タイ語 |例文集 - 旅行 | 外食

外食 - 入り口で

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
予約をする場合
A table for _[number of people]_, please.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
テーブルに案内してもらいたい場合
Do you accept credit cards?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
クレジットカードで支払えるか聞く場合
Do you offer vegetarian food?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
ベジタリアンの食事があるか聞く場合
Do you offer kosher food?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
コーシャの食事があるか聞く場合
Do you offer halal food?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
ハラールの食事があるか聞く場合
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
食事中または食事後にスポーツをテレビで見たい場合

外食 - 食事をオーダーする

May I see the menu, please?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
メニューを見たいと言う場合
Excuse me. We would like to order, please.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
オーダーする準備ができていることをウェイターに伝える場合
What can you recommend on the menu?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
ウェイターに何かおすすめできるものはないか聞く場合
Is there a house specialty?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
店に自家製料理があるか聞く場合
Is there a local specialty?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
メニューに郷土料理があるか聞く場合
I am allergic to ____. Does this contain ____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
特定の材料のアレルギーであることを伝える場合
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
糖尿病であるため、食事に糖分または炭水化物が含まれているか聞く場合
I don't eat ____. Is there ___ in this?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
特待の食べ物を食べれないことをウェイターに知らせる場合
I would like to order _[dish]_, please.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
前菜をオーダーする場合
We would like to order appetizers, please.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
前菜をオーダーする場合
salad
สลัด (salad)
料理
soup
ซุป (soup)
料理
meat
เนื้อ (nuer)
食物
pork
หมู (mhoo)
肉の種類
beef
เนื้อวัว (nuer wua)
肉の種類
chicken
ไก่ (kai)
肉の種類
I would like my meat rare/medium/well done.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
肉の焼き加減を注文する場合
seafood
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
食物
fish
ปลา (pla)
食物
pasta
พาสต้า (pasta)
料理
salt
เกลือ (kluer)
pepper
พริกไทย (prik tai)
mustard
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
bread
ขนมปัง (ka nom pung)
butter
เนย (noey)
I would like a refill, please!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
おかわりをお願いする場合
Thank you, that's enough.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
ウェイターに食べ物を盛る/食飲み物を注ぐのを止めるよう、言う場合
We would like to order some dessert, please.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
デザートを注文したい場合
I would like to have ___, please.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
デザートを注文する
ice cream
ไอศกรีม (I-tim)
デザート
cake
ขนมเค้ก (cake)
デザート
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
デザート
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
デザート
Enjoy your meal!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
相手が食事を楽しめるように願う場合

外食 - 飲み物をオーダーする

I would like to have _[beverage]_, please.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
飲み物をオーダーする
a sparkling water
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
飲み物
a still water
น้ำเปล่า (nam plao)
飲み物
a beer
เบียร์ (beer)
飲み物
a bottle of wine
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
飲み物
a coffee
กาแฟ (ka-fae)
飲み物
a tea
น้ำชา (nam cha)
飲み物
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
アルコールが入っているか聞きたい場合

外食 - 支払い

We would like to pay, please.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
支払いをしたいと言いたい場合
We would like to pay separately.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
ウェイターに皆、個人で支払うことを伝えたい場合
I will pay for everything.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
ウェイターに自分がまとめて皆の分を払うことを伝えたい場合
I am treating you to lunch/dinner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
相手を食事に誘い、支払いも自分がすると言う場合
Keep the change.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
ウェイターにおつりはチップとして受け取るよう、伝えたい場合
The food was delicious!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
食事に対して満足したことを伝えたい場合
Give my compliments to the chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
食事に対してとても満足であることを伝えたい場合

外食 - 文句

My food is cold.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
料理が冷めていることに対して文句を言う場合
This is not properly cooked.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
調理時間が短かすぎること対して文句を言う場合
This is overcooked.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
調理時間が長すぎること対して文句を言う場合
I did not order this, I ordered ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
出された料理がオーダーしたものと違っていることを伝える場合
This wine has corked.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
ワインがすでに駄目になっていることを伝える場合
We ordered more than thirty minutes ago.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
料理が出る待ち時間が長すぎることに対して文句を言う場合
This drink is not cold.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
飲み物が温かいことに対して文句を言う場合
My drink tastes strange.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
飲み物が変な味であることを伝えたい場合
I ordered my drink without ice.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
氷なしの飲み物をオーダーしたにも関わらず、氷が入った飲み物が出てきたことを伝えたい場合
There's one dish missing.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
オーダーしたものがすべて運ばれてきていないことを伝えたい場合
This is not clean.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
あなたの皿/カトラリー/グラスが清潔でないことを伝えたい場合

外食 - アレルギー

Is/are there___in this?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
特定の料理に自分がアレルギーを持つ材料が含まれているか聞く場合
Could you please prepare the dish without ____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
料理を調理する際に自分がアレルギーの材料を抜いて作れるか聞く場合
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
自分がアレルギーを持っていることを周りに伝え、緊急の場合には薬を自分に与えるよう伝える場合
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
食物アレルギー
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา (ma-led nga)
食物アレルギー
egg
ไข่ไก่ (kai-gai)
食物アレルギー
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
食物アレルギー
flour/wheat
แป้ง (pang)
食物アレルギー
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
食物アレルギー
gluten
กลูเตน (gluten)
食物アレルギー
soy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
食物アレルギー
leguminous plants/beans/peas/corn
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
食物アレルギー
mushrooms
เห็ด (hed)
食物アレルギー
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
食物アレルギー
chives/onions/garlic
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
食物アレルギー
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
食物アレルギー