「eklevo」のエスペラント語-英語辞書

EO

「eklevo」英語 翻訳

eklevo {名詞}
EN
EO

eklevo {名詞}

eklevo (同様に: ekskuo)