チェコ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Уважаемый...
Vážený pane,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Уважаемая...
Vážená paní,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Уважаемые...
Dobrý den,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Для меня честь давать рекомендации ...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
どうやって知り合ったか説明する場合
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
応募者の良い面を説明する時
... показал себя как...
... vynikal(a) v... .
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Его/ее главным талантом является...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
主な長所を説明する時
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
On/ona řeší problémy efektivně.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Круг его/ее умений очень широк
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Он/она хорошо разбирается в...
On/ona má obsáhnou znalost...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
特定の能力の詳細を説明する時
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
一番優れている特徴を説明する時
Он/она всегда принимает активную позицию в...
On/ona je iniciativní v... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Его/ее главными обязанностями было...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Его/ее еженедельные задачи включали...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
プラスの評価をする時
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
推薦状の結び
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
推薦状の結び
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
好意的な推薦状の結び
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
とても好意的な推薦状の結び
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
とても好意的な推薦状の結び
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
とても好意的な推薦状の結び
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
とても好意的な推薦状の結び
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
とても好意的な推薦状の結び
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
推薦状の結び
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
好意的な推薦状の結び