タイ語 |例文集 - 旅行 | 一般

一般 - 重要

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
助けを求める
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
英語を話せるか尋ねる場合
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
特定の言語を話せるか尋ねる場合
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
ある特定の言語を話せないと伝えたいとき
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
分からないということ伝えたい場合

一般 - 会話

您好!(nín hǎo!)
สวัสดี! (Sawad-dee!)
基本的な挨拶
你好!(nǐ hǎo!)
ว่าไง! (Wa-ngai!)
日常的な挨拶
早上好!(zǎoshang hǎo!)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
朝の挨拶
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
夕方の挨拶
晚安!(wǎn'ān!)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
夜または寝る前の挨拶
您好吗?(nín hǎo ma?)
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
相手の状況を知るためのちょっとした会話
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
お元気ですか?に対しての返事
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
相手の名前を聞く
我叫___。(wǒ jiào ___.)
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
相手に自分の名前を伝える
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
相手の出身地を聞く
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
自分の出身地について答える
您多大了?(nín duōdàle?)
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
相手の年齢を聞く
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
自分の年齢を答える
是(shì)
ใช่ (Chai)
肯定的な返事
不是(bùshì)
ไม่ (Mai)
否定的な返事
请(qǐng)
กรุณา (Ka ru na)
丁寧さをあらわすための埋め言葉
给你!(gěi nǐ!)
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
誰かに何かをあげる場合
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณ (Khob khun)
感謝の意を伝える場合
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
丁寧にお礼を言う場合
不客气。(bù kèqì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
ありがとうに対しての丁寧な返事
对不起。(duìbùqǐ.)
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
謝る場合
打扰了。(dǎrǎole.)
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
誰かの注意を払うとき
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
謝りを受け入れるときの返事
没关系。(méiguānxì.)
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
謝りを受け入れるときの返事
当心!(dāngxīn!)
ระวังนะ! (Ra wang na!)
危険に気づかせるために言う場合
我饿了。(wǒ è le.)
ฉันหิว (Chan hiw.)
お腹がすいた場合
我渴了。(wǒ kě le.)
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
喉が渇いた場合
我累了。(wǒ lèi le.)
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
疲れた場合
我病了。(wǒ bìng le.)
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
病気にかかった場合
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
質問に対しての答えが見つからない場合
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
初めて会った人と別れるときに言う丁寧な言葉
再见!(zàijiàn!)
ลาก่อน! (La korn! )
お別れを言う場合

一般 - クレーム

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
クレームを言い始めるときに言う丁寧な言葉
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
誰が責任者か知りたい場合
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
不満を強く表現したい場合
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
返金を要求したい場合
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
長い待ち時間に対してクレームしたい場合

一般 - 悪態をつく

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
自分が食べたものに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
飲み物に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
自分がいる場所に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
車に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
サービスに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
高額な料金に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
扯淡!(chědàn!)
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
誰かが言ったことに対して疑惑を持っているときに使う不作法な言葉
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
相手の知性に対して侮辱するときに使う言葉
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
相手の能力に対して侮辱するときに使う言葉
滚开!(gǔn kāi!)
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
相手に直ちに去れと無礼に言う場合
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
相手に外で喧嘩をしようという場合