中国語 |例文集 - 旅行 | 承認の状況

承認の状況 - 緊急

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
病院に連れて行ってほしいと頼む場合
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
迅速な医療ケアを頼む場合
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
迅速に相手に医療的注意を働きかける場合
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
どこが痛いのか表したい場合
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
どこに発疹があるか表したい場合
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
熱があることを伝えたい場合
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
風邪を引いたことを伝えたい場合
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
咳が出ることを伝えたい場合
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
最近疲れていることを伝えたい場合
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
めまいがすることを伝えたい場合
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
食欲がないことを伝えたい場合
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
夜眠れないことを伝えたい場合
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
虫刺されによってもたらされた現象であると推測する場合
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
暑さによってもたらされた現象であると推測する場合
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
食べたものによってもたらされた現象であると推測する場合
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
体のどこが痛いか伝える場合
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
体のどこが動かすことができないか伝える場合
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
体の一部
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
体の一部
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
体の一部
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
体の一部
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
体の一部
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
体の一部
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
体の一部
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
体の一部
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
体の一部
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
体の一部
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
体の一部
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
体の一部
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
体の一部
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
体の一部
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
糖尿病であることを報告する場合
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
喘息持ちであることを報告する場合
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
心臓病であることを報告する場合
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
妊娠していることを報告する場合
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
薬の投薬量を聞く場合
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
その病気が人に伝染するか聞きたい場合
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
病気にも関わらず特定の活動を続けることができるか聞きたい場合
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
保健書類を見せる場合
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
保険に入っていないことを説明する場合
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
医者に病気であると証明する書類が必要であると説明する場合
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
健康状態が良くなったことを伝える
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
状態が悪化したことを報告する場合
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
状態が変わっていないことを報告する場合

承認の状況 - 薬局

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
特定の商品を購入したい場合
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
医薬品
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
医薬品
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
医薬品
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
医薬品
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
医薬品
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
他の製品
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
他の製品

承認の状況 - アレルギー

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
自分のアレルギーに関して報告したい場合
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
アレルギー
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
動物アレルギー
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
昆虫アレルギー
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
アレルギー
รา (ra)
霉菌(méijūn)
アレルギー
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
アレルギー
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
薬物アレルギー
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
食物アレルギー
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
食物アレルギー
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
食物アレルギー
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
食物アレルギー
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
食物アレルギー
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
食物アレルギー
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
食物アレルギー
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
食物アレルギー
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
食物アレルギー
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
食物アレルギー
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
食物アレルギー
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
食物アレルギー
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
食物アレルギー
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
食物アレルギー