ポルトガル語 |例文集 - 旅行 | 移動方法

移動方法 - 場所

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eu estou perdido (a).
どこにいるのか分からない場合
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
地図上の特定の場所を教えてほしい場合
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Onde eu encontro ___?
特定の施設の場所を聞く場合
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... um banheiro?
施設
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... um banco/uma casa de câmbio?
施設
...โรงแรม? (rong ram?)
... um hotel?
施設
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... um posto de gasolina?
施設
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... um hospital?
施設
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... uma farmácia?
施設
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... uma loja de departamento?
施設
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... um supermercado?
施設
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... uma parada de ônibus?
施設
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... uma estação de metrô?
施設
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... um centro de informações turísticas?
施設
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... um caixa eletrônico?
施設
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Como eu faço para chegar ___?
特定の場所への道順を聞く場合
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... ao centro da cidade?
特定の場所
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... a estação de trem?
特定の場所
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... ao aeroporto?
特定の場所
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... a delegacia de polícia?
特定の場所
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... a embaixada [país]?
特定の国の大使館
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Você pode recomendar algum bom ___?
おすすめの特定の場所を聞く場合
...บาร์? (...bar?)
... bares?
場所
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeterias?
場所
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurantes?
場所
...ผับ? (...pub?)
... boates?
場所
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotéis?
場所
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrações turísticas?
場所
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... cidades históricas?
場所
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museus?
場所

移動方法 - 道順

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Vire à esquerda.
道順を教える
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Vire à direita.
道順を教える
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga em frente.
道順を教える
เดินกลับไป (dern glub pai)
Volte.
道順を教える
หยุด (yhood)
Pare.
道順を教える
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vá em direção à ___.
道順を教える
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passe o ___.
道順を教える
ระวัง___ (rawang____.)
Procure por ___.
道順を教える
ลงเขา (long kao)
para baixo
道順を教える
ขึ้นเขา (kuen kao)
para cima
道順を教える
สี่แยก (see yak)
intersecção
道順を教える際の一般的な基準点
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforo
道順を教える際の一般的な基準点
จอดรถ (jord-rod)
parque
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
切符売り場がどこか聞く
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
特定の場所の切符を買う場合
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilhete único ...
...片道切符...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilhete de ida e volta ...
往復切符
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... passe de um dia ...
一日中使えるチケット
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilhete semanal ...
一週間使えるチケット
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilhete mensal ...
一ヶ月間使えるチケット
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
特定の席を予約する
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
移動時間について聞く場合
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Este lugar está ocupado?
席が空いているか聞く場合
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Este é o meu assento.
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン

เปิด (perd)
aberto
店が営業中である
ปิด (pid)
fechado
店が閉店している
ทางเข้า (tang kao)
entrada
入り口のサイン
ทางออก (tang-ork)
saída
出る場合のサイン
ผลัก (pluk)
empurrar
ดึง (deung)
puxar
ผู้ชาย (pu-chy)
homens
男性用のお手洗い
ผู้หญิง (pu-ying)
mulheres
女性用のお手洗い
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ocupado
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中
ว่าง (wang)
livre
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Você conhece algum número de táxi?
タクシー会社の電話番号を聞く場合
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Eu preciso ir para _[local]_.
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto custa para ir para _[local]_?
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Você pode esperar aqui por um momento?
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Siga aquele carro!
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Onde posso alugar um carro?
どこで車を借りれるか聞く場合
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por um dia/uma semana.
どのくらいの期間借りたいか伝える場合
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Eu quero pacote de seguro completo.
完全にカバーする保険がほしい場合
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Eu não preciso de seguro.
保険を全く受けないことを示す場合
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
特定の地域のスピードリミットを聞く場合
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
O tanque não está cheio.
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
O motor está fazendo um barulho estranho.
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
O carro está danificado.
車が損傷されていることに対して文句を言う場合