中国語 |例文集 - 旅行 | 買い物

買い物 - 基礎

คุณมี____หรือเปล่า? (Khun me___rue plao?)
您有___?(nín yǒu ___?)
特定のアイテムを持っているか聞く場合
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samard ha___dai tee nhai?)
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
特定のアイテムがある場所を聞きたい場合
อันนี้ราคาเท่าไร? (Un-nee raka tao rai?)
多少钱?(duōshǎo qián?)
特定のアイテムの値段を聞きたい場合
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่า? (Khun mee arai tee took kwa nee rue plao?)
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
もっと値段が低いアイテムを聞きたい場合
คุณเปิดหรือปิดกี่โมง? (Khun perd pid kee mong?)
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
開店/閉店時間について聞きたい場合
ฉันแค่ดูๆทั่วไปเฉยๆ (Chan kae doo tua pai choey choey.)
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
店員にただ見ているだけで、案内は現時点では必要ないことを伝えたい場合
ฉันจะซื้ออันนี้ (Chan ja sue un nee.)
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
買う意思を伝えたい場合
ฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือเปล่า? (Chan jai parn but credit dai rue plao?)
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
クレジットカードを使えることができるか聞きたい場合
ฉันขอใบเสร็จได้ไหม? (Chan kor bai-sed dai mai?)
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
レシートがほしいと伝えたい場合
ฉันขอถุงได้ไหม? (Chan kor toong dai mai?)
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
袋がほしいと伝えたい場合
ฉันต้องการคืนของ (Chan tong karn kuen kong.)
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
アイテムを返却したいことを説明したい場合

買い物 - 服

ฉันขอลองใส่อันนี้ได้ไหม? (Chan kor long sai un-nee dai mai?)
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
服を試着してもいいか聞く場合
ห้องลองอยู่ที่ไหน? (Hong long yu tee nhai?)
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
試着室の場所を聞く場合
คุณมีแบบนี้ไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee bab nee size___ rue plao?)
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
服の特定のサイズがあるか聞きたい場合
...เล็ก? (lek?)
…小号?(…xiǎo hào?)
服のサイズ
...กลาง? (klang?)
…中号?(…zhōng hào?)
服のサイズ
... ใหญ่? (yai?)
…大号?(…dà hào?)
服のサイズ
...ไซส์เอ็กซ์แอล? (XL?)
…加大号?(…jiā dà hào?)
服のサイズ
คุณมีรองเท้าคู่นี้ในไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee rong tao ku nee nai size___ rue plao?)
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
靴の特定のサイズがあるか聞きたい場合
มันเล็กเกินไป (Mun lek gern pai.)
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
服のサイズが小さすぎることを伝えたい場合
มันใหญ่เกินไป (Mun yai pai.)
这太大了。(zhè tài dàle.)
服のサイズが大きすぎることを伝えたい場合
ฉันใส่แล้วดูดีไหม? (Chan sai laew doo dee mai?)
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
着ている服に対しての意見を聞く場合

買い物 - 値段交渉

ชิ้นนี้ ฉันให้คุณ___. (Chan hai khun___.)
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
開始時の価格を提案する
นั่นแพงเกินไป! (Nun pang gern pai!)
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
値段が高すぎるため抗議する場合
ฉันเห็นชิ้นนี้ในราคา_[ราคา]_ที่อื่น. (Chan hen chin nee nai raka____tee auen.)
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
他の店でより安く売られていることを指摘する場合
_[ราคา]_ นั้นเป็นออฟเฟ่อร์สุดท้ายของฉัน (_[amount]_nun pen offer sud tai kong chan.)
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
最終オファーを定める
ถ้าอย่างนั้นฉันไม่สนใจ (Ta yang nun chan mai son jai.)
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
興味がないことを示す場合
งั้นฉันจะไปดูที่อื่น (Ngun chan ja pai doo tee auen.)
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
去る意向を伝えることで関心のなさを示す場合
ฉันไม่มีตังค์! (Chan mai me tung!)
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
金額に対してそれを払うお金がないと異議を申す場合
นั่นมันเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้ แต่ฉันจะซื้อ (Nun mun gern ngob tee chan tung aow wai tae chan ja sue.)
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
購入することに対し、心残りであるが受け入れる場合