タイ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

拝啓
เรียน ท่าน
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
拝啓
้เรียน ท่าน
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
拝啓
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
拝啓
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
関係者各位
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
เรียน คุณ สมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
เรียน คุณ สมิทธิ์
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
どうやって知り合ったか説明する場合
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・を喜んで推薦いたします。
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
どのようにして知り合ったか説明する時
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
どのようにして知り合ったか説明する時
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
どのようにして知り合ったか説明する時
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
応募者の良い面を説明する時
彼は・・・・によって有名になりました。
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
主な長所を説明する時
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
彼/彼女には責任感があります。
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
特定の能力の詳細を説明する時
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
一番優れている特徴を説明する時
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
彼/彼女の担当は・・・・でした。
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
プラスの評価をする時
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
被推薦者に対してプラスの評価をする時
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
被推薦者に対してプラスの評価をする時
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
被推薦者に対してプラスの評価をする時
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
推薦状の結び
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
推薦状の結び
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
好意的な推薦状の結び
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
とても好意的な推薦状の結び
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
とても好意的な推薦状の結び
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
とても好意的な推薦状の結び
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
とても好意的な推薦状の結び
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
とても好意的な推薦状の結び
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
推薦状の結び
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
好意的な推薦状の結び