「aankopen」のオランダ語-英語辞書

NL

「aankopen」英語 翻訳

NL

aankopen [kocht aan|aangekocht] {動詞}

volume_up
Het gevolg is gewoon dat de Europese Unie dit product in het buitenland moet gaan aankopen.
The result is simply that the European Union will have to buy this product abroad.
Er kunnen dus interventie-aankopen worden gedaan.
So intervention buying can take place.
Maar waarom moet het nieuwe fonds alleen worden gefinancierd door de oliemaatschappijen van landen die een hoeveelheid aankopen van meer dan 150.000 ton?
But why should this agency only be funded by persons who buy a certain quantity, 150,000 tonnes of oil or more?
En ten derde: Zullen gratis muskietennetten latere aankopen ontmoedigen?
And the third one is: Do free bed nets discourage future purchase?
Die consumenten produceren echter zelf geen afval, maar houden het over aan hun aankopen.
However, those consumers do not create waste themselves, but are left with it following their purchases.
Soms gaat het om hele kleine aankopen.
Sometimes they're really small purchases.

英語での"aankopen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchHet laatste punt: de Raadgevende Commissie voor aankopen en overeenkomsten.
The final point: the Advisory Committee on Procurements and Contracts.
DutchDie consumenten produceren echter zelf geen afval, maar houden het over aan hun aankopen.
However, those consumers do not create waste themselves, but are left with it following their purchases.
DutchAls de lidstaten defensiematerieel aankopen moeten Europese bedrijven voortaan de voorkeur krijgen.
European preference must be introduced when it comes to the Member States’ defence procurement.
DutchDat geldt voor het beheer van de bossen, maar ook voor het aankopen van land in het kader van natuurbescherming.
That applies to forestry policy, and also to the buying-up of land for nature conservation.
DutchDaarnaast is er de kwestie van de belastingvrije aankopen.
In addition to that, there is the question of duty-free.
DutchAls we wat aankopen betreft op dezelfde voet zouden doorgaan, zouden we de belasting moeten verhogen met 3 à 4 procent.
If we were to continue procurement as we do now, we would have to increase tax by between 3 % and 4 %.
DutchDe Commissie heeft een voorstel ingediend om de consumentenbescherming voor dergelijke aankopen op afstand te verbeteren.
The Commission has submitted a proposal to improve consumer protection in relation to this distance marketing.
DutchDe moderne consument legt bij zijn aankopen steeds meer nadruk op de milieueffecten van de producten.
The present-day consumer is laying ever greater emphasis on the environmental impact of products when they make spending decisions.
DutchEr kunnen dus interventie-aankopen worden gedaan.
So intervention buying can take place.
DutchU zou ook alle transactiekosten moeten betalen die gepaard gaan met het verkopen en weer aankopen van aandelen na de beursdaling.
It would also incur all the transaction costs of selling your shares and then buying them again after the fall.
DutchSoms gaat het om hele kleine aankopen.
Sometimes they're really small purchases.
DutchMaar waar ze vooral in geïnteresseerd zijn, zijn sessies waarin je op internet aankopen doet bij een online winkel.
But the thing that they're actually looking for most are sessions where you go online and do online purchases in any online store.
DutchHoe hebben zij die aankopen kunnen doen??
DutchWijzigingsvoorstellen 1 en 3 zijn vooral technisch van aard; ze betreffen het overschot en bepaalde aankopen op het gebied van informatietechnologie.
Budgets 1 and 3 are mainly technical; they concern a surplus and certain computer-related purchases.
DutchIn plaats van contante beloningen op aankopen met je creditcard of betaalpas, is dit een "529" spaarregeling voor je studie.
Rather than instant cash-back rewards on your credit or debit purchases, this is about 529 rewards for your student education.
DutchWat gebeurde er met het aankopen?
DutchWanneer privé-ondernemingen aankopen doen, maken zij een algemene beoordeling van een aantal aspecten, waarvan de prijs er slechts één is.
When private businesses award contracts, they make an overall assessment of a number of factors, of which price is just one.
DutchCommissaris Monti heeft inderdaad gezegd dat nooit onderzocht is of het verbod van kruissubsidies wel wordt nageleefd bij aankopen.
Indeed, Commissioner Monti stated that it has never been verified whether the ban on cross-subsidy is observed when making purchases.
DutchDat zou leiden tot criminalisering van gebruikers, die dan hun aankopen moeten doen bij de criminelen die handelen in hard drugs.
This would lead to the criminalisation of the users, who would then need to make their purchases from criminals who trade in hard drugs.
DutchWant als je online aankopen doet, typ je je naam, het afleveradres, je creditcard-nummer en de veiligheidscodes.
Because when you do purchases in online stores, you will be typing in your name, the delivery address, your credit card number and the credit card security codes.