「overnemen」のオランダ語-英語辞書

NL

「overnemen」英語 翻訳

NL

overnemen [nam over|overgenomen] {動詞}

volume_up
Maatschappijen fuseren of worden overgenomen, de een na de ander.
Companies are merging or buying each other out.
De grote kwekerijen zouden de kleintjes kunnen overnemen, maar in veel gevallen zijn plattelandsgebieden voor investeringen juist afhankelijk van de kleine ondernemingen.
The big companies might be able to buy up the small ones, but in many cases it is the small companies which have a fine investment record in our rural areas.
Ook daar zal de markt evenwel moeten worden opengesteld, te meer daar EDF zojuist een energiemaatschappij heeft overgenomen, te weten een Britse elektriciteitsmaatschappij.
But there too the market will have to be opened up, particularly as EDF has just bought an electricity company in the United Kingdom.
Zij kunnen enkele taken van de Commissie overnemen, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en gezondheid.
We could consider transferring some tasks that are currently carried out by the Commission, e. g. within education and health.
Het Europees Parlement kon de taak overnemen die de Raad en de Commissie ondanks hun ruime middelen niet hebben uitgevoerd.
The European Parliament could take over the task that the Council and the Commission have not carried out, in spite of their wealth of resources.
de vroegere taken uit te oefenen van het Europees Fonds voor monetaire samenwerking, die eerder waren overgenomen door het Europees Monetair Instituut.
carry out the former tasks of the European Monetary Cooperation Fund which had subsequently been taken over by the European Monetary Institute.
overnemen (同様に: kopen)
De Commissie zal bovendien de politiemissie van de WEU in Albanië overnemen.
In that context, the Commission will take over the WEU police mission in Albania.
De andere vraag die mensen mij stellen is: “Zullen ze de zaak willen overnemen?”
And the other question people ask me is, will they want to take over?
En de tweede vraag: “Zullen de machines de zaak willen overnemen?”
And the second question is, will the machines want to take over?

英語での"overnemen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchDe Commissie kan de grondgedachte van de amendementen 1 en 2 ten dele overnemen.
The Commission can accept in part the principle underlying Amendments Nos 1 and 2.
DutchIk wil het hebben over de vier amendementen die de Commissie niet kan overnemen.
I would like to comment on the four amendments which the Commission cannot accept.
DutchDaarom kan de Commissie de amendementen 14, 18, 19, 20, 21 en 22 niet overnemen.
The Commission cannot, therefore, accept Amendments Nos 14, 18, 19, 20, 21 and 22.
DutchIk hoop dat we een aantal suggesties uit het verslag-Marimon zullen overnemen.
I hope we will take on board a number of the suggestions in the Marimon report.
DutchSamenvattend kan de Commissie dus een groot deel van de amendementen overnemen.
To sum up, the Commission is able to support a large number of the amendments.
DutchNee hoor, om de door de Raad voorgestelde standpunten integraal te kunnen overnemen.
No, for we have accepted the positions proposed by the Council in their entirety.
DutchDe Commissie kan de voorgestelde amendementen 2, 6, 10, 13 en 15 overnemen.
The Commission can agree with your proposed Amendments Nos 2, 6, 10, 13 and 15.
DutchIk hoop dat het Griekse voorzitterschap en de Commissie dit initiatief overnemen.
I hope the Greek Presidency and the Commission can take up this initiative.
DutchIk ga ervan uit dat de Europese Commissie al onze amendementen zal overnemen.
I would like to believe that the Commission will accept all these amendments.
DutchIk zou dat mondelinge amendement graag overnemen, zoals aangegeven tijdens het debat.
I would like to take that oral amendment over, and it was signalled in the debate.
DutchDe Commissie kan amendement 23 niet overnemen, zoals zij onlangs al heeft aangegeven.
The Commission cannot accept Amendment No 23, as indicated a short time ago.
DutchDe Commissie kan dit deel van de amendementen 49 en 87 bijgevolg niet overnemen.
These parts of Amendments Nos 49 and 87 cannot, therefore, be approved.
DutchDe amendementen 3, 14, 16, 31, 33, 35, 38, 40, 55 en 57 kan ik gedeeltelijk overnemen.
I can also accept parts of Amendments Nos 3, 14, 16, 31, 33, 35, 38, 40, 55 and 57.
DutchStaat u mij toe allereerst de amendementen te noemen die de Commissie niet kan overnemen.
Allow me to address first the amendments with which the Commission cannot agree.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik kan u meteen zeggen dat wij de amendementen overnemen.
Mr President, I can tell you immediately that we approve the amendments.
DutchIk ben erg blij dat de Commissie onze aanbeveling heeft willen overnemen.
I was very glad that the Commission showed willingness to take our point on board.
DutchTenslotte is er een reeks amendementen die de Commissie helaas niet kan overnemen.
Then there is a group of amendments which, unfortunately, the Commission cannot accept.
DutchIk licht even toe waarom we de andere amendementen niet kunnen overnemen.
And now I will give some of the reasons why we cannot accept the other amendments.
DutchDe Commissie kan de amendementen 3, 8, 9, 13, 19 en 21 in zijn geheel overnemen.
The Commission can accept fully Amendments Nos 3, 8, 9, 13, 19 and 21.
DutchOm bovengenoemde redenen kan de Commissie 24 amendementen niet overnemen.
For the reasons I stated earlier, the Commission cannot accept 24 amendments.