「in gebreke is」のオランダ語-英語辞書

NL

「in gebreke is」英語 翻訳

「in gebreke is」の文脈の例文を見てください。

"in gebreke is"に類似した翻訳-英語

in 形容詞
English
in 前置詞
in- 前置詞
English
in-
English
innen 動詞
gebrek 名詞
is 動詞
English
zijn 名詞
English
zijn 動詞
zijn 所有名詞

英語での"in gebreke is"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchWe moeten geen overeenkomsten hernieuwen als de derde partij met betrekking tot haar deel van de afspraak in gebreke is gebleven.
We should not be seen to be renewing agreements where the third party has not fulfilled their side of the bargain.
DutchIk wil de Commissie er ook niet opnieuw van beschuldigen dat zij bij de onderhandelingen in gebreke is gebleven of dat zij Marokko niet snel genoeg onder druk heeft gezet.
Nor do I want to blame the Commission again for its lack of success in the negotiations or for the delay in beginning to put pressure on Morocco.
DutchIk ben dan ook verontwaardigd over berichten dat de Commissie Gibraltar tot op zekere hoogte verantwoordelijk zou willen stellen, omdat men daar in gebreke is gebleven het schip te inspecteren.
That is why I am dismayed by the reports that the Commissioner is suggesting Gibraltar was in some way responsible because it failed to inspect the ship.
DutchIk ben ook blij met het antwoord dat hij gegeven heeft, namelijk dat Spanje in gebreke is gesteld door de Europese Commissie voor het niet correct naleven van de richtlijn voor overheidsbestedingen.
I am also pleased with the reply he has given, namely that the Commission has declared Spain to be in default by reason of inadequate compliance with the directive on government spending.

他の言葉

Dutch
  • in gebreke is

英語-日本語辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。