met minder dan één euro per dag moeten rondkomen.
Yet politicians have failed to deliver, with almost a billion people in the world living on less than one euro a day.
Dutch. ~~~ Ze zei: "Als je me een Jeep bezorgt, kan ik sneller rondkomen."
And when we met her we asked her what we could do for her, and she said, "Well, if you got me a Jeep I could get around a lot faster."
Dutch. ~~~ Ze zei: "Als je me een Jeep bezorgt, kan ik sneller rondkomen."
When V-Day met her, we asked her how we could support her and she said, "Well, if you got me a Jeep, I could get around a lot faster."
DutchWat zal er gebeuren als het miljard mensen dat vandaag de dag moet rondkomen met minder dan één dollar per dag oploopt tot drie miljard in de komende 30 jaar?
What will happen if the billion people today who live on less than one dollar a day rise to three billion in the next 30 years?
DutchEen groot aantal vrouwen heeft geen vast eigen inkomen en is op financieel gebied aangewezen op hun familie of moet van een minimuminkomen rondkomen.
Very many women have no secure income of their own and are financially dependent on their families or obliged to rely on minimal incomes.
DutchDikwijls beweert men dat alleen kinderen van tamelijk gegoede gezinnen naar het buitenland kunnen, omdat de anderen van een dergelijke bescheiden beurs niet kunnen rondkomen.
It is often said that only the children of fairly comfortably off families can travel as the others cannot live on this modest grant.
DutchGoedkope banen, één-eurobanen, of hoe ze ook heten -- het resultaat blijft in alle gevallen hetzelfde: zelfs van twee of drie van zulke banen kan een gezin niet rondkomen.
The result of McJobs or 1-Euro-jobs or call them what you will remains the same: even two or three such jobs are not enough to feed a family.
DutchWij willen uiteraard de rechten van auteurs, artiesten, componisten, tolken, schrijvers, journalisten enzovoort beschermen, zodat ze kunnen rondkomen van hun werk.
We obviously support the right of authors, artists, composers, performers, writers and journalists, etc., to make a reasonable living from their work.
DutchDe armen vertegenwoordigen thans 17% van de Europese bevolking, oftewel 60 miljoen mensen die moeten rondkomen van minder dan 60% van het gemiddelde inkomen.
Seventeen per cent of the population today make up this Europe: in other words, there are 60 million people who survive on less than 60 % of the average income.
DutchHierdoor worden de armsten in het land bijzonder hard getroffen, bijvoorbeeld gepensioneerden, die vaak van omgerekend 37 à 50 DM per maand moeten rondkomen.
This impacts very harshly on the poorest people in the country, in particular those on old-age pensions, many of whom have to live on the equivalent of 37 to 50 German marks a month.