タイ語 |例文集 - 旅行 | 移動方法

移動方法 - 場所

我迷路了。(wǒ mílù le.)
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
どこにいるのか分からない場合
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
地図上の特定の場所を教えてほしい場合
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
特定の施設の場所を聞く場合
…浴室?(…yùshì?)
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
施設
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
施設
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (rong ram?)
施設
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
施設
…医院?(…yīyuàn?)
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
施設
…药店?(…yàodiàn?)
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
施設
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
施設
…超市?(…chāoshì?)
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
施設
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
施設
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
施設
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
施設
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
施設
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
特定の場所への道順を聞く場合
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
特定の場所
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
特定の場所
…机场?(…jīchǎng?)
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
特定の場所
…警察局?(…jǐngchá jú?)
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
特定の場所
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
特定の国の大使館
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
おすすめの特定の場所を聞く場合
…酒吧?(…jiǔbā?)
...บาร์? (...bar?)
場所
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...คาเฟ่? (...cafe?)
場所
…饭店?(…fàndiàn?)
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
場所
…夜店?(…yèdiàn?)
...ผับ? (...pub?)
場所
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (...rong-ram?)
場所
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
場所
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
場所
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
場所

移動方法 - 道順

左转。(zuǒ zhuǎn.)
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
道順を教える
右转。(yòu zhuǎn.)
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
道順を教える
直走。(zhí zǒu.)
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
道順を教える
往回走。(wǎng huí zǒu.)
เดินกลับไป (dern glub pai)
道順を教える
停。(tíng.)
หยุด (yhood)
道順を教える
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
道順を教える
走过 ___。(zǒuguò___.)
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
道順を教える
看着 ___。(kànzhe ___.)
ระวัง___ (rawang____.)
道順を教える
下坡(xià pō)
ลงเขา (long kao)
道順を教える
上坡(shàng pō)
ขึ้นเขา (kuen kao)
道順を教える
十字路口(shízìlù kǒu)
สี่แยก (see yak)
道順を教える際の一般的な基準点
交通灯(jiāotōng dēng)
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
道順を教える際の一般的な基準点
公园(gōngyuán)
จอดรถ (jord-rod)
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
切符売り場がどこか聞く
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
特定の場所の切符を買う場合
…单程票…(…dān chéng piào…)
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
...片道切符...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
往復切符
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符
…天票…(…tiān piào…)
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
一日中使えるチケット
…周票…(…zhōu piào…)
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
一週間使えるチケット
…月票…(…yuèpiào…)
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
一ヶ月間使えるチケット
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
特定の席を予約する
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
移動時間について聞く場合
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
席が空いているか聞く場合
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン

营业中(yíngyè zhōng)
เปิด (perd)
店が営業中である
关门(guānmén)
ปิด (pid)
店が閉店している
入口处(rùkǒu chù)
ทางเข้า (tang kao)
入り口のサイン
出口(chūkǒu)
ทางออก (tang-ork)
出る場合のサイン
推(tuī)
ผลัก (pluk)
拉(lā)
ดึง (deung)
男士(nánshì)
ผู้ชาย (pu-chy)
男性用のお手洗い
女士(nǚshì)
ผู้หญิง (pu-ying)
女性用のお手洗い
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中
空闲(kòng xián)
ว่าง (wang)
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
タクシー会社の電話番号を聞く場合
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
どこで車を借りれるか聞く場合
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
どのくらいの期間借りたいか伝える場合
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
完全にカバーする保険がほしい場合
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
保険を全く受けないことを示す場合
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
特定の地域のスピードリミットを聞く場合
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合
车坏了。(chē huàile.)
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
車が損傷されていることに対して文句を言う場合