「belangstelling」のオランダ語-英語辞書

NL

「belangstelling」英語 翻訳

NL

belangstelling {de}

volume_up
belangstelling (同様に: belang, aangelegenheid, rente, interesse)
Ik heb met grote belangstelling naar de verschillende verklaringen geluisterd.
I have been listening with great interest to all the various statements.
Er bestaat ook een aanzienlijke publieke belangstelling voor deze handelsronde.
There is also considerable public interest in this round.
Er is dus grote belangstelling bij de bevolking in Europa voor dit programma.
So there is great interest in this programme amongst the people of Europe.
belangstelling (同様に: zorgvuldigheid, belang, aangelegenheid, zorg)
En hoe zit het met uw belangstelling voor de kwaliteit, mijnheer de commissaris?
And where is your concern about quality, Commissioner?
In 2001 kwam Servië erbij en nam de belangstelling voor de oude aandachtsgebieden nog meer af.
In 2001, Serbia was the new concern, whereupon there was slightly less interest in the former priorities.
Bovendien werd hij wellicht gedreven door een andere angst: een schaarse opkomst wegens gebrek aan belangstelling.
Another concern that might well have motivated him is: would anybody have turned up out of lack of interest?

英語での"belangstelling"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchEen Tanzaniaans team sprak met de dorpelingen over wat hun belangstelling had.
It was a Tanzanian team talking to the villagers, asking what they were interested in.
DutchDames en heren, ik dank u en ik zal met belangstelling luisteren naar uw opmerkingen.
Ladies and gentlemen, thank you very much, I look forward to receiving your comments.
DutchIk zie met belangstelling uit naar wetgevingsvoorstellen van de Commissie.
In due course I look forward to legislative proposals from the Commission.
DutchMaar toen besefte ik dat wij mensen eigenlijk geen belangstelling hebben voor computers.
But then I realized that we humans are not actually interested in computing.
DutchEr zijn ook heel wat collega´s die hier belangstelling voor hebben.
There are also very large numbers of Members who are interested in this subject.
DutchWij hebben met belangstelling vastgesteld dat de Commissie haar voorstel heeft ingediend.
We have been greatly interested in the fact that the Commission has now tabled this.
DutchDe farmaceutische industrie heeft alleen belangstelling voor degenen die kunnen betalen.
As for the pharmaceutical industry, well, it is only interested in those who can pay.
DutchDat is goed om te weten voor degenen die belangstelling hebben voor dat debat.
Those colleagues who are interested should take note of that debate.
DutchIk zie dan ook met belangstelling uit naar wat de Europese Commissie nu concreet gaat doen.
I therefore look forward to some genuine action from the European Commission.
DutchSchotland, dat daar zeer veel belangstelling voor heeft, vervult momenteel een figurantenrol.
Scotland, which is hugely interested in that, at the moment has a walk-on role.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, nu is eenieders belangstelling gericht op het Europees Parlement.
Mr President, right now, everyone ’ s attention is on the European Parliament.
DutchHij heeft een grote openheid en belangstelling aan de dag gelegd en daarvoor dank ik hem.
He has demonstrated a great deal of sensitivity in this area and for that I thank him.
DutchHet is geen toeval dat ze tegelijkertijd in de belangstelling zijn gekomen.
And it was not by chance that they came to the fore at the same time.
DutchEen ieder die belangstelling heeft wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de conferenties.
Anyone wishing to attend the conferences has an open invitation to do so.
DutchIk dank het Parlement voor zijn grote belangstelling op dit gevorderde uur.
I am most grateful for the attention of the House at this late hour.
DutchDe laatste jaren hebben laten zien dat er belangstelling voor heel uiteenlopende films bestaat.
Recent years have shown that people are interested in many different types of film.
DutchIn de Algarve neemt de belangstelling van jongeren voor deze nieuwe formules voortdurend toe.
In the Algarve, these sports are becoming more popular all the time among young people.
DutchAl minder studenten hebben belangstelling voor natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie.
Fewer and fewer students are interested in physics, chemistry, mathematics and biology.
DutchVoor een groot deel vanwege het ontbreken van belangstelling van een betrokken achterban.
It died in large part because it lacked constituent buy-in; it lacked stakeholder traction.
DutchWij raden dat in uw sterke belangstelling aan en wij hopen dat de plenaire dat zal goedkeuren.
We commend that to your attention and hope that the House will approve it.