「dat」のオランダ語-英語辞書

NL

「dat」英語 翻訳

EN
volume_up
dat {所名}
NL

dat {接続詞}

volume_up
Ik weet dat enkelen onder hen bijzonder eerlijk zijn en dat dat problemen stelt.
I know that some of them are deeply sincere, and I know that causes a problem.
Ik denk dat de heer Van Velzen dat goed aangeeft en meerderen hebben dat genoemd.
I think that Mr van Velzen puts it well, and several people have mentioned it.
Ze moeten denken dat ze iets gedaan hebben en dat ze dat met jou willen delen.
They have to think that they did something and that they want to share it with you.

英語での"dat"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchIk heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
I want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
DutchOf oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
Or ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
DutchInteressant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
DutchIk bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
And I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
DutchHet is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
DutchDe derde voorwaarde, Voorzitter, is dat wij fouten en blunders moeten vermijden.
The third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchWe zijn ook blij dat de Unie gelden heeft vrijgemaakt voor de humanitaire steun.
We are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
DutchDe Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DutchDat neemt echter niet weg dat de liberalisering in wezen tot norm wordt verheven.
Despite this, it is essentially the approach of liberalisation that is favoured.
DutchLaten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
But let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
DutchDan zou het volk van Zimbabwe zich kunnen afvragen: ' Waar kwam dat geld vandaan?
Then the people in Zimbabwe could ask themselves: Where did the money come from?
DutchIk hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
I hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
DutchDe enige zekerheid die ik u kan bieden is dat de Voorzitter geen lift blokkeerde.
The only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
DutchIk weet dat de Raad slechts met veel moeite een compromis heeft kunnen bereiken.
I am aware of the difficulties the Council experienced in finding a compromise.
DutchDenkt u dat het mogelijk zal zijn de alcoholaccijnzen in Europa te harmoniseren?
Can you envisage applying an alcohol - equivalent basis for taxation in Europe?
DutchAls wij die zekerheid hebben, kunnen wij dat aan de burgers in Europa doorgeven.
If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
DutchIk denk dat wij als Europees Parlement daar grote aandacht aan moeten besteden.
This development merits particular attention from us in the European Parliament.
DutchDe vraag luidde: wat zal de ECB doen als dat problemen voor Denemarken oplevert?
The question was asked what will the ECB do if that creates problems for Denmark?