タイ語 |例文集 - 旅行 | 移動方法

移動方法 - 場所

Mi sono perso.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
どこにいるのか分からない場合
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
地図上の特定の場所を教えてほしい場合
Dove posso trovare ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
特定の施設の場所を聞く場合
... un bagno?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
施設
... una banca/sportello di cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
施設
... un albergo?
...โรงแรม? (rong ram?)
施設
... un benzinaio?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
施設
... un ospedale?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
施設
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
施設
... un grande magazzino?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
施設
... un supermercato?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
施設
... la fermata dell'autobus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
施設
... la fermata della metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
施設
... un ufficio di informazione turistica?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
施設
... un bancomat/sportello bancario automatico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
施設
Come si arriva __?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
特定の場所への道順を聞く場合
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
特定の場所
... alla stazione del treno?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
特定の場所
... all'aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
特定の場所
... alla centrale di polizia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
特定の場所
... all'ambasciata di [paese]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
特定の国の大使館
Ci può consigliare un buon ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
おすすめの特定の場所を聞く場合
... bar?
...บาร์? (...bar?)
場所
... caffé?
...คาเฟ่? (...cafe?)
場所
... ristorante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
場所
... night club?
...ผับ? (...pub?)
場所
... albergo?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
場所
... attrazione turistica?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
場所
... sito storico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
場所
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
場所

移動方法 - 道順

Gira a sinistra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
道順を教える
Gira a destra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
道順を教える
Sempre dritto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
道順を教える
Torna indietro.
เดินกลับไป (dern glub pai)
道順を教える
Fermati.
หยุด (yhood)
道順を教える
Vai verso ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
道順を教える
Vai oltre ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
道順を教える
Cerca il/la ___.
ระวัง___ (rawang____.)
道順を教える
in discesa
ลงเขา (long kao)
道順を教える
in salita
ขึ้นเขา (kuen kao)
道順を教える
incrocio
สี่แยก (see yak)
道順を教える際の一般的な基準点
semafori
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
道順を教える際の一般的な基準点
parco
จอดรถ (jord-rod)
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
切符売り場がどこか聞く
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
特定の場所の切符を買う場合
... biglietto solo andata...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
...片道切符...
... andata e ritorno...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
往復切符
... biglietto di prima/seconda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符
... biglietto giornaliero...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
一日中使えるチケット
... un abbonamento settimanale...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
一週間使えるチケット
... un abbonamento mensile ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
一ヶ月間使えるチケット
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
特定の席を予約する
Si ferma a ___[luogo]___?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
移動時間について聞く場合
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合
È occupato questo posto?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
席が空いているか聞く場合
Questo è il mio posto.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン

aperto
เปิด (perd)
店が営業中である
chiuso
ปิด (pid)
店が閉店している
entrata
ทางเข้า (tang kao)
入り口のサイン
uscita
ทางออก (tang-ork)
出る場合のサイン
spingere
ผลัก (pluk)
tirare
ดึง (deung)
uomini
ผู้ชาย (pu-chy)
男性用のお手洗い
donne
ผู้หญิง (pu-ying)
女性用のお手洗い
pieno/occupato
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中
libero
ว่าง (wang)
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー

Sa il numero per chiamare un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
タクシー会社の電話番号を聞く場合
Devo andare a ___[destinazione]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合
Può aspettare qui un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合
Segua quella macchina!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー

Dov'è il noleggio auto?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
どこで車を借りれるか聞く場合
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合
... per un giorno/una settimana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
どのくらいの期間借りたいか伝える場合
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
完全にカバーする保険がほしい場合
Non ho bisogno di assicurazione.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
保険を全く受けないことを示す場合
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う
Dov'è il prossimo benzinaio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合
Vorrei includere un secondo guidatore.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
特定の地域のスピードリミットを聞く場合
Non c'è il pieno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合
Il motore fa uno strano rumore.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合
L'auto è danneggiata.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
車が損傷されていることに対して文句を言う場合