「kopen」のオランダ語-英語辞書

NL

「kopen」英語 翻訳

volume_up
kopen {他動}

NL kopen
volume_up
[kocht|gekocht] {動詞}

De richtlijn verbiedt voorts directe druk op kinderen om te kopen.
Furthermore, the directive bans direct pressure on children to purchase.
Ze konden zich veroorloven om die dingen te kopen, maar ze deden het niet.
They could have afforded to purchase these things, but they didn't.
Hij wenst dat hij het halve eiland kan kopen als nieuwe thuis voor zijn mensen.
He wishes to purchase half of the island as a new home for his people.
Hij zou dingen kunnen kopen die Koning Hendrik in al zijn rijkdom nooit kon kopen.
He could buy things that King Henry, in all his wealth, could never buy.
Wat dit ons aantoont, is dat mensen niet kopen wat je doet; ze kopen waarom je het doet.
What it proves to us is that people don't buy what you do; people buy why you do it.
Wij zijn de mensen die bijna alles kopen en verkopen wat dat land te bieden heeft.
We are the people who buy and sell almost all the things they want to buy and sell.
kopen (同様に: overnemen)

英語での"kopen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchDit stelt hen in staat een geïnformeerde keuze te maken als ze diensten kopen.
This will enable them to make informed choices when they are purchasing services.
DutchJe had alleen een vraag en aanbod nodig en een publiek dat bij je wilde kopen.
You just needed to have a supply and demand and this audience who bought into you.
DutchOndanks deze feiten wordt er nu voorgesteld om de gebouwen in Straatsburg te kopen.
Despite these facts, we should make a decision on purchasing the Strasbourg building.
DutchIemand loopt een autozaak binnen, met het idee om deze Toyota Yaris te kopen.
One person walks into a car lot, and they're thinking about buying this Toyota Yaris.
DutchZelfs nu kunnen we het ons niet voorstellen: een mp3-speler van Dell kopen.
In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell.
DutchHet is toch zielig dat ze in het illegale circuit dure drugs moeten kopen.
'It is pitiful that hard drugs have to be bought on the illegal circuit. '
DutchAlle landen voorzien in de mogelijkheid om meer dan één euro-startreeks te kopen.
It is possible to obtain more than one kit in all of these countries.
DutchRechts is een andere robotpop, die je een paar jaar geleden kon kopen.
On the right there is another robot doll, who you could get a couple of years ago.
DutchHet steunen van deze richtlijn zou dan ook hetzelfde zijn als een kat in de zak kopen.
To vote in favour of the directive would be like buying a pig in a poke.
DutchDenemarken staat Duitsers niet toe zomerhuisjes te kopen onder dezelfde voorwaarden als Denen.
Denmark prohibits Germans from purchasing summer houses in the way that Danes can.
DutchDit is een website die opereert in Moskou, waar deze jongens geïnfecteerde computers kopen.
This is a website operating in Moscow where these guys are buying infected computers.
DutchWij streven ernaar dat de Zweedse consumenten keuzevrijheid hebben als zij bananen kopen.
Our goal is that Swedish consumers be given a choice when buying bananas.
DutchHet kopen van een vliegticket zou simpel en ongecompliceerd moeten zijn.
Buying an airline ticket should be simple; it should be straightforward.
DutchDoor mijn vader ging ik iemand zoeken waar ik die dingen kon kopen tegen groothandelsprijzen.
My dad actually made me go find someone who would sell me these things at wholesale.
DutchWe maakten onze eerste miljoen dollar omzet door op 30 dagen te kopen en de verkopen op 21.
We did our first million-dollars-worth of trade by buying on 30 days and selling on 21.
DutchMaar er is een embargo en Cuba kan in de Verenigde Staten geen geneesmiddelen kopen.
But, there is an embargo on Cuba purchasing medicines from the US.
DutchHet kopen van Fair Trade-producten is een praktische bijdrage daaraan.
One practical way in which we can help is by buying Fair Trade products.
DutchHet gaat erom de consumenten aan te zetten producten met een milieulabel uit te zoeken en te kopen.
It is about getting the consumer to look for and to choose eco-labelled products.
DutchJullie zullen vast willen weten wat het is en waar je het kan kopen.
By now I know you're dying to know what it is and where you can get one.
DutchIk zie werkelijk niet hoe ik geïntimideerd zou kunnen worden bij het kopen van goederen of diensten.
I really do not see how I could be harassed when buying a commodity or service.