中国語 |例文集 - 旅行 | 移動方法

移動方法 - 場所

Έχω χαθεί. (Ého hathí.)
我迷路了。(wǒ mílù le.)
どこにいるのか分からない場合
Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?)
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
地図上の特定の場所を教えてほしい場合
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___;)
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
特定の施設の場所を聞く場合
... ένα μπάνιο; (...éna bányo?)
…浴室?(…yùshì?)
施設
... μια τράπεζα / ένα γραφείο συναλλάγματος; (... mya trápeza / éna grafío sinalágmatos?)
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
施設
... ένα ξενοδοχείο; (... éna xenodohío?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
施設
... ένα βενζινάδικο; (... éna venzinádiko?)
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
施設
... ένα νοσοκομείο; (... éna nosokomío?)
…医院?(…yīyuàn?)
施設
... ένα φαρμακείο; (... éna farmakío?)
…药店?(…yàodiàn?)
施設
... ένα πολυκατάστημα; (... éna polikatástima?)
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
施設
... μια υπεραγορά; (... mya iperagorá?)
…超市?(…chāoshì?)
施設
... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
施設
... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
施設
... ένα γραφείο τουριστικών πληροφοριών; (... éna grafío turistikón pliroforión?)
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
施設
... μιαν αυτόματη ταμειακή μηχανή; (... mian aftómati tamiakí mihaní?)
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
施設
Πώς μπορώ να βρω ___; (Pos boró na vro ___?)
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
特定の場所への道順を聞く場合
... το κέντρο της πόλης; (to kéntro tis pólis?)
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
特定の場所
... ο σταθμός του τρένου; (o stathmós tu trénu?)
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
特定の場所
... το αεροδρόμιο; (... to aerodrómio?)
…机场?(…jīchǎng?)
特定の場所
... το αστυνομικό τμήμα; (... to astinomikó tmíma?)
…警察局?(…jǐngchá jú?)
特定の場所
... η πρεσβεία της [χώρα]; (... i bresvía tis [hóra]?)
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
特定の国の大使館
Μπορείτε να μου συστήσετε κανένα καλό ___; (Boríte na mu sistísete kanéna kaló ___?)
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
おすすめの特定の場所を聞く場合
... μπαρ; (... bar?)
…酒吧?(…jiǔbā?)
場所
... καφέ; (... kafé?)
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
場所
... εστιατόρια; (... estiatória?)
…饭店?(…fàndiàn?)
場所
... νυχτερινά κέντρα; (... nihteriná kéntra?)
…夜店?(…yèdiàn?)
場所
... ξενοδοχεία; (... xenodohía?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
場所
... τα τουριστικά αξιοθέατα; (... ta turistiká axiothéata?)
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
場所
... ιστορικές τοποθεσίες; (... istorikés topothesíes?)
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
場所
... μουσεία; (... musía?)
…博物馆?(…bówùguǎn?)
場所

移動方法 - 道順

Στρίψτε αριστερά. (Strípste aristerá.)
左转。(zuǒ zhuǎn.)
道順を教える
Στρίψτε δεξιά. (Strípste dexiá.)
右转。(yòu zhuǎn.)
道順を教える
Πηγαίνετε ευθεία. (Pigénete efthía.)
直走。(zhí zǒu.)
道順を教える
Πηγαίνετε πίσω. (Pigénete píso.)
往回走。(wǎng huí zǒu.)
道順を教える
Σταματήστε. (Stamatíste.)
停。(tíng.)
道順を教える
Πηγαίνετε προς την ___. (Pigénete pros tin ___.)
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
道順を教える
Περνάτε το___. (Pernáte to___.)
走过 ___。(zǒuguò___.)
道順を教える
Προσέξτε για την ___. (Proséxte ya tin ___.)
看着 ___。(kànzhe ___.)
道順を教える
κατηφορικός (katiforikós)
下坡(xià pō)
道順を教える
ανηφορικός (aniforikós)
上坡(shàng pō)
道順を教える
σταυροδρόμι (stavrodrómi)
十字路口(shízìlù kǒu)
道順を教える際の一般的な基準点
φώτα τροχαίας (fóta trohéas)
交通灯(jiāotōng dēng)
道順を教える際の一般的な基準点
πάρκο (párko)
公园(gōngyuán)
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車

Πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο λεωφορείου / τρένου; (Pu boró na agoráso éna isitírio leoforíu / trénu?)
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
切符売り場がどこか聞く
Θα ήθελα να αγοράσω ένα ___ για _[τοποθεσία]_, παρακαλώ. (Tha íthela na agoráso éna ___ ya _[topothesía]_, parakaló.)
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
特定の場所の切符を買う場合
... απλό εισιτήριo... (... apló isitírio...)
…单程票…(…dān chéng piào…)
...片道切符...
... εισιτήριο με επιστροφή ... (... isitírio me epistrofí ...)
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
往復切符
...εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης... (... isitírio prótis táxis/défteris táxis...)
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符
... ημερήσιο εισιτήριο ... (... imerísyo isitírio ...)
…天票…(…tiān piào…)
一日中使えるチケット
... εβδομαδιαία κάρτα ... (... evdomadiéa kárta ...)
…周票…(…zhōu piào…)
一週間使えるチケット
... μηνιαία κάρτα ... (... miniéa kárta ...)
…月票…(…yuèpiào…)
一ヶ月間使えるチケット
Πόσα είναι το εισιτήριο για __ [προορισμός] __; (Pósa íne to isitírio ya __ [proorismós] __;)
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
Θα ήθελα να κρατήσω μια θέση (δίπλα στο παράθυρο). (Tha íthela na kratíso mya thési (dípla sto paráthiro).)
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
特定の席を予約する
Κάνει αυτό το λεωφορείο στάση σε __[προορισμός]__; (Káni aftó to leoforío stási se __[proorismós]__?)
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合
Πόση ώρα για να φθάσουμε στο __[προορισμός]__; (Pósi óra ya na fthásume sto __[proorismós]__? )
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
移動時間について聞く場合
Πότε φεύγει το λεωφορείο/τρένο για __[προορισμός]__; (Póte févgi to leoforío/tréno ya __[proorismós]__?)
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合
Είναι κρατημένη αυτή η θέση; (Íne kratiméni aftí i thési?)
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
席が空いているか聞く場合
Αυτή είναι η θέση μου. (Aftí íne i thési mu.)
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン

ανοιχτό (anihtó)
营业中(yíngyè zhōng)
店が営業中である
κλειστό (klistó)
关门(guānmén)
店が閉店している
είσοδος (ísodos)
入口处(rùkǒu chù)
入り口のサイン
έξοδος (éxodos)
出口(chūkǒu)
出る場合のサイン
σπρώξτε (spróxte)
推(tuī)
τραβήξτε (travíxte)
拉(lā)
άνδρες (ándres)
男士(nánshì)
男性用のお手洗い
γυναίκες (ginékes)
女士(nǚshì)
女性用のお手洗い
γεμάτο/κατειλημμένο (gemáto/katiliméno)
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中
άδειο/ελεύθερο (ádyo/eléfthero)
空闲(kòng xián)
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー

Γνωρίζετε τον αριθμό για να καλέσει κάποιος ταξί; (Gnorízete ton arithmó ya na kalési kápyos taxí?)
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
タクシー会社の電話番号を聞く場合
Πρέπει να πάω στο __ [προορισμός] __. (Prépi na páo sto __ [proorismós] __.)
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合
Πόσα για να με πάρετε στο __ [προορισμός] __; (Pósa ya na me párete sto __ [proorismós] __.)
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合
Μπορείτε να περιμένετε εδώ για μια στιγμή; (Boríte na periménete edó ya mya stigmi?)
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合
Ακολουθήστε αυτό το αυτοκίνητο! (Akoluthíste aftó to aftokínito!)
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー

Πού μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο; (Pu boró na nikiáso éna aftokínito?)
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
どこで車を借りれるか聞く場合
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα μικρό αυτοκίνητο / μεγάλο αυτοκίνητο / βαν. (Tha íthela na nikiáso éna mikró aftokínito / megálo aftokínito / van.)
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合
... για μία ημέρα / μία εβδομάδα. (ya mya iméra / mya evdomáda.)
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
どのくらいの期間借りたいか伝える場合
Θέλω πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. (Thélo plíri asfalistikí kálipsi.)
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
完全にカバーする保険がほしい場合
Δεν χρειάζομαι ασφάλιση. (Den hriázome asfálisi.)
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
保険を全く受けないことを示す場合
Πρέπει να φέρω το αυτοκίνητο πίσω με γεμάτο ντεπόζιτο; (Prépi na féro to aftokínito píso me gemáto ntepózito?)
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う
Πού είναι το κοντινότερο βενζινάδικο; (Pu íne to kontinótero venzinádiko?)
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合
Θα ήθελα να περιλάβω ένα δεύτερο οδηγό. (Tha íthela na perilávo éna déftero odigó.)
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合
Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις πόλεις / στους αυτοκινητόδρομους; (Pyo íne to ório tahítitas stis pólis / stus aftokinitódrumus?)
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
特定の地域のスピードリミットを聞く場合
Το ντεπόζιτο δεν είναι γεμάτο. (To depózito den íne gemáto.)
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合
Η μηχανή κάνει ένα παράξενο θόρυβο. (I mihaní káni éna paráxeno thórivo.)
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη. (To aftokínito éhi ipostí vlávi.)
车坏了。(chē huàile.)
車が損傷されていることに対して文句を言う場合