「die」のオランダ語-英語辞書

NL

「die」英語 翻訳

volume_up
die {所名}
EN

「die」オランダ語 翻訳

volume_up
die {名詞}
NL

die {所有名詞}

volume_up
die (同様に: zo, dat, wat, welke)
Ik wil nu drie dingen die ik die dag geleerd heb over mezelf, met jullie delen.
Now I want to share with you three things I learned about myself that day.
Je vindt andere dingen, je slaat die in stukken en je sleept die weg.
And you find other things, and you break that up, and you haul those away.
~~~ Wat is die sensualiteit die je moet aanraken?
Why it means you have to wash a car, what is it, that sensuality you have to touch about it?
die (同様に: dat, zulks, datgene, dat daarginds)
Mensen die die Stradivarius of Amati en al die andere prachtige instrumenten gemaakt hebben.
People who made those Stradivarius, Amati, all those beautiful instruments.
Dit zijn sectoren die groeien, dit zijn banen die vrouwen meestal doen.
So those are all the jobs that are growing, and those are jobs that women tend to do.
Ze hebben van die zwarte, dreigende ogen en van die vlekken op hun lichaam.
They've got those black sinister eyes and those spots on their body.
die (同様に: dat, welke, hetwelk, welk)
Dat is een grote uitdaging, maar de Raad moet die uitdaging wel aannemen.
It is a great challenge, but it is a challenge which the Council must accept.
De Verenigde Staten permitteren zich bijvoorbeeld uitzonderingsregelingen, die zij anderen niet toestaan.
For example, the USA is making exceptions for itself, which it will not grant to others.
Alvin en Sea Cliff en Cyana, en in alle belangrijkste duikboten die we hebben, ongeveer 8.
Alvin and Sea Cliff and Cyana, and all the major deep submersibles we have, which are about eight.
die (同様に: dat, welke, hetwelk, wie)
Want het is eigenlijk de aanklager die op dit moment op het beklaagdenbankje zit.
The fact is that, at the moment, it is the complainant who is in the dock.
Dank aan de rapporteur en aan de afgevaardigden die dit debat hebben bijgewoond.
Thank you to the rapporteur, thank you to the Members who have followed this debate.
De eerste die beweegt, heeft verloren, want die krijgt de rekening voorgeschoteld.
The first ones to make a move lose the game, since it is they who pick up the bill.
Die hangt als een zwaard van Damocles niet alleen boven de Unie, maar boven de hele aarde.
Like a sword of Damocles, it hangs over not only the Union, but over the whole world.
Omdat bij ELKE vorm van leukemie, die set van genen daar - overmatig tot uitdrukking komt.
Because in ALL leukemia, that set of genes over there over-expresses.
De baas heeft een macht over zijn ondergeschikten die zijn ondergeschikten niet over hem hebben.
The boss has a power over his employees that they do not have over him.
die (同様に: dat, gene)
Dus wat je doet is die hoek vergelijken met die in plaats van met deze.
So what you're doing is comparing that angle instead of with this one, but with that one.
Het doel was een één op één verhouding met al die leerlingen te hebben.
The goal was to have a one-to-one ratio with every one of these students.
Er is niemand, geen partij in Oostenrijk die voor het gebruik van kernenergie is.
In Austria no one - not one party - is in favour of using nuclear energy.
Die van Toengoeska was waarschijnlijk gemaakt van rots. ~~~ Dat is veel kruimeliger, dus ontplofte hij in de lucht.
The one over Tunguska was probably made of rock, and that's much more crumbly, so it blew up in the air.
EN

die {名詞}

volume_up
The die has not yet been cast, however, and the time will come to take stock of the situation.
Maar de teerling is nog niet geworpen, en we zullen te zijner tijd de balans moeten opmaken.
- Mijnheer de Voorzitter, de teerling is geworpen.
As regards the euro, the die is cast, if I may say so; the ball is in play.
De euro: de teerling is geworpen, als ik het zo mag zeggen, de bal is in het veld gegooid.
die (同様に: cube, dice)
Calculating odds would seem to be something rather easy: there are six sides to a die, two sides to a coin, 52 cards in a deck.
. ~~~ Een dobbelsteen heeft 6 zijden, een munt heeft er 2 en er zitten 52 kaarten in een stok.
These are ancient dice, made out of sheep's knuckles.
Dit zijn antieke dobbelstenen, gemaakt uit schapenknokkels.
He did Einstein out of dice because, after all, Einstein said, "God does not play dice with the universe."
Hij maakte Einstein uit dobbelstenen, want Einstein zei: "God dobbelt niet met het universum".
die (同様に: stamp)

英語での"die"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchDe regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
DutchOf oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
Or ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
DutchInteressant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
DutchHet is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
So it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
DutchWaar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.
Where modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
DutchDie registratie moet bovendien op internet beschikbaar zijn en oproepbaar zijn.
Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
DutchOm die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
DutchDe enige zekerheid die ik u kan bieden is dat de Voorzitter geen lift blokkeerde.
The only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
DutchAls wij die zekerheid hebben, kunnen wij dat aan de burgers in Europa doorgeven.
If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
DutchCyclobutadieen is een stof die altijd waarneembaar is als voedsel bestraald is.
Cyclobutadiene is a substance that is always detectable when food is irradiated.
DutchStaken tegen die onredelijkheid is het enige wapen dat de mensen nog overhouden.
Strikes against this unreasonableness are the only weapon the people have left.
DutchIk denk dat het een goede zaak zou zijn, als we die er toch nog uit konden halen.
I think it would be good if these could be deleted from the directive after all.
DutchEen groep die behoort tot de Moslimbroeders is democratisch aan de macht gekomen.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
DutchHet compromis bestond in de opneming van de 14 projecten van Essen in die lijst.
The compromise reached consisted of the inclusion of the fourteen Essen projects.
DutchDat zijn drie elementen die hier in dit Huis zullen georganiseerd moeten worden.
These are three aspects that are going to have to be organized here in the House.
DutchWij willen die definitie niet op een bepaalde technische mogelijkheid betrekken.
We want to avoid linking this definition to any particular technical possibility.
DutchHet antwoord luidt dus dat wij naar die specifieke kwestie moeten blijven kijken.
So the answer is that we will have to continue to look at that particular issue.
DutchEn die hangt dan weer samen met de grote richtsnoeren voor het economisch beleid.
Clearly, this is closely connected with the Broad Guidelines of economic policy.
Dutchmeer nog dan aan de gezichten die overdag meestal zonder enig spoortje make-up,
more than the way most women's faces not only were never made up during the day,