中国語 |例文集 - 旅行 | 移動方法

移動方法 - 場所

Jeg er faret vild.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
どこにいるのか分からない場合
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
地図上の特定の場所を教えてほしい場合
Hvor kan jeg finde___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
特定の施設の場所を聞く場合
... et badeværelse?
…浴室?(…yùshì?)
施設
... en bank/et veksel kontor?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
施設
... et hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
施設
... en benzintank?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
施設
... et sygehus?
…医院?(…yīyuàn?)
施設
... et apotek?
…药店?(…yàodiàn?)
施設
... et stormagasin?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
施設
... et supermarked?
…超市?(…chāoshì?)
施設
... busstoppestedet?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
施設
... metrostationen?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
施設
... et turistkontor?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
施設
... en hæveautomat?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
施設
Hvordan kommer jeg til ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
特定の場所への道順を聞く場合
... til centrum?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
特定の場所
...togstationen?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
特定の場所
... lufthavnen?
…机场?(…jīchǎng?)
特定の場所
... politistationen?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
特定の場所
... den [land] ambassade?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
特定の国の大使館
kan du anbefale nogle gode ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
おすすめの特定の場所を聞く場合
... barer?
…酒吧?(…jiǔbā?)
場所
... cafeer?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
場所
... restauranter?
…饭店?(…fàndiàn?)
場所
... natklubber?
…夜店?(…yèdiàn?)
場所
... hoteller?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
場所
... turistattraktioner?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
場所
... historiske steder?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
場所
... museer?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
場所

移動方法 - 道順

Drej til venstre.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
道順を教える
Drej til højre.
右转。(yòu zhuǎn.)
道順を教える
Gå lige frem.
直走。(zhí zǒu.)
道順を教える
Gå tilbage.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
道順を教える
Stop.
停。(tíng.)
道順を教える
Gå hen imod ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
道順を教える
Gå forbi ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
道順を教える
Kig efter ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
道順を教える
Ned af bakken
下坡(xià pō)
道順を教える
Op ad bakke
上坡(shàng pō)
道順を教える
vejkryds
十字路口(shízìlù kǒu)
道順を教える際の一般的な基準点
trafiklys
交通灯(jiāotōng dēng)
道順を教える際の一般的な基準点
parkere
公园(gōngyuán)
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車

Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
切符売り場がどこか聞く
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
特定の場所の切符を買う場合
... enkeltbillet...
…单程票…(…dān chéng piào…)
...片道切符...
... returbillet...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
往復切符
... første klasse/anden klasse billet ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符
... heldagsbillet ...
…天票…(…tiān piào…)
一日中使えるチケット
... ugebillet ...
…周票…(…zhōu piào…)
一週間使えるチケット
... månedsbillet ...
…月票…(…yuèpiào…)
一ヶ月間使えるチケット
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
特定の席を予約する
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
移動時間について聞く場合
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合
Er dette sæde optaget?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
席が空いているか聞く場合
Dette er mit sæde.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン

åben
营业中(yíngyè zhōng)
店が営業中である
lukket
关门(guānmén)
店が閉店している
indgang
入口处(rùkǒu chù)
入り口のサイン
udgang
出口(chūkǒu)
出る場合のサイン
skub
推(tuī)
træk
拉(lā)
mænd
男士(nánshì)
男性用のお手洗い
kvinder
女士(nǚshì)
女性用のお手洗い
optaget
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中
ledig
空闲(kòng xián)
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー

Kender du nummeret til en taxa?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
タクシー会社の電話番号を聞く場合
Jeg skal til __[sted]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合
Kan du venter her et øjeblik?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合
Følg efter den bil!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー

Hvor er biludlejningen?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
どこで車を借りれるか聞く場合
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合
... i en dag/en uge.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
どのくらいの期間借りたいか伝える場合
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
完全にカバーする保険がほしい場合
Jeg har ikke brug for forsikring.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
保険を全く受けないことを示す場合
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う
Hvor er den næste benzintank?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
特定の地域のスピードリミットを聞く場合
Tanken er ikke fuld.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合
Motoren laver en underlig lyd.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合
Bilen er skadet.
车坏了。(chē huàile.)
車が損傷されていることに対して文句を言う場合