ポーランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
很高兴可以为...做推荐
Z przyjemnością udzielę referencji ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
在他...时加入...,我和他初次认识
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
どうやって知り合ったか説明する場合
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
我毫不犹豫为...写推荐信
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
我很高兴能为...写推荐信
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
どのようにして知り合ったか説明する時
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znam ... od... i jako... w...
どのようにして知り合ったか説明する時
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
どのようにして知り合ったか説明する時
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
応募者の良い面を説明する時
...以...区别于其他人
...wyróżniał/-a się...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
他/她最大的才能在于...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
主な長所を説明する時
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
他/她拥有众多技能。
...posiada wiele różnych umiejętności.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
他/她能清楚地表达自己的想法。
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
他/她能很好的处理各种责任。
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
他/她在...方面拥有广泛知识
... posiada szeroką wiedzę...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
特定の能力の詳細を説明する時
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
一番優れている特徴を説明する時
他/她总是积极参加...
Zawsze bierze czynny udział w...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
他/她的主要职责是...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
他/她每周的工作包括...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
プラスの評価をする時
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...总能高质量地按时完成工作。
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
我认为...应该被优先考虑,因为...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
推薦状の結び
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
推薦状の結び
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
好意的な推薦状の結び
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
とても好意的な推薦状の結び
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
とても好意的な推薦状の結び
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
とても好意的な推薦状の結び
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
とても好意的な推薦状の結び
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
とても好意的な推薦状の結び
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
推薦状の結び
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
好意的な推薦状の結び