スウェーデン語 |例文集 - 旅行 | 承認の状況

承認の状況 - 緊急

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Jag måste fara till sjukhuset.
病院に連れて行ってほしいと頼む場合
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jag mår illa.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Jag måste till en doktor med en gång!
迅速な医療ケアを頼む場合
救命!(jiùmìng!)
Hjälp!
迅速に相手に医療的注意を働きかける場合
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Ring efter ambulansen!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Det gör ont här.
どこが痛いのか表したい場合
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Det kliar här.
どこに発疹があるか表したい場合
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Jag har feber.
熱があることを伝えたい場合
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Jag är förkyld.
風邪を引いたことを伝えたい場合
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Jag har hosta.
咳が出ることを伝えたい場合
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Jag är trött hela tiden.
最近疲れていることを伝えたい場合
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Jag känner mig snurrig.
めまいがすることを伝えたい場合
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Jag har ingen aptit.
食欲がないことを伝えたい場合
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Jag kan inte sova om nätterna.
夜眠れないことを伝えたい場合
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Jag blev biten av en insekt.
虫刺されによってもたらされた現象であると推測する場合
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Jag tror att det är värmen.
暑さによってもたらされた現象であると推測する場合
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
食べたものによってもたらされた現象であると推測する場合
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Jag har ont i _[kroppsdel]_.
体のどこが痛いか伝える場合
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
体のどこが動かすことができないか伝える場合
…头…(…tóu…)
... huvudet ...
体の一部
…胃…(…wèi…)
... magen ...
体の一部
…手臂…(…shǒubì…)
... armen ...
体の一部
…腿…(…tuǐ…)
... benet ...
体の一部
…胸…(…xiōng…)
... bröstet ...
体の一部
…心脏…(…xīnzàng…)
... hjärtat ...
体の一部
…喉咙…(…hóulóng…)
... halsen ...
体の一部
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... ögat ...
体の一部
…背…(…bèi…)
... ryggen ...
体の一部
…脚…(…jiǎo…)
... foten ...
体の一部
…手…(…shǒu…)
... handen ...
体の一部
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... örat ...
体の一部
…肠…(…cháng…)
... tarmen ...
体の一部
…牙…(…Yá…)
... en tand ...
体の一部
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Jag har diabetes.
糖尿病であることを報告する場合
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Jag har astma.
喘息持ちであることを報告する場合
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Jag har hjärtbesvär.
心臓病であることを報告する場合
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Jag är gravid.
妊娠していることを報告する場合
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Hur många gånger per dag ska jag ta det här?
薬の投薬量を聞く場合
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Är det smittsamt?
その病気が人に伝染するか聞きたい場合
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?
病気にも関わらず特定の活動を続けることができるか聞きたい場合
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Här är mina försäkringspapper.
保健書類を見せる場合
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Jag har ingen sjukförsäkring.
保険に入っていないことを説明する場合
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Jag behöver ett läkarintyg.
医者に病気であると証明する書類が必要であると説明する場合
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Jag känner mig lite bättre.
健康状態が良くなったことを伝える
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Det har blivit sämre.
状態が悪化したことを報告する場合
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Det är på samma sätt som innan.
状態が変わっていないことを報告する場合

承認の状況 - 薬局

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Jag skulle vilja köpa ___.
特定の商品を購入したい場合
止痛片(zhǐtòng piàn)
huvudvärkstabletter
青霉素(qīngméisù)
penicillin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirin
胰岛素(yídǎosù)
insulin
软膏(ruǎngāo)
salva
安眠药(ānmiányào)
sömnpiller
卫生巾(wèishēng jīn)
dambindor
医薬品
消毒剂(xiāodú jì)
desinfektionsmedel
医薬品
创可贴(chuàngkětiē)
plåster
医薬品
绷带(bēngdài)
bandage
医薬品
避孕药(bìyùn yào)
P-piller
医薬品
避孕套(bìyùn tào)
kondomer
他の製品
防晒霜(fángshài shuāng)
solskydd
他の製品

承認の状況 - アレルギー

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Jag är allergisk mot/för ___.
自分のアレルギーに関して報告したい場合
花粉(huāfěn)
pollen
アレルギー
动物皮毛(dòngwù pímáo)
djurhår
動物アレルギー
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bistick/getingstick
昆虫アレルギー
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
kvalster
アレルギー
霉菌(méijūn)
mögel
アレルギー
橡浆(xiàng jiāng)
latex
アレルギー
青霉素(qīngméisù)
penicillin
薬物アレルギー
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nötter/jordnötter
食物アレルギー
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sasamfrön/solrosfrön
食物アレルギー
鸡蛋(jīdàn)
ägg
食物アレルギー
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
skaldjur/fisk /räkor
食物アレルギー
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mjöl/vete
食物アレルギー
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mjölk/laktos/mjölkprodukter
食物アレルギー
面筋(miànjīn)
gluten
食物アレルギー
大豆(dàdòu)
soja
食物アレルギー
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
baljväxter/bönor/ärtor/majs
食物アレルギー
蘑菇(mógū)
svamp
食物アレルギー
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frukt/kiwi/kokosnöt
食物アレルギー
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ingefära/kanel/koriander
食物アレルギー
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
gräslök/lök/vitlök
食物アレルギー
酒精(jiǔjīng)
alkohol
食物アレルギー