「aangelegenheid」のオランダ語-英語辞書

NL

「aangelegenheid」英語 翻訳

NL

aangelegenheid {de}

volume_up
1. 通常
aangelegenheid (同様に: reden, zaak, geval, affaire)
Het bewapeningsbeleid is vanzelfsprekend een intergouvernementele aangelegenheid.
It obviously goes without saying that arms policy is an intergovernmental matter.
Openbare diensten zullen een aangelegenheid blijven voor de overheid.
Public services will continue to be a matter for the public authorities.
Het concreet oplossen van dit probleem is een gecompliceerde aangelegenheid.
Resolving this problem in a concrete fashion is a complicated matter.
aangelegenheid (同様に: zaak, geval, affaire, ding)
De discussie hoeft daarom geen interne nationale aangelegenheid worden.
Let us not therefore turn the discussion into an internal and national affair.
Het schenden van burgerrechten is geen binnenlandse aangelegenheid van een lidstaat.
Violating citizen’ s rights is not an internal affair of Member States.
Belgrado kan zulke repressieve acties niet als louter interne aangelegenheid afdoen.
Belgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
aangelegenheid (同様に: rechtsgeding, zaak, geval, affaire)
Dan zal ontmanteling echter niet langer een aangelegenheid zijn waarbij al naar gelang het geval een bepaald concept kan worden toegepast.
By that time, decommissioning strategies will have ceased to be adopted on a case-by-case basis.
Discriminatie van welke aard dan ook, in dit geval genderdiscriminatie in de gezondheidssystemen, is een internationale aangelegenheid.
Discrimination of all kinds, in this case gender discrimination in health systems, is an international matter.
-- De Raad beschouwt de affaire rond Luis Posada Carriles als een bilaterale aangelegenheid tussen Venezuela en de Verenigde Staten.
The Council regards the case of Luis Posada Carriles as a bilateral matter between Venezuela and the United States.
aangelegenheid (同様に: zorgvuldigheid, belang, zorg, kommer)
Mijns inziens is hulpverlening hier een bij uitstek Europese aangelegenheid.
I think that being able to help in this area is a matter of the deepest concern for Europe.
Dit is een nationale aangelegenheid en hoort dat ook nog zeer lange tijd te blijven.
It is and should remain a national concern for a long time to come.
De natuurlijke hulpbronnen van een land zijn en moeten een nationale aangelegenheid blijven.
A country's national resources are and should remain a national concern.
aangelegenheid (同様に: belang, belangstelling, rente, interesse)
Ook ik stel belang in deze aangelegenheid en vraag mij af of ik de vraag van de heer Collins niet kan overnemen.
I wonder whether I could take over Mr Collins ' question, because I have an interest in this matter?
Ik vind niet dat wij in deze aangelegenheid de belangen van de Unie moeten verdedigen.
I do not, however, agree that what we have to defend here is the EU's interests.
Iedere lidstaat die onder een derogatie valt, behandelt zijn wisselkoersbeleid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang.
Each Member State with a derogation shall treat its exchange-rate policy as a matter of common interest.
2. ビジネス
aangelegenheid (同様に: zaak, handel, ding, affaire)
Voor hen is vissen geen zakelijke aangelegenheid maar een manier van leven.
For them, fishing is not a business project, but a way of life.
De Raad probeert ook die aangelegenheid voor zich uit te schuiven.
The Council thinks it is entitled to drag this whole thing out, and the other business too.
De uitvoering van het programma, het is vanmiddag terecht opgemerkt, is een complexe aangelegenheid.
As has also been correctly pointed out this afternoon, implementing the programme is a complicated business.
aangelegenheid (同様に: zaak, ding, affaire)

英語での"aangelegenheid"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchDit is een aangelegenheid van de lidstaten die deel zullen uitmaken van de eurozone.
This is a question for the Member States which will be included in the euro zone.
DutchIk vind niet dat wij in deze aangelegenheid de belangen van de Unie moeten verdedigen.
I do not, however, agree that what we have to defend here is the EU's interests.
DutchDit is een aangelegenheid van de lidstaten die deel zullen uitmaken van de eurozone.
This is a question for those Member States which will be included in the euro zone.
DutchEen internationale rechtspersoonlijkheid is echter geen unilaterale aangelegenheid.
But international legal personality cannot simply be asserted unilaterally.
DutchDaarom is dit een heel serieuze aangelegenheid, waar wij goed over moeten nadenken.
This is therefore a genuinely serious consideration which we have to face up to here.
DutchHet veranderen van operator is een probleemloze en dagelijkse aangelegenheid.
Changing operators does not present any problems, and is part of the everyday routine.
DutchFeit is dat de beslissing die wij moeten nemen een zuiver Europese aangelegenheid betreft.
The fact is that the decision we have to take concerns a genuinely European issue.
DutchDeze kwestie is, zoals reeds werd gezegd, niet louter een Hongaarse aangelegenheid.
This issue, as has already been mentioned, is not only a Hungarian one.
DutchDit is echter niet alleen een aangelegenheid tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.
This is not however just an issue between the DPRK and the United States.
DutchZoals de heer Lundgren zei: fraudebestrijding is een zeer systemische aangelegenheid.
As Mr Lundgren pointed out, fighting fraud is a very systemic question.
DutchHet sociaal beleid moet in eerste instantie een nationale aangelegenheid zijn.
In general terms, social policy should be a national responsibility.
DutchEen spreker merkte op dat over deze aangelegenheid veel wordt gesproken.
The point was made that a lot of talk goes on about this subject and I agree with that.
DutchDit is een complexe aangelegenheid, vooral waar het de heffingen voor het wegvervoer betreft.
This is a complex issue, especially where the subject of road pricing is concerned.
DutchServië weigert elke inmenging in haar zogenaamde binnenlandse aangelegenheid Kosovo.
Serbia refuses to tolerate any involvement in its supposedly " internal ' affairs in Kosovo.
DutchHet gaat hier om een uiterst gecompliceerde aangelegenheid die een diepgaande analyse behoeft.
This is a very complex issue, which needs to be studied with the utmost seriousness.
DutchDat is een aangelegenheid waarvoor de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn.
That is an issue that Member States are responsible for themselves.
DutchWas het de Raad die als Raad optrad of was het een intergouvernementele aangelegenheid?
Was it the Council acting as the Council or was it intergovernmental?
DutchNaar mijn mening hebben wij de meeste energie in deze aangelegenheid gestopt.
It is perhaps we who have been most industrious in these matters.
DutchGeweld tegen vrouwen is lang beschouwd als een privé-aangelegenheid.
For a long time violence against women was looked on as something private.
DutchDank u dat u deze bijzonder ernstige aangelegenheid vanmorgen ter sprake brengt.
I thank you for raising that very serious point this morning.