デンマーク語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Dear Sir,
Kære Hr.,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Dear Madam,
Kære Fru.,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
どうやって知り合ったか説明する場合
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
どのようにして知り合ったか説明する時
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
どのようにして知り合ったか説明する時
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
どのようにして知り合ったか説明する時
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
応募者の良い面を説明する時
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
主な長所を説明する時
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
特定の能力の詳細を説明する時
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
一番優れている特徴を説明する時
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
プラスの評価をする時
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
推薦状の結び
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
推薦状の結び
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
好意的な推薦状の結び
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
とても好意的な推薦状の結び
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
とても好意的な推薦状の結び
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
とても好意的な推薦状の結び
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
とても好意的な推薦状の結び
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
とても好意的な推薦状の結び
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
推薦状の結び
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
好意的な推薦状の結び