タイ語 |例文集 - 旅行 | 移動方法

移動方法 - 場所

Ik ben de weg kwijt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
どこにいるのか分からない場合
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
地図上の特定の場所を教えてほしい場合
Waar kan ik ___ vinden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
特定の施設の場所を聞く場合
... een toilet?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
施設
... een bank/een wisselkantoor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
施設
... een hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
施設
... een tankstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
施設
... een ziekenhuis?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
施設
... een apotheek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
施設
... een warenhuis?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
施設
... een supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
施設
... de bushalte?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
施設
... de halte voor de ondergrondse?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
施設
... een bezoekersinformatie/VVV?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
施設
... een geldautomaat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
施設
Hoe kom ik bij ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
特定の場所への道順を聞く場合
... het centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
特定の場所
... het (trein)station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
特定の場所
... het vliegveld?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
特定の場所
... het politiebureau?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
特定の場所
... de ambassade van [land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
特定の国の大使館
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
おすすめの特定の場所を聞く場合
... barren?
...บาร์? (...bar?)
場所
... cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
場所
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
場所
... nachtclubs?
...ผับ? (...pub?)
場所
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
場所
... toeristenattracties?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
場所
... historische bezienswaardigheden?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
場所
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
場所

移動方法 - 道順

Sla linksaf.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
道順を教える
Sla rechtsaf.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
道順を教える
Ga rechtdoor.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
道順を教える
Ga terug.
เดินกลับไป (dern glub pai)
道順を教える
Stop.
หยุด (yhood)
道順を教える
Ga richting ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
道順を教える
Ga voorbij de ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
道順を教える
Zoek de ___.
ระวัง___ (rawang____.)
道順を教える
naar beneden
ลงเขา (long kao)
道順を教える
omhoog
ขึ้นเขา (kuen kao)
道順を教える
kruising
สี่แยก (see yak)
道順を教える際の一般的な基準点
stoplichten
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
道順を教える際の一般的な基準点
park
จอดรถ (jord-rod)
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
切符売り場がどこか聞く
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
特定の場所の切符を買う場合
... enkeltje ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
...片道切符...
... retourtje ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
往復切符
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符
... dagkaart ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
一日中使えるチケット
... weekkaart ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
一週間使えるチケット
... maandkaart ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
一ヶ月間使えるチケット
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
特定の席を予約する
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
移動時間について聞く場合
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合
Is deze plek bezet?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
席が空いているか聞く場合
Dat is mijn stoel.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン

open
เปิด (perd)
店が営業中である
gesloten
ปิด (pid)
店が閉店している
toegang
ทางเข้า (tang kao)
入り口のサイン
uitgang
ทางออก (tang-ork)
出る場合のサイン
duwen
ผลัก (pluk)
trekken
ดึง (deung)
mannen
ผู้ชาย (pu-chy)
男性用のお手洗い
vrouwen
ผู้หญิง (pu-ying)
女性用のお手洗い
bezet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中
vrij
ว่าง (wang)
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
タクシー会社の電話番号を聞く場合
Ik moet naar __[locatie]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合
Kunt u hier even wachten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合
Volg die auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー

Waar is de autoverhuur?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
どこで車を借りれるか聞く場合
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合
... voor één dag/een week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
どのくらいの期間借りたいか伝える場合
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
完全にカバーする保険がほしい場合
Ik heb geen verzekering nodig.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
保険を全く受けないことを示す場合
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
特定の地域のスピードリミットを聞く場合
De tank is niet vol.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合
De motor maakt een gek geluid.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合
De auto is beschadigd.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
車が損傷されていることに対して文句を言う場合