トルコ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
尊敬的收信人,
Yetkili makama,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
尊敬的史密斯女士,
Sayın Ayşe Hanım,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Dilek Hanım,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Lale Hanım,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
很高兴可以为...做推荐
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
在他...时加入...,我和他初次认识
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
どうやって知り合ったか説明する場合
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
我毫不犹豫为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
我很高兴能为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
どのようにして知り合ったか説明する時
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
どのようにして知り合ったか説明する時
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
どのようにして知り合ったか説明する時
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
応募者の良い面を説明する時
...以...区别于其他人
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
他/她最大的才能在于...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
主な長所を説明する時
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
他/她拥有众多技能。
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
他/她能清楚地表达自己的想法。
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
他/她能很好的处理各种责任。
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
他/她在...方面拥有广泛知识
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
どのような能力をすでに持っているか説明する時
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
特定の能力の詳細を説明する時
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... onun sıradışı özelliğidir.
一番優れている特徴を説明する時
他/她总是积极参加...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
他/她的主要职责是...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
こなしてきた課題のリストを挙げる時
他/她每周的工作包括...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
プラスの評価をする時
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...总能高质量地按时完成工作。
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
我认为...应该被优先考虑,因为...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
推薦状の結び
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
推薦状の結び
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
好意的な推薦状の結び
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
とても好意的な推薦状の結び
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
とても好意的な推薦状の結び
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
とても好意的な推薦状の結び
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
とても好意的な推薦状の結び
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
とても好意的な推薦状の結び
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
推薦状の結び
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
好意的な推薦状の結び