タイ語 |例文集 - 旅行 | 承認の状況

承認の状況 - 緊急

I need to go to the hospital.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
病院に連れて行ってほしいと頼む場合
I feel sick.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I need to see a doctor immediately!
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
迅速な医療ケアを頼む場合
Help!
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
迅速に相手に医療的注意を働きかける場合
Call an ambulance!
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて

It hurts here.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
どこが痛いのか表したい場合
I have a rash here.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
どこに発疹があるか表したい場合
I have a fever.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
熱があることを伝えたい場合
I have a cold.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
風邪を引いたことを伝えたい場合
I have a cough.
ฉันไอ (Chan I.)
咳が出ることを伝えたい場合
I am tired all the time.
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
最近疲れていることを伝えたい場合
I feel dizzy.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
めまいがすることを伝えたい場合
I don't have any appetite.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
食欲がないことを伝えたい場合
I can't sleep at night.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
夜眠れないことを伝えたい場合
An insect bit me.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
虫刺されによってもたらされた現象であると推測する場合
I think it's the heat.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
暑さによってもたらされた現象であると推測する場合
I think that I have eaten something bad.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
食べたものによってもたらされた現象であると推測する場合
My _[body part]_ hurts.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
体のどこが痛いか伝える場合
I can't move my _[body part]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
体のどこが動かすことができないか伝える場合
... head ...
...หัว...(hua)
体の一部
... stomach ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
体の一部
... arm ...
...แขน... (kan)
体の一部
... leg ...
...ขา... (kha)
体の一部
... chest ...
...หน้าอก... (na-aok)
体の一部
... heart ...
...หัวใจ... (hua-jai)
体の一部
... throat ...
...คอ... (kor)
体の一部
... eye ...
...ตา... (ta)
体の一部
... back ...
...หลัง...(lung)
体の一部
... foot ...
...เท้า... (tao)
体の一部
... hand ...
...แขน...(kan)
体の一部
... ear ...
...หู...(hoo)
体の一部
... bowels ...
...ลำไส้... (lum sai)
体の一部
... tooth ...
...ฟัน... (fun)
体の一部
I have diabetes.
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
糖尿病であることを報告する場合
I have asthma.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
喘息持ちであることを報告する場合
I have a heart condition.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
心臓病であることを報告する場合
I'm pregnant.
ฉันท้อง (Chan tong.)
妊娠していることを報告する場合
How many times a day should I take this?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
薬の投薬量を聞く場合
Is it contagious?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
その病気が人に伝染するか聞きたい場合
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
病気にも関わらず特定の活動を続けることができるか聞きたい場合
Here are my insurance documents.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
保健書類を見せる場合
I don't have health insurance.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
保険に入っていないことを説明する場合
I need a sick note.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
医者に病気であると証明する書類が必要であると説明する場合
I feel a bit better.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
健康状態が良くなったことを伝える
It has gotten worse.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
状態が悪化したことを報告する場合
It's the same as before.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
状態が変わっていないことを報告する場合

承認の状況 - 薬局

I would like to buy some___.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
特定の商品を購入したい場合
painkillers
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
aspirin
แอสไพริน (aspirin)
insulin
อินซูลิน (insulin)
ointment
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
sleeping pills
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
sanitary pads
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
医薬品
disinfectant
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
医薬品
band aids
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
医薬品
bandages
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
医薬品
birth control pills
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
医薬品
condoms
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
他の製品
sun protection
ครีมกันแดด (cream gun dad)
他の製品

承認の状況 - アレルギー

I'm allergic to ___.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
自分のアレルギーに関して報告したい場合
pollen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
アレルギー
animal hair
ขนสัตว์ (kon sud)
動物アレルギー
bee stings/wasp stings
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
昆虫アレルギー
dust mites
ตัวเห็บ (tua heb)
アレルギー
mold
รา (ra)
アレルギー
latex
ยางดิบ (yang dib)
アレルギー
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
薬物アレルギー
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
食物アレルギー
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
食物アレルギー
egg
ไข่ (kai)
食物アレルギー
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
食物アレルギー
flour/wheat
แป้ง (pang)
食物アレルギー
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
食物アレルギー
gluten
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
食物アレルギー
soy
ถั่วเหลือง (tua leung)
食物アレルギー
leguminous plants/beans/peas/corn
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
食物アレルギー
mushrooms
เห็ด (hed)
食物アレルギー
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
食物アレルギー
ginger/cinnamon/coriander
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
食物アレルギー
chives/onions/garlic
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
食物アレルギー
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
食物アレルギー